Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání

 

V Moravskoslezském kraji se v roce 2018 zabývalo vědou a výzkumem téměř 5 tis. osob, z nichž necelé tři pětiny tvořili výzkumní pracovníci. Na výzkum a vývoj bylo celkově vynaloženo 5,6 mld. Kč (4. nejvyšší částka mezi kraji ČR), což bylo o 13,6 % více než v předchozím roce. Moravskoslezský kraj registroval v roce 2018 druhý nejvyšší počet vysokoškolských studentů s trvalým bydlištěm v kraji (2 045 osob) zabývajících se studiem informační a komunikační technologie.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2018 zabývalo 74 969 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, proti roku 2017 se zvýšil o 7,5 %, přičemž nárůst byl zaznamenán ve všech krajích. Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze, necelá pětina v Jihomoravském kraji. Naopak v deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %.

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2018

V roce 2018 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 102,8 miliardy korun, proti roku 2017 vzrostly téměř o 14 %. Více než pětinový relativní nárůst byl zaznamenán v Olomouckém a v Plzeňském kraji. Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je však nadále Praha, v níž byla v roce 2018 realizována více než třetina celkových výdajů, konkrétně 36,9 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, každý s podílem na těchto výdajích v České republice přibližně 16 %. Při přepočtu na regionální hrubý domácí produkt však dosáhl nejvyšší hodnoty Jihomoravský kraj (2,9 %), v Praze a Středočeském kraji výdaje dosahují téměř 2,7 % HDP vytvořeného v příslušném kraji. Naproti tomu v Karlovarském a Ústeckém kraji se podíl pohybuje kolem 0,3 %, resp. 0,4 %.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru, a to 57,4 mld. Kč, z toho více než čtvrtina (28,3 %) v hl. m. Praze a dále 19,1 % ve Středočeském kraji a 14,7 % v Jihomoravském kraji. Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj v roce 2018 vynaloženo 35 mld. Kč, tedy o 3,8 mld. více než v roce 2017. Největší část prostředků (15,9 mld. Kč) směřovala na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách, 10,0 mld. Kč získaly ústavy Akademie věd ČR a 4,5 mld. Kč směřovalo do podnikatelského sektoru.

V Moravskoslezském kraji v roce 2018:

  • bylo ve výzkumu a vývoji zaměstnáno 4 968 osob (přepočtené počty), z nich 2 877 byli výzkumní pracovníci;
  • bylo vynaloženo na výzkum a vývoj celkem 5,6 mld. Kč, z toho více než dvě třetiny v podnikatelském sektoru;
  • dosáhl podíl výdajů na vědu a výzkum na objemu regionálního HDP 1,1 %, což je o 0,8 procentního bodu pod republikovým průměrem;
  • bylo tuzemskými přihlašovateli podáno 71 patentových přihlášek (10,4 % z republikového celku, 4. nejvyšší počet v rámci ČR).

Informační a komunikační technologie (ICT)

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2017 zabývalo 192,5 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 48,1 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze a v Jihomoravském kraji.

Počítač má doma 78 % českých domácností, tento podíl se v posledních letech již výrazně nemění. Roste však využívání přenosných počítačů, tedy notebooku nebo tabletu. Ve 2. čtvrtletí roku 2019 se alespoň jeden takový počítač nacházel ve dvou třetinách domácností.

Internet v České republice používá 81 % osob starších 16 let. Každý den se k síti připojovalo 87 % uživatelů internetu, před deseti lety to bylo 57 %. Uživatelů internetu v posledních letech přibývá hlavně mezi seniory. Podíl osob nad 65 let, které se připojují k internetu, se od roku 2010 ztrojnásobil z 13 % na současných 39 %.

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2018 dosáhl v republikovém průměru 79,6 %, nejvíce to bylo v Praze (83,6 %), nejméně v Ústeckém kraji (73,9 %). Roste podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu. V roce 2018 jej používalo v hlavním městě Praze 66,3 % uživatelů (z obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2010 to bylo pouze 9,7 % obyvatel. Obdobný vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (63,2 % uživatelů v roce 2018) či Karlovarský (59,6 %).

Graf 2 Domácnosti vybavené osobním počítačem podle krajů

Graf 3 Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů

Internetové bankovnictví využívá v České republice 63 % osob starších 16 let, což je oproti roku 2010 trojnásobek. Zvyšuje se také podíl online nakupujících. Ještě v roce 2010 v e-shopech nakupovala pouze čtvrtina Čechů ve věku 16 a více let, v současné době je to téměř 60 %.

V Moravskoslezském kraji v roce 2018:

  • používalo internet 79,4 % obyvatel 16letých a starších;
  • mělo 57,8 % obyvatel ve věku 16 a více let internet na mobilním telefonu, přičemž v roce 2010 to bylo pouze 3,3 % obyvatel;
  • nakupovalo přes internet 53,1 % obyvatel kraje ve věku 16 a více let;
  • využívalo internet k elektronickému bankovnictví 56,9 % obyvatel ve věku 16 a více let;
  • se činnostmi v oblasti ICT zabývalo 21,3 tis. fyzických osob, tj. 11,1 % z celé České republiky;
  • mělo trvalé bydliště 2 045 vysokoškoláků studujících ICT obory, což byl mezi kraji 2. nejvyšší počet.

Mnoho dalších informací najdete v aktualizované sadě tabulek s podrobnějším pohledem na oblast výzkumu, vývoje, informačních technologií a jejich využívání, který je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2018 je zde rovněž zobrazen vývoj v posledních letech.