Výdaje na ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 

Nejvíce prostředků na ochranu životního prostředí v roce 2020 vložili investoři se sídlem v Moravskoslezském kraji do oblasti nakládání s odpady (36,8 % z celkové částky 11,1 mld. Kč) a do nakládání s odpadními vodami (29,1 %). Větší část výdajů na ochranu životního prostředí tvořily neinvestiční náklady (6,6 mld. Kč).

Výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na ochranu a neinvestiční náklady, které se vztahují k aktivitám na ochranu životního prostředí (technologie, procesy, zařízení nebo jejich části). Hlavním účelem těchto výdajů je zachycení, odstranění, monitorování, kontrola, snižování, prevence nebo eliminace znečišťujících látek a znečištění nebo jakékoliv jiné poškození životního prostředí, ke kterému dochází při činnosti podniků.

V roce 2020 investoři se sídlem na území Moravskoslezského kraje v tomto směru vynaložili částku v hodnotě 11,1 mld. Kč, což znamenalo meziroční pokles o 0,3 mld. Kč (–2,6 %). Větší část těchto výdajů tradičně směřovala do neinvestiční oblasti, a to 6,6 mld. Kč (tj. 59,6 % z celkového objemu výdajů na životní prostředí).

Celkový objem investičních výdajů dosáhl v roce 2020 v Moravskoslezském kraji 4,5 mld. Kč, což bylo meziročně o 0,12 mld. Kč méně (pokles o 2,5 %). Nejvyšší podíl z celkového objemu investic zaujímaly, obdobně jako v letech předcházejících, investiční výdaje na ochranu ovzduší a klimatu (41,6 %). Významná část investic směřovala tradičně do oblasti nakládání s odpadními vodami (36,9 %), přičemž podíl meziročně opět vzrostl, tentokrát o 8,6 procentního bodu. Do oblasti nakládání s odpady bylo v roce 2019 investováno 430 mil. Kč, což představovalo o téměř 102 mil. Kč méně než v roce předchozím a dokonce pouze 59,6 % částky z roku 2018. Meziročně téměř čtyřikrát vzrostly investice do ochrany a sanace půdy, podzemních a povrchových vod na 112,4 mil. Kč, což však činilo pouze 2,5 % všech investičních nákladů. Ještě méně, pouze 2,2 mil. Kč bylo investováno do ochrany biodiverzity (druhové rozmanitosti) a krajiny.

Celkový objem neinvestičních nákladů činil v roce 2020 v Moravskoslezském kraji 6,6 mld. Kč, což bylo proti roku 2019 o 178 mil. Kč méně (pokles o 2,6 %). Největší část (3,7 mld. Kč, tj. podíl 55,3 %) z těchto nákladů tvořily výdaje spojené s nakládáním s odpady. Stejně tomu bylo i v letech předchozích, přičemž podíl této oblasti byl ještě výraznější (přes 60 %). Rovněž pořadí na dalších místech bylo tradiční – téměř 24 % neinvestičních nákladů směřovalo do oblasti nakládání s odpadními vodami (1,6 mld. Kč, pouze tato část výdajů meziročně vzrostla) a dalších 15,1 % šlo na ochranu ovzduší a klimatu (1,0 mld. Kč). Nejnižší neinvestiční náklady směřovaly stejně jako v případě investičních výdajů do ochrany a sanace půdy, podzemních a povrchových vod (2,7 %) a ochrany biodiverzity (druhová rozmanitost) a krajiny (1,0 %).

Investice na ochranu životního prostředí vynaložené na území Moravskoslezského kraje dosáhly v roce 2020 částky 4,7 mld. Kč (tj. meziročně o 261 mil. Kč, o 5,3 % méně), v přepočtu na 1 obyvatele pak činily 3 885 Kč. Tato částka byla po Pardubickém kraji (3 949 Kč na 1 obyvatele) druhá nejvyšší a přesahovala o 975 Kč průměr za Českou republiku (2 910 Kč na 1 obyvatele). Nejméně prostředků na 1 obyvatele bylo v roce 2020 proinvestováno v  Libereckém (1 082 Kč) a Karlovarském kraji (1 651 Kč).

 • Výdaje na ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji v roce 2020 - komentář
 • Tab. 1 Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí investorů se sídlem na území Moravskoslezského kraje podle programového zaměření
 • Tab. 2 Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle programového zaměření a kraje sídla investora v roce 2020
 • Tab. 3 Investice na ochranu životního prostředí investorů se sídlem na území Moravskoslezského kraje podle zdrojů financování
 • Tab. 4 Investice na ochranu životního prostředí podle zdrojů financování a kraje sídla investora v roce 2020
 • Tab. 5 Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice

 • Zdroj:
 • Kontakt:
  Jan Halva
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 233
  E-mail: jan.halva@czso.cz