Stav a lov vybraných druhů zvěře v Moravskoslezském kraji v roce 2021

 

Divoká zvěř v honitbách v Moravskoslezském kraji byla k 31. 3. 2022 nejvíce zastoupena srnčí zvěří, jejíž jarní kmenový stav dosáhl 20 670 kusů a tvořil tak 35,5 % na celkovém stavu populace ze sledovaných druhů zvěře v kraji. Naopak nejméně bylo v kraji mufloní a daňčí zvěře, a to 1,6 %, resp. 3,9 %. V kraji bylo provedeno celkem 47 988 odstřelů, z toho 35,4 % tvořily odstřely bažantů. Nejméně bylo odstřeleno mufloní zvěře.

K 31. 3. 2022 bylo v jarních kmenových stavech Moravskoslezského kraje evidováno 58 212 kusů sledovaných druhů zvěře. Nejpočetnější skupinou byla zvěř srnčí, která dosáhla stavu 20 670 kusů a podílela se tak na jarních kmenových stavech sledovaných druhů více než jednou třetinou (35,5 %). Druhou nejpočetnější skupinu tvořili zajíci s počtem 14 569 kusů, následováni bažanty s počtem 9 112 kusů. Dále bylo v jarních kmenových stavech evidováno 5 217 divokých kachen a 2 808 kusů jelení zvěře. Ze sledovaných druhů zvěře byly nejméně početné skupiny zvěře mufloní (954 kusů), daňčí (2 273 kusů) a černé (2 609 kusů).

Graf 1 Jarní kmenový stav vybraných druhů zvěře k 31. 3. 2022

V rámci celé republiky meziročně klesly celkové kmenové stavy zvěře o 1,1 %. Z regionálního pohledu ubylo zvěře ve většině krajů, přičemž největší úbytek zaznamenali na Vysočině (o 5,0 %). K nárůstu došlo pouze v pěti krajích, nejvíce to bylo v Ústeckém kraji (o 4,3 %). Dalšími kraji s meziročním zvýšením stavu zvěře byly kraje Plzeňský (o 3,6 %), Moravskoslezský (o 2,6 %, tedy téměř o 1,5 tisíce kusů), Jihočeský (o 2,1 %) a Liberecký (o 1,2 %).

V Moravskoslezském kraji byl meziroční nárůst stavů divoké zvěře zaznamenán v případě mufloní zvěře (o 12,1 %), kachen (o 9,8 %), daňčí zvěře (o 8,8 %) a bažantů (o 4,0 %). Mírně vzrostly i stavy zajíců a srnčí zvěře. Naopak k největšímu relativnímu poklesu došlo ve stavech černé zvěře, jejichž počty se snížily o 4,0 %, a jelení zvěře o 0,7 %.

V porovnání s rokem 2016 došlo v Moravskoslezském kraji k nejvyššímu nárůstu počtu mufloní zvěře, jejíž populace vzrostla o 24,1 %. Zvýšily se rovněž stavy daňčí zvěře o 10,6 % a divokých kachen o 8,1 %, mírný nárůst byl vykázán i v případě zajíců a jelení zvěře. Naproti tomu nejvýrazněji ubylo černé zvěře o 14,1 % a bažantů o 12,9 %. Početní stavy poklesly také v případě srnčí zvěře o 3,2 %.

Odstřely zvěře meziročně výrazně vzrostly, a to ve všech krajích Česka, nejvíce pak v krajích Zlínském (31,9 %) a Moravskoslezském (31,0 %). Nejmenší nárůst počtu odstřelů zaznamenali v Královéhradeckém kraji a Plzeňském kraji (o 0,8 %, resp. 1,7 %). V rámci celého Česka činil meziroční nárůst odstřelu zvěře 10,9 %.

Meziroční nárůst odstřelů byl v jednotlivých krajích způsobem zejména zvýšeným odstřelem černé zvěře, které se v porovnání s rokem 2020 zastřelilo více ve všech krajích (v krajích Zlínském a Jihomoravském více než dvojnásobně). Vzrostl rovněž odstřel bažantů (nárůst odstřelu v sedmi krajích), daňčí zvěře (nárůst odstřelu ve všech krajích kromě Libereckého a Plzeňského), jelení a srnčí zvěře a kachen. Za celé Česko vykázaly meziroční pokles pouze odstřely mufloní zvěře a zajíců.

Graf 2 Odstřel vybraných druhů zvěře v roce 2021

V Moravskoslezském kraji byl meziroční nárůst počtu odstřelů zaznamenán u všech druhů lovné zvěře, nejvíce pak v případě černé zvěře (o 83,7 %), zajíců (o 80,7 %) a bažantů (o 31,8 %). Ostatní druhy lovné zvěře vykázaly ve srovnání s rokem 2020 nárůst odstřelu mezi 4,3 % v případě mufloní zvěře až po 13,3 % u zvěře daňčí. Největší podíl na odstřelech provedených na území Moravskoslezského kraje v roce 2021 měli s 17 003 kusy bažanti, kteří tak tvořili 35,5 % všech odstřelů.

Graf 3 Stav a lov vybraných druhů zvěře v Moravskoslezském kraji

V porovnání s rokem 2016 odstřely provedené v Moravskoslezském kraji souhrnně poklesly o 26,0 %. Z pohledu jednotlivých druhů zvěře vzrostly odstřely zvěře daňčí (o 75,4 %), mufloní (o 66,9 %), černé (o 63,2 %), jelení (o 31,0 %) a srnčí (o 5,6 %). K poklesu odstřelů ve sledovaném období došlo v případě bažantů (o 56,2 %), zajíců (o 41,5 %) a kachen (o 20,6 %).

Pozn.: O mysliveckém hospodaření podává informaci Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře (za období 1. 4. daného roku až 31. 3. roku následujícího). Jarní kmenové stavy se uvádí k 31. 3. následujícího roku (např. za rok 2021 k 31. 3. 2022). Jarní kmenové stavy v jednotlivých krajích se sledují za vybrané druhy zvěře, do níž se řadí jelení, daňčí, mufloní, srnčí a černá zvěř, zajíci, kachny divoké a bažanti.