Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání

 

Připravili jsme podrobný pohled na oblast výzkumu, vývoje a informačních technologií prostřednictvím statistických ukazatelů, které je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2017 je také zobrazen vývoj v posledních letech tak, jak to umožňují disponibilní a dostatečně spolehlivé zdroje dat. Touto oblastí se budeme v letošním roce podrobněji zabývat, protože chápeme snahu našich uživatelů získat informace potřebné pro přípravu koncepčních a dalších materiálů. Začali jsme připravovat samostatnou publikaci „Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání“, která bude obsahovat nejen data, ale také podrobnou metodiku a stručný komentář. Vzhledem k tomu, že chceme, aby tato publikace zahrnovala komplexní údaje za rok 2017, bude vydána 29. dubna 2019.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2017 zabývalo 69 736 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, pouze v roce 2016 došlo k meziročnímu poklesu o 650 osob, přičemž pokles byl zaznamenán v polovině krajů. V roce 2017 působilo 35,0 % z celkového počtu zaměstnanců v Praze, 18,7 % v Jihomoravském kraji, 10,4 % ve Středočeském kraji a 6,6 % v Moravskoslezském kraji. V ostatních deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %. Nejnižší podíl uvedl Karlovarský kraj (0,3 %).

V roce 2017 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 90,4 mld. korun, proti roku 2011 vzrostly o 44,0 %. Nejvýraznější relativní nárůst byl zaznamenán ve Středočeském kraji (126,1 %) a kraji Vysočina (77,3 %). Meziročně byl největší nárůst výdajů uveden v krajích Středočeském (28,5 %) a Zlínském (28,0 %). K poklesu došlo pouze v Moravskoslezském kraji (–4,3 %) a v kraji Vysočina (–1,7 %).

Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je Praha, v níž byla v roce 2017 realizována více než třetina celkových výdajů, konkrétně 32,0 mld. Kč. Za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, ve kterých díky evropské podpoře vyrostlo několik nových výzkumných center. Dohromady bylo v těchto dvou krajích v roce 2017 vydáno na výzkum a vývoj 29,8 mld. Kč.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru. Šlo o necelých 57 mld. Kč, z toho více než čtvrtina v hl. m. Praze a necelá pětina ve Středočeském kraji.

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2017

V Moravskoslezském kraji v roce 2017:

  • bylo ve výzkumu a vývoji zaměstnáno 4 594 osob (přepočtené počty), z nich 2 701 byli výzkumní pracovníci;
  • bylo vynaloženo na výzkum a vývoj celkem 4,9 mld. Kč, z toho necelé tři čtvrtiny v podnikatelském sektoru;
  • dosáhl podíl výdajů na vědu a výzkum na objemu regionálního HDP 1,0 %, což je o 0,8 procentního bodu pod republikovým průměrem;
  • bylo domácími přihlašovateli podáno 92 patentových přihlášek (11,6 % z republikového celku).

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2017 zabývalo 185,6 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 47,6 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze a v Jihomoravském kraji.

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2017 dosáhl v republikovém průměru 77,9 %, nejvíce to bylo v Praze (83,2 %), nejméně v Olomouckém kraji (72,1 %). Roste také podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu. V roce 2017 jej používalo v ČR 50 % uživatelů (z počtu obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2011 to bylo pouze 8,2 % obyvatel. Obdobný vzestup nastal i v krajích, nejvíce uživatelů mobilního internetu přibylo v Plzeňském kraji (z 8,0 % v roce 2011 na 55,8 % v roce 2017).

Graf 2 Domácnosti s připojením k internetu podle krajů

Graf 3 Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu podle krajů

V Moravskoslezském kraji:

  • pracovalo v roce 2017 jako ICT odborníci celkem 22,3 tis. fyz. osob, jejich počet meziročně vzrostl o 4,2 tisíce a mezi kraji byl 4. nejvyšší;
  • mělo trvalé bydliště 2 084 vysokoškoláků studujících ICT obory, což byl mezi kraji 2. nejvyšší počet;
  • používá internet 77,9 % obyvatel starších 16 let, přičemž 48,2 % z nich na mobilním telefonu;
  • nakupuje přes internet 49,3 % obyvatel kraje ve věku 16 a více let;
  • používá internet k elektronickému bankovnictví 51,3 % obyvatel ve věku 16 a více let.