Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2019/20

 

Počty dětí v mateřských školách v posledních letech víceméně stagnovaly a v základních školách vykazovaly mírně rostoucí trend. Na středních školách v Moravskoslezském kraji se zastavil prudký pokles počtu žáků, přesto jich docházelo ve školním roce 2019/20 o 13 % méně než v roce 2013/14. Jednalo se tak o největší úbytek žáků na středních školách mezi všemi kraji České republiky. Úbytkem studentů byly zasaženy i vysoké školy.

Ve školním roce 2019/20 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno 462 mateřských škol. Počet zařízení zajišťujících předškolní vzdělání se meziročně snížil o 1 mateřskou školu, naopak počet tříd vzrostl o 17. Počet předškoláků se meziročně snížil o 84 dětí na celkový počet 39 156 dětí. Počet pedagogických pracovníků přepočtených na plně zaměstnané se proti předchozímu školnímu roku zvýšil a ve sledovaném školním roce činil 3 489 učitelů.

Během sedmiletého sledovaného období počet mateřských škol kolísal. Proti roku 2013/14 jich devět ubylo, zatímco nejvíce školek v kraji bylo v roce 2015/16, a to 476 zařízení. V posledním sledovaném školním roce se snížil počet dětí v mateřských školách proti roku 2013/14 o 1 689 osob, naopak 27 tříd za stejné období přibylo. V důsledku toho se snižovaly průměrné počty dětí na 1 třídu z 23,4 na 22,1. Stavy učitelů se zvýšily o 219 úvazků.

Podle evidence MŠMT byl ve školním roce 2019/20 počet základních škol o čtyři vyšší než o rok dříve. V Moravskoslezském kraji tak zajišťovalo základní vzdělání 444 základních škol a tyto navštěvovalo 104 946 žáků, tj. o 498 dětí více než v předchozím školním roce. S narůstajícím počtem žáků se zvýšil i počet tříd o 141 na celkových 5 415 tříd. V průměru na 1 třídu tak připadalo 19,4 žáka. Z celkového počtu žáků jich 57,4 % navštěvovalo 1. stupeň. Ve stejném školním roce pak pedagogickou činnost na základních školách vykonávalo 7 633 učitelů a učitelek (přepočteno na plně zaměstnané).

Za posledních sedm sledovaných let trvale rostl počet žáků základních škol (o 6 809 dětí), adekvátně tomu se zvyšoval počet tříd (o 426 tříd) i učitelů (o 717 úvazků).

Podle Statistické ročenky školství bylo ve školním roce 2019/20 v Moravskoslezském kraji evidováno 135 středních škol s 47 186 žáky, z toho 45 827 žáků v denní formě vzdělávání. V posledním školním roce vzrostl počet tříd o 22. Počet učitelů přepočtený na plně zaměstnané na středních školách v kraji ve školním roce 2019/20 činil 4 277 pedagogů.

Proti výchozímu sledovanému školnímu roku 2013/14 zaznamenáváme na středních školách výrazný pokles žáků (7 084 osob), doprovázený úbytkem 4 středních škol, 257 tříd i 404 učitelů. Nárůst středoškoláků lze očekávat až v době, kdy silné ročníky dětí narozené v letech 2007 až 2010 nastoupí na střední školy.

Ve školním roce 2019/20 studovalo v kraji na 39 gymnáziích 13 396 žáků denního studia ve 494 třídách. Celkem 101 škol poskytovalo v Moravskoslezském kraji střední odborné vzdělání, na které docházelo 31 403 žáků denního studia. Obory nástavbového studia studovalo v kraji na 31 školách 1 703 žáků, z toho denně se vzdělávalo 1 028 žáků. Všechny obory vzdělání se potýkaly s klesajícím počtem žáků, relativně nejméně byly postiženy gymnázia.

Počet konzervatoří v Moravskoslezském kraji se posledních sedm let nezměnil, tuto formu vzdělávání poskytovaly i nadále 2 konzervatoře sídlící v Ostravě a Opavě. Ve školním roce 2019/20 na ně docházelo 489 žáků, z toho 451 osob v denním studiu. Výuku zajišťovalo 138 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané).

Ve školním roce 2019/20 působilo v kraji 13 vyšších odborných škol s 87 studijními skupinami denní formy vzdělávání. Denní formu studia navštěvovalo 1 478 studentů, což bylo o 55 studentů více než v minulém školním roce. Celkový počet studentů vyšších odborných škol činil 2 436 osob, tyto vyučovalo 148 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané). Zastavil se tak trend posledních let, kdy počet studentů i pedagogů klesal.

V roce 2019 působily v Moravskoslezském kraji 4 veřejné a soukromé vysoké školy, když ještě v roce 2014 jich v kraji sídlilo o jednu více. Počet fakult veřejných vysokých škol se od roku 2013 nezměnil a činil 16. V roce 2019 studovalo na vysokých školách 29 607 studentů se státním občanstvím ČR s bydlištěm v kraji, což bylo téměř o třetinu méně než v roce 2013.

V posledním sledovaném roce studovalo bakalářský studijní program více než 18 tis. studentů, magisterský vč. navazujícího necelých 10 tis. a doktorský cca 1,9 tis. osob. Prezenční formu studia preferovalo více než 22 tis. studentů a distanční a kombinovanou necelých 7,5 tis. studentů.

Na šesti fakultách Ostravské univerzity studovalo v roce 2019 celkem 8 251 studentů, z toho se státním občanstvím ČR bylo 90,7 % studentů. Na tři fakulty Slezské univerzity v Opavě docházelo celkem 4 423 studentů, z toho ženy představovaly více než dvě třetiny ze všech studentů. Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava studovalo v roce 2019 celkem 10 658 studentů na sedmi fakultách. Z 9,6 tis. studentů se státním občanstvím ČR jich studovalo 6,7 tis. v prezenční formě studia. Ženy se na celkovém počtu studentů VŠB – TU Ostrava podílely pouze z jedné třetiny. Na jediné soukromé vysoké škole v kraji Vysoké škole PRIGO, z. ú. (dříve Vysoké škole sociálně správní, z. ú.) sídlící v Havířově studovalo 192 studentů se státním občanstvím ČR, z nich jen 59 studovalo v prezenční formě studia.

 • Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2019/20 - komentář
 • Tab. 1 Mateřské školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 2 Základní školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 3 Střední školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 4 Konzervatoře v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 5 Vyšší odborné školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 6 Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol se sídlem v Moravskoslezském kraji v roce 2019
 • Tab. 7 Veřejné a soukromé vysoké školy v Moravskoslezském kraji

 • Pramen:
 • Kontakt:
  Taťana Glozygová
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 230
  E-mail: tatana.glozygova@czso.cz