Soupis hospodářských zvířat v Moravskoslezském kraji k 1. 4. 2022

 

V Moravskoslezském kraji bylo podle soupisu hospodářských zvířat k 1. 4. 2022 chováno 88,0 tisíce kusů skotu, 30,0 tisíce prasat, 13,2 tisíce ovcí, 2,0 tisíce koz, 2,7 tisíce koní a 994 tisíc kusů drůbeže. Republikové podíly kraje, které se pohybovaly od 2,1 % v případě stavů prasat do 8,0 % v případě koz, potvrzují, že Moravskoslezský kraj nemá v rámci Česka z pohledu množství chovaných hospodářských zvířat klíčové postavení.

Moravskoslezský kraj není obecně vnímán jako kraj zemědělský, což je dáno jednak jeho průmyslovou historií, jednak vysokou mírou urbanizace. Výměra zemědělské půdy v kraji v roce 2021 činila 6,5 % veškeré zemědělské půdy v Česku, přičemž podíl kraje na celkové rozloze republiky byl 6,9 %. Zemědělská půda zaujímala 50,2 % rozlohy kraje, což byl sedmý nejmenší podíl v rámci republiky (za celou republiku tento podíl dosáhl hodnoty 53,2 %).

Tab. 1 Výměra celkové a zemědělské půdy podle krajů k 31. 12. 2021

Stav skotu v posledních deseti letech vykazoval rostoucí charakter. Ze 75,8 tisíce kusů v roce 2013 se vyšplhal na 88,0 tisíce kusů v roce 2022. Tento nárůst (o 16,2 %) byl mezi všemi kraji nejvyšší a republikový průměr přesahoval o 11,1 procentního bodu. I přes toto navýšení byl Moravskoslezský kraj v počtu chovaných kusů skotu v roce 2022 až osmým mezi kraji, přičemž nejvíce skotu se chovalo v Jihočeském kraji a na Vysočině (shodně 224,7 tisíce kusů). Moravskoslezští zemědělci se podíleli 6,2 % na celkovém počtu skotu chovaného v republice.

Proti roku 2013 vzrostly stavy krav o více než pět tisíc kusů na současných 39,6 tisíce, přičemž nejvíce krav se chovalo v Jihočeském kraji (92,5 tisíce kusů). V jednotlivých krajích se v roce 2022 pohyboval podíl krav na skotu od 38,9 % na Vysočině do 46,6 % v Karlovarském kraji. V Moravskoslezském kraji činila hodnota tohoto ukazatele 45,0 % a byla tak druhá nejvyšší stejně jako v minulém roce.

Graf 1 Stavy skotu a krav v Moravskoslezském kraji (stav k 1. 4.)

V průběhu let 2013 až 2022 vykazovaly stavy prasat v kraji značnou rozkolísanost. Úbytek počtu chovaných prasat však byl zřejmý, neboť během sledovaného období jejich stavy poklesly o 42,7 % na současných 30,0 tisíce kusů. Mezi kraji to byl třetí nejmenší stav (méně prasat se chovalo pouze v krajích Karlovarském a Libereckém). Kraj se tak podílel pouhými 2,1 % na celkovém počtu prasat v republice.

Graf 2 Stavy prasat a prasnic v Moravskoslezském kraji (stav k 1. 4.)

Pokles stavů prasnic v Moravskoslezském kraji v hodnoceném období byl ještě výraznější než v případě prasat, činil 56,2 %. Zatímco v roce 2013 se jich chovalo 3,7 tisíce kusů, v roce 2022 to bylo 1,6 tisíce. Jejich podíl na celkovém počtu prasat v kraji činil 5,4 % a byl tak nižší než republiková úroveň 5,6 %. Nejvyšší podíl prasnic byl zaznamenán v Ústeckém kraji (7,3 %), nejnižší pak v Karlovarském kraji (0,2 %), kde bylo v registrovaných chovech pouze 36 prasnic.

Rovněž stavy drůbeže v kraji ve sledovaném období klesaly z původního více než 1,108 milionu kusů v roce 2013 na současných 994 tisíc kusů drůbeže. Úbytek nebyl setrvalý, zejména v letech 2014 a 2015 se stavy drůbeže blížily k hodnotě 1,3 milionu kusů. V celém Česku bylo v roce 2022 evidováno 23,0 milionu kusů drůbeže, nejvíce (5,1 milionu kusů) jich chovali v Praze a Středočeském kraji (společně) a téměř 4 miliony kusů bylo v chovech v Pardubickém kraji. Nejméně drůbeže bylo chováno v Libereckém kraji (82 tisíc kusů). Podíl Moravskoslezského kraje na republikovém stavu drůbeže činil 4,3 %.

Graf 3 Stavy drůbeže a slepic v Moravskoslezském kraji (stav k 1. 4.)

Chovy slepic v Česku ke sledovanému datu poklesly proti loňsku o 6,4 %, což představovalo snížení chovů o 524 tisíc kusů na 7,6 milionu. Na severní Moravě se meziročně snížily počty slepic o 57 tisíc kusů na 389 tisíc kusů (pokles o 12,9 %) s podílem na republikovém celku 5,1 %. Ve srovnání s rokem 2013 se počet slepic chovaných v kraji snížil o 10,6 %.

Graf 4 Podíl chovu hospodářských zvířat v Moravskoslezském kraji na ČR (stav k 1. 4.)

V Moravskoslezském kraji bylo podle soupisu k 1. 4. 2022 chováno 2 747 koní a hříbat, 13 233 ovcí a beranů a 1 978 koz a kozlů. Jejich podíly na republikových stavech činily 7,4 %, 7,6 % a 8,0 % a byly tak ve srovnání s dříve hodnocenými hospodářskými zvířaty vyšší.

Tab. 2 Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2022

 • Soupis hospodářských zvířat v Moravskoslezském kraji k 1. 4. 2022 - komentář
 • Tab. 1 Výměra celkové a zemědělské půdy podle krajů k 31. 12. 2021
 • Tab. 2 Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2022

 • Zdroj:
 • Kontakt:
  Jan Halva
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 233
  E-mail: jan.halva@czso.cz