Vodovody a kanalizace v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 

V roce 2020 dosáhla denní spotřeba vody v domácnostech 91,3 litru na osobu a shodovala se s republikovou hodnotou. V mezikrajském porovnání tak měl obyvatel Moravskoslezského kraje zásobovaný vodou z vodovodu čtvrtou nejvyšší spotřebu pitné vody. Obyvatelé v kraji loni za metr krychlový pitné vody zaplatili v průměru 37,90 Kč, za stočné 34,70 Kč. V porovnání s rokem 2019 se cena vody za metr krychlový zvýšila o 1,70 Kč a za stejný objem stočného se zaplatilo o 1,80 Kč více.

Vodovody

V roce 2020 bylo v Moravskoslezském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů 1 195 872 osob, což představovalo podíl 99,9 % ze všech obyvatel žijících v kraji. Vyššího podílu (100,0 %) dosáhli pouze v Praze a Karlovarském kraji, naopak nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů měl Plzeňský kraj s 85,7 %.

Délka vodovodní sítě kraje dosahovala 7 816 km, což byla třetí největší hodnota mezi kraji po Středočeském (11 297 km) a Jihomoravském kraji (7 844 km). Zatímco v Praze připadlo na 1 obyvatele zásobovaného pitnou vodou 2,7 m vodovodní sítě, v Kraji Vysočina byla tato délka více než čtyřnásobná (12,0 m) a v Moravskoslezském kraji pak více než dvojnásobná (6,5 m). Počet vodovodních přípojek v kraji v roce 2020 činil 213 946 kusů a počet osazených vodoměrů dosáhl 216 325 kusů.

Celková denní spotřeba (domácnosti, průmysl a ostatní odběratelé) fakturované vody na 1 napojeného obyvatele i denní spotřeba fakturované vody domácnostem na 1 napojeného obyvatele v roce 2020 byla nejvyšší v Praze, a to 160,9 l/os./den, resp. 112,5 l/os./den, naopak nejnižších hodnot dosáhli ve Zlínském kraji (112,6 l/os./den, resp. 80,0 l/os./den).

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2020 vyfakturováno celkem 55,3 mil. m3, což v přepočtu na osobu a den činilo 126,4 l vody s meziročním propadem 2,8 l. Z toho domácnostem byla účtována spotřebovaná voda o objemu 39,8 mil. m3, průměrná denní spotřeba vody připadající na jednu osobu tak činila 91,0 l, tedy o 1,4 l více než v roce 2019.

Ve vodohospodářských zařízeních kraje se v roce 2020 vyrobilo téměř 72,5 mil. m3 pitné vody, v roce přechozím to bylo o 2,3 mil. m3 více. Podíl vyrobené vody z vody podzemní představoval 21,7 %, což byla druhá nejnižší hodnota po Praze. Naopak nejvíce takto vyrobené vody vykázal Olomoucký kraj (92,0 %). Voda určená k realizaci o objemu 65,6 mil. m3 ve srovnání s předchozím rokem poklesla v Moravskoslezském kraji o 2,0 mil. m3, tj. o 2,9 %.

Objem tržeb za vodné celkem ve sledovaném období dosáhl 2 098,0 mil. Kč (bez DPH), skutečnost roku 2019 tak byla překročena o 2,4 %. V krajích České republiky se průměrná cena za 1 m3 fakturované vody v roce 2020 pohybovala od 35,80 Kč v Olomouckém kraji do 46,00 Kč v Ústeckém kraji. Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody v Moravskoslezském kraji se v roce 2020 proti roku 2019 zvýšila o 1,70 Kč na 37,90 Kč, což představovalo meziroční nárůst o 4,7 %.

Objem vody nefakturované se meziročně snížil z 10,9 mil. m3 v roce 2019 na 10,2 mil. m3 v roce loňském. Také meziročně ubylo ztrát vody v moravskoslezské trubní síti, a to o 5,1 %, ztráty tak v roce 2020 představovaly 8,1 mil. m3. Loňský podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci v krajích Česka se pohyboval od 10,5 % v Jihomoravském kraji do 22,9 % v Ústeckém kraji. V Moravskoslezském kraji byl tento podíl druhý nejnižší, činil 12,3 % a proti celorepublikovému průměru byl nižší o 2,8 procentního bodu.

Kanalizace

V Moravskoslezském kraji loni žilo 1 001 263 osob v domech napojených na kanalizaci odpadních vod, tj. 83,6 % z celkového počtu obyvatel. Počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci ústící do čistírny odpadních vod dosáhl 942 555 osob.

V roce 2020 byly do moravskoslezské kanalizační sítě o délce 4 323 km vypuštěno 50,8 mil. m3 odpadních vod, z toho tvořily vody splaškové 33,5 mil. m3. V čistírnách odpadních vod bylo celkem vyčištěno 103,3 mil. m3 vody. Z tohoto množství byly převažující částí vody srážkové (balastní), a to 57,5 %, splaškové vody představovaly 30,3 % a zbylá část připadla na vody průmyslové a ostatní.

Podíl čištěných odpadních vod (do výpočtu podílu čištěných odpadních vod nevstupují srážkové vody, ale je počítán pouze jako podíl čištěných splaškových a průmyslových vod k jejich celkovému vypouštěnému objemu) představoval 95,0 %, což je o 2,5 procentního bodu méně v porovnání s republikovým průměrem. Do vodních toků bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2020 vypuštěno 105,9 mil. m3 vody, což je o 15,2 % (+14,0 mil. m3) více v porovnání s rokem předchozím.

Tržby za stočné meziročně vzrostly o 2,4 % a v roce 2020 dosáhly 1 764,4 mil. Kč (bez DPH). V mezikrajském porovnání se průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod pohybovala od 30,20 Kč v Kraji Vysočina do 44,40 Kč v Libereckém kraji. Cena stočného v Moravskoslezském kraji činila 34,70 Kč a byla o 1,80 Kč vyšší v porovnání s rokem 2019, proti republikovému průměru bylo stočné v kraji nižší o 1,80 Kč.

Čistírny odpadních vod

Celková kapacita 172 moravskoslezských čistíren odpadních vod v roce 2020 činila 529,6 tis. m3/den. Provozy čistíren odpadních vod loni vyprodukovaly 23,0 tis. t sušiny. Z celkového objemu kalů byla sušina zneškodněna z více než poloviny kompostováním (53,6 %), přímou aplikací a rekultivací bylo zneškodněno 43,5 % objemu kalů a 0,3 % bylo vyvezeno na skládku.