Výdaje na ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji v roce 2018

 

Nejvíce prostředků na ochranu životního prostředí v roce 2018 vložili investoři se sídlem v Moravskoslezském kraji do oblasti nakládání s odpady (41,3 % z celkové částky 10,6 mld. Kč) a do ochrany ovzduší a klimatu (27,3 %). Větší část výdajů na ochranu životního prostředí tvořily neinvestiční náklady (6,3 mld. Kč).

Výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na ochranu a neinvestiční náklady, které se vztahují k aktivitám na ochranu životního prostředí (technologie, procesy, zařízení nebo jejich části). Hlavním účelem těchto výdajů je zachycení, odstranění, monitorování, kontrola, snižování, prevence nebo eliminace znečišťujících látek a znečištění nebo jakékoliv jiné poškození životního prostředí, ke kterému dochází při činnosti podniků.

V roce 2018 investoři se sídlem na území Moravskoslezského kraje v tomto směru vynaložili částku v hodnotě 10,6 mld. Kč, což znamenalo meziroční nárůst o více než 1,6 mld. Kč (+17,6 %). Větší část těchto výdajů směřovala do neinvestiční oblasti, a to 6,3 mld. Kč (tj. 58,8 % z celkového objemu výdajů na životní prostředí).

Celkový objem investičních výdajů dosáhl v roce 2018 v Moravskoslezském kraji 4,4 mld. Kč, což bylo meziročně o 1,3 mld. Kč více (nárůst o 42,0 %). Nejvyšší podíl z celkového objemu investic zaujímaly, obdobně jako v letech předcházejících, investiční výdaje na ochranu ovzduší a klimatu (46,7 %). Významná část investic směřovala tradičně do oblasti nakládání s odpadními vodami (24,7 %), tento podíl má však v čase převážně klesající tendenci. Naopak více než 2,5x se zvýšily od roku 2013 investice na nakládání s odpady (v roce 2013 to bylo 267,8 mil. Kč a v roce 2018 už 721,2 mil. Kč).

Celkový objem neinvestičních nákladů činil v roce 2018 v Moravskoslezském kraji 6,3 mld. Kč, což bylo proti roku 2017 o 295 mil. Kč více (nárůst o 5,0 %). Největší část (58,7 %) z těchto nákladů tvořily výdaje spojené s nakládáním s odpady. Stejně tomu bylo i v letech předchozích, přičemž podíl této oblasti byl ještě výraznější (přes 60 %). Rovněž pořadí na dalších místech bylo tradiční – více než 20 % neinvestičních nákladů směřovalo do oblasti nakládání s odpadními vodami a dalších 13,6 % šlo na ochranu ovzduší a klimatu.

Investice na ochranu životního prostředí vynaložené na území Moravskoslezského kraje dosáhly v roce 2018 částky 4,7 mld. Kč (tj. meziročně o 1,5 mld. Kč, o 44,9 % více), v přepočtu na 1 obyvatele pak činily 3 939 Kč. Tato částka byla mezi kraji třetí nejvyšší (za Ústeckým krajem s 5 579 Kč a Prahou s 4 498 Kč) a byla o více než tisíc Kč nad průměrem za Českou republiku (2 920 Kč na 1 obyvatele). Nejméně prostředků na 1 obyvatele bylo v roce 2018 proinvestováno v Karlovarském (1 302 Kč) a Jihomoravském kraji (1 515 Kč).

 • Výdaje na ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji v roce 2018 - komentář
 • Tab. 1 Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí investorů se sídlem na území Moravskoslezského kraje podle programového zaměření
 • Tab. 2 Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle programového zaměření a kraje sídla investora v roce 2018
 • Tab. 3 Investice na ochranu životního prostředí investorů se sídlem na území Moravskoslezského kraje podle zdrojů financování
 • Tab. 4 Investice na ochranu životního prostředí podle zdrojů financování a kraje sídla investora v roce 2018
 • Tab. 5 Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice

 • Zdroj:
 • Kontakt:
  Taťana Glozygová
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 230
  E-mail: tatana.glozygova@czso.cz