Výdaje na ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 

Nejvíce prostředků na ochranu životního prostředí v roce 2019 vložili investoři se sídlem v Moravskoslezském kraji do oblasti nakládání s odpady (37,9 % z celkové částky 11,4 mld. Kč) a do ochrany ovzduší a klimatu (31,4 %). Větší část výdajů na ochranu životního prostředí tvořily neinvestiční náklady (6,8 mld. Kč).

Výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na ochranu a neinvestiční náklady, které se vztahují k aktivitám na ochranu životního prostředí (technologie, procesy, zařízení nebo jejich části). Hlavním účelem těchto výdajů je zachycení, odstranění, monitorování, kontrola, snižování, prevence nebo eliminace znečišťujících látek a znečištění nebo jakékoliv jiné poškození životního prostředí, ke kterému dochází při činnosti podniků.

V roce 2019 investoři se sídlem na území Moravskoslezského kraje v tomto směru vynaložili částku v hodnotě 11,4 mld. Kč, což znamenalo meziroční nárůst o necelých 0,8 mld. Kč (+7,3 %). Větší část těchto výdajů směřovala do neinvestiční oblasti, a to 6,8 mld. Kč (tj. 59,6 % z celkového objemu výdajů na životní prostředí).

Celkový objem investičních výdajů dosáhl v roce 2019 v Moravskoslezském kraji 4,6 mld. Kč, což bylo meziročně o 0,2 mld. Kč více (nárůst o 5,4 %). Nejvyšší podíl z celkového objemu investic zaujímaly, obdobně jako v letech předcházejících, investiční výdaje na ochranu ovzduší a klimatu (55,6 %). Významná část investic směřovala tradičně do oblasti nakládání s odpadními vodami (28,4 %), tento podíl proti roku 2018 vzrostl o 3,7 procentního bodu. Do oblasti nakládání s odpady bylo v roce 2019 investováno 532 mil. Kč, což představovalo o téměř 190 mil. Kč měně než v roce předchozím.

Celkový objem neinvestičních nákladů činil v roce 2019 v Moravskoslezském kraji 6,8 mld. Kč, což bylo proti roku 2018 o 546 mil. Kč více (nárůst o 8,7 %). Největší část (3,8 mld. Kč, tj. podíl 55,8 %) z těchto nákladů tvořily výdaje spojené s nakládáním s odpady. Stejně tomu bylo i v letech předchozích, přičemž podíl této oblasti byl ještě výraznější (přes 60 %). Rovněž pořadí na dalších místech bylo tradiční – více než 22 % neinvestičních nákladů směřovalo do oblasti nakládání s odpadními vodami (1,5 mld. Kč) a dalších 15,0 % šlo na ochranu ovzduší a klimatu (1,0 mld. Kč).

Investice na ochranu životního prostředí vynaložené na území Moravskoslezského kraje dosáhly v roce 2019 částky 4,9 mld. Kč (tj. meziročně o 169 mil. Kč, o 3,6 % více), v přepočtu na 1 obyvatele pak činily 4 089 Kč. Tato částka byla mezi kraji absolutně nejvyšší a byla o 1 277 Kč nad průměrem za Českou republiku (2 812 Kč na 1 obyvatele). Nejméně prostředků na 1 obyvatele bylo v roce 2019 proinvestováno v Karlovarském (1 088 Kč) a Libereckém kraji (1 369 Kč).

 • Výdaje na ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji v roce 2019 - komentář
 • Tab. 1 Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí investorů se sídlem na území Moravskoslezského kraje podle programového zaměření
 • Tab. 2 Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle programového zaměření a kraje sídla investora v roce 2019
 • Tab. 3 Investice na ochranu životního prostředí investorů se sídlem na území Moravskoslezského kraje podle zdrojů financování
 • Tab. 4 Investice na ochranu životního prostředí podle zdrojů financování a kraje sídla investora v roce 2019
 • Tab. 5 Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice

 • Zdroj:
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz