Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/19

 

Zatímco počty dětí v mateřských školách v posledních letech víceméně stagnovaly a v základních školách vykazovaly rostoucí trend, na středních školách zaznamenáváme trvalý výrazný pokles. Ve školním roce 2018/19 docházelo na střední školy v kraji 47 158 žáků, tedy o pětinu méně než v roce 2012/13. Jednalo se o největší úbytek žáků na středních školách mezi všemi kraji České republiky. Úbytkem studentů, dokonce ještě výraznějším, byly zasaženy rovněž vyšší odborné školy a vysoké školy.

Ve školním roce 2018/19 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno 463 mateřských škol. Počet zařízení zajišťujících předškolní vzdělání se meziročně snížil o 4 mateřské školy, naopak počet tříd vzrostl o dvě. Počet předškoláků se meziročně zvýšil o 54 dětí na celkový počet 39 240 dětí. Počet pedagogických pracovníků přepočtených na plně zaměstnané se proti předchozímu školnímu roku snížil a ve sledovaném školním roce činil 3 293 učitelů.

Během sedmiletého sledovaného období počet mateřských škol kolísal. Proti roku 2012/13 jich šest ubylo, zatímco nejvíce školek v kraji bylo v roce 2015/16, a to 476 zařízení. V posledním sledovaném školním roce se snížil počet dětí v mateřských školách proti roku 2012/13 o 1 058 osob, 39 tříd naopak za stejné období přibylo. V důsledku toho se snižovaly průměrné počty dětí na 1 třídu z 24 na 22. Stavy učitelů se zvýšily o 75 úvazků.

Podle evidence MŠMT byl ve školním roce 2018/19 počet základních škol o jednu nižší než o rok dříve. V Moravskoslezském kraji tak zajišťovalo základní vzdělání 440 základních škol a tyto navštěvovalo 104 448 žáků, tj. o 201 dětí více než v předchozím školním roce. S narůstajícím počtem žáků se zvýšil i počet tříd o 40 na celkových 5 274 tříd. V průměru na 1 třídu tak připadalo 19,8 žáků. Z celkového počtu žáků jich 59,1 % navštěvovalo 1. stupeň. Ve stejném školním roce pak pedagogickou činnost na základních školách vykonávalo 7 327 učitelů a učitelek (přepočteno na plně zaměstnané).

Za posledních sedm sledovaných let trvale rostl počet žáků základních škol (o 7 328 dětí), adekvátně tomu se zvyšoval počet tříd (o 304 tříd) i učitelů (o 418 úvazků).

Podle Statistické ročenky školství bylo ve školním roce 2018/19 v Moravskoslezském kraji evidováno 135 středních škol s 47 158 žáky, z toho 45 640 žáků v denní formě vzdělávání. V posledním školním roce klesl počet tříd o 26. Počet učitelů přepočtený na plně zaměstnané na středních školách v kraji ve školním roce 2018/19 činil 4 118 pedagogů.

Proti výchozímu sledovanému školnímu roku 2012/13 zaznamenáváme na středních školách výrazný pokles žáků (10 410 osob), doprovázený úbytkem 7 středních škol, 416 tříd i 780 učitelů. Nárůst středoškoláků lze očekávat až v době, kdy silné ročníky dětí narozené v letech 2007 až 2010 nastoupí na střední školy.

Ve školním roce 2018/19 studovalo v kraji na 40 gymnáziích 13 357 žáků denního studia v 493 třídách. Celkem 101 škol poskytovalo v Moravskoslezském kraji střední odborné vzdělání, na které docházelo 31 289 žáků denního studia. Obory nástavbového studia studovalo v kraji na 34 školách 1 827 žáků, z toho denně se vzdělávalo 994 žáků. Všechny obory vzdělání se potýkaly s klesajícím počtem žáků, relativně nejméně byly postiženy gymnázia.

Počet konzervatoří v Moravskoslezském kraji se posledních sedm let nezměnil, tuto formu vzdělávání poskytovaly i nadále 2 konzervatoře v Ostravě a Opavě. Ve školním roce 2018/19 na ně docházelo 485 žáků, z toho 428 osob v denním studiu. Výuku zajišťovalo 130 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané).

Ve školním roce 2018/19 působilo v kraji 13 vyšších odborných škol s 83 studijními skupinami denní formy vzdělávání. Denní formu studia navštěvovalo 1 423 studentů, což bylo o 8 studentů méně než v minulém školním roce. Celkový počet studentů vyšších odborných škol činil 2 216 osob, tyto vyučovalo 123 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané).

Počet pedagogů se v průběhu sledovaných let postupně snižoval, stejně tak ubývalo (s výjimkou posledního roku) i studentů.

V roce 2018 působily v Moravskoslezském kraji 4 veřejné a soukromé vysoké školy, když ještě v roce 2014 jich v kraji sídlilo o jednu více. Počet fakult veřejných vysokých škol se od roku 2012 nezměnil a činil 16. V roce 2018 studovalo na vysokých školách 29 977 studentů se státním občanstvím ČR s bydlištěm v kraji, což bylo téměř o třetinu méně než v roce 2012. Na tomto úbytku se podíleli studenti všech studijních programů i forem studia.

V posledním sledovaném roce bakalářský studijní program studovalo více než 18 tisíc studentů, magisterský vč. navazujícího přes 10 tisíc a doktorský cca 2 tisíce. Prezenční formu studia preferovalo více než 22 tisíc studentů a distanční a kombinovanou téměř 8 tisíc studentů.

Na šesti fakultách Ostravské univerzity studovalo v roce 2018 celkem 8 332 studentů, z toho se státním občanstvím ČR bylo 91,0 % studentů. Na tři fakulty Slezské univerzity v Opavě docházelo celkem 4 335 studentů, z toho ženy představovaly více než dvě třetiny ze všech studentů. Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava studovalo v roce 2018 celkem 11 304 studentů na sedmi fakultách, denně ji navštěvovalo v prezenční formě studia téměř 7 tisíc studentů. Ženy se na celkovém počtu studentů podílely pouze z jedné třetiny. Na Vysoké škole sociálně správní, z. ú. v Havířově (dnes Vysoká škola PRIGO, z. ú.) studovalo celkem 250 studentů, z nichž jen 48 studentů studovalo v prezenční formě studia.

 • Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/19 - komentář
 • Tab. 1 Mateřské školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 2 Základní školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 3 Střední školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 4 Konzervatoře v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 5 Vyšší odborné školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 6 Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol se sídlem v Moravskoslezském kraji v roce 2018
 • Tab. 7 Veřejné a soukromé vysoké školy v Moravskoslezském kraji

 • Podrobné údaje:
 • Kontakt:
  Taťana Glozygová
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 230
  E-mail: tatana.glozygova@czso.cz