Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2022/23

 

Počet dětí navštěvujících mateřské školy meziročně vzrostl na 39,4 tisíce. V základních školách se po několikaleté stagnaci zvýšil počet žáků na 106 tisíc dětí. Na střední školy v Moravskoslezském kraji docházelo přes 50 tisíc žáků. Jejich počet se meziročně zvýšil již potřetí za sebou, neboť na střední školy postupně nastupují silné ročníky dětí narozených v letech 2007 až 2010. Meziročně vzrostly rovněž počty studentů vyšších odborných škol, naopak vysokoškoláků ubylo.

Ve školním roce 2022/23 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno 468 mateřských škol s 1 840 třídami. Počet zařízení zajišťujících předškolní vzdělávání se meziročně zvýšil o 2 školy a počet tříd vzrostl o 33. Počet předškoláků se meziročně zvýšil o 909 dětí na celkových 39 377 dětí. Počet pedagogických pracovníků přepočtených na plně zaměstnané se proti předchozímu školnímu roku zvýšil o 84 a ve sledovaném školním roce činil 3 704 učitelů.

Od roku 2016/17, kdy v kraji fungovalo 467 školek, se jejich počty téměř neměnily. Nejméně 462 mateřských škol fungovalo v kraji ve školním roce 2019/20, v dalších letech se jejich počty mírně zvyšovaly. Přestože byl v posledním sledovaném školním roce počet dětí ve školkách ve srovnání s rokem 2016/17 téměř totožný, přibylo za stejné období 93 tříd. V důsledku toho se snížily průměrné počty dětí na 1 třídu z 22,6 na 21,4. Stavy učitelů vzrostly o 424 úvazků.

Tab. 1 Mateřské školy v Moravskoslezském kraji

Podle evidence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se ve školním roce 2022/23 meziročně zvýšil počet základních škol o 2 zařízení. V Moravskoslezském kraji zajišťovalo základní vzdělávání 448 základních škol, které navštěvovalo 106 057 žáků, tj. o 2 079 dětí více než v předchozím školním roce. Současně s nárůstem počtu žáků se zvýšil i počet tříd o 89 na celkových 5 656 tříd. V průměru na 1 třídu připadalo 18,8 žáka. Z celkového počtu žáků jich 55,7 % navštěvovalo 1. stupeň, což bylo o 5,4 procentního bodu méně než ve školním roce 2016/17. Pedagogickou činnost na základních školách vykonávalo 8 165 učitelů a učitelek (přepočteno na plně zaměstnané), tj. meziročně o 178 úvazků více.

Za posledních sedm sledovaných let vzrostl počet žáků základních škol (o 2 797 dětí), adekvátně tomu se zvýšil počet tříd (o 491 tříd) i učitelů (o 1 025 úvazků).

Tab. 2 Základní školy v Moravskoslezském kraji

Podle Statistické ročenky školství bylo ve školním roce 2022/23 v Moravskoslezském kraji evidováno 136 středních škol s 50 349 žáky, z toho 48 973 žáků studovalo v denní formě vzdělávání. Po dlouhodobém poklesu (od školního roku 2006/07) se počty žáků na středních školách v posledních čtyřech letech zvyšovaly. Meziročně přibylo 1 328 žáků, rovněž vzrostl počet tříd (o 40 na 2 219) i učitelů (o 123 úvazků na 4 629 pedagogů).

Tab. 3 Střední školy v Moravskoslezském kraji

Zatímco se počet středních škol s ředitelstvím v Moravskoslezském kraji v posledních sedmi letech téměř nezměnil (135 nebo 136 zařízení), k výraznějším změnám proti výchozímu školnímu roku 2016/17 došlo v ostatních ukazatelích. Vzrostl počet žáků (o 1 822 osob), tříd (o 86 tříd) i pedagogů (o 441 úvazků). V příštích letech lze očekávat další nárůst středoškoláků, neboť na střední školy postupně nastupují silné ročníky dětí narozených v letech 2007 až 2010.

Ve školním roce 2022/23 studovalo v kraji na 39 gymnáziích 14 068 žáků v denní formě vzdělávání v 517 třídách. Celkem 101 škol poskytovalo v Moravskoslezském kraji střední odborné vzdělání, na které docházelo 33 869 žáků denního studia. Obory nástavbového studia navštěvovalo na 30 školách 1 690 žáků, z toho denně se vzdělávalo 1 036 žáků. Počet žáků se meziročně snížil pouze v oborech nástavbového studia.

Počet konzervatoří v Moravskoslezském kraji se posledních sedm let nezměnil, tuto formu vzdělávání poskytovaly i nadále 2 konzervatoře sídlící v Ostravě a Opavě. Ve školním roce 2022/23 na ně docházelo 468 žáků, z toho 438 osob v denním studiu. Výuku zajišťovalo 143 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané).

Tab. 4 Konzervatoře v Moravskoslezském kraji

Ve školním roce 2022/23 působilo v kraji 13 vyšších odborných škol se 101 studijními skupinami denní formy vzdělávání. Denní formu studia navštěvovalo 1 904 studentů, což bylo o 139 studentů více než v minulém školním roce. Celkový počet studentů vyšších odborných škol činil 3 308 osob, tyto vyučovalo 167 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané). Studentů na vyšších odborných školách v posledních 5 letech přibývalo.

Tab. 5 Vyšší odborné školy v Moravskoslezském kraji

V roce 2022 působily v Moravskoslezském kraji 4 veřejné a soukromé vysoké školy, když ještě v roce 2014 jich v kraji sídlilo o jednu více. Počet fakult veřejných vysokých škol (16) se od roku 2007 nezměnil. V roce 2022 studovalo na vysokých školách 30 186 studentů se státním občanstvím ČR s bydlištěm v kraji, proti předešlému roku se jejich počet snížil o 629 osob. Po dvouletém nárůstu počtu studentů v letech 2020 a 2021, tak došlo k návratu k trendu úbytku vysokoškolských studentů, který lze sledovat od roku 2010. Na vysokých školách studovalo o 8,9 % méně osob s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji než v roce 2016.

V posledním sledovaném roce studovalo bakalářský studijní program 18,9 tisíce studentů, magisterský včetně navazujícího 9,9 tisíce a doktorský cca 1,6 tisíce osob. Prezenční formu studia preferovalo 23,4 tisíce studentů a distanční a kombinovanou 7,1 tisíce studentů.

Tab. 6 Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol se sídlem v Moravskoslezském kraji v roce 2022

Na šesti fakultách Ostravské univerzity studovalo v roce 2022 celkem 8 962 studentů, z toho se státním občanstvím ČR bylo 89,3 % studentů. Na tři fakulty Slezské univerzity v Opavě docházelo celkem 5 173 studentů, z toho ženy představovaly necelé dvě třetiny. Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava studovalo v roce 2022 celkem 11 215 studentů na sedmi fakultách. Z 9,8 tisíce studentů se státním občanstvím ČR jich studovalo 7,2 tisíce v prezenční formě studia. Ženy se na celkovém počtu studentů VŠB – TU Ostrava podílely pouze z jedné třetiny. Na jediné soukromé vysoké škole v kraji Vysoké škole PRIGO, z. ú. sídlící v Havířově studovalo 75 studentů se státním občanstvím ČR, z nich 46 studovalo v prezenční formě studia.

Tab. 7 Veřejné a soukromé vysoké školy v Moravskoslezském kraji

 • Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2022/23 - komentář
 • Tab. 1 Mateřské školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 2 Základní školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 3 Střední školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 4 Konzervatoře v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 5 Vyšší odborné školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 6 Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol se sídlem v Moravskoslezském kraji v roce 2022
 • Tab. 7 Veřejné a soukromé vysoké školy v Moravskoslezském kraji

 • Pramen:
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz