Sklizeň zemědělských plodin v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 

Se sklizní v roce 2020 mohli být moravskoslezští zemědělci spokojeni, neboť ve srovnání s rokem předchozím vzrostla celková produkce převážné většiny zemědělských plodin. Sklidilo se více obilovin (+5,4 %), řepky (+6,1 %), brambor (12,6 %), cukrovky (+1,9 %), luskovin (+29,9 %) i kukuřice na zeleno a siláž (+11,4 %). Rovněž hektarové výnosy těchto plodin s výjimkou cukrovky meziročně vzrostly. Meziročně poklesly sklizňové plochy pšenice ozimé (–3,1 %) i jarní (–7,6 %) a řepky (–3,2 %).

Obiloviny byly v Moravskoslezském kraji v roce 2020 sklízeny z plochy 63,6 tis. hektarů. Tato výměra byla mezi kraji pátá nejmenší, prvenství si držel Středočeský kraj s více než 261 tis. hektarů. V Česku se vloni sklidilo 8,1 mil. tun zrna, v roce 2019 to bylo o 0,5 mil. tun méně. Na tomto růstu se podílely všechny kraje s výjimkou Prahy (–6,8 %), největší meziroční nárůst 13,7 % uváděl Jihomoravský kraj. Celkový objem sklizně obilovin v Moravskoslezském kraji dosáhl 370,1 tis. tun, což znamenalo meziroční nárůst 5,7 %. Ve všech krajích dosáhly průměrné hektarové výnosy obilovin v porovnání s rokem 2019 vyšších hodnot a pohybovaly se od 5,75 tun v Karlovarském kraji do 6,52 tun v Jihomoravském kraji. V Moravskoslezském kraji činil výnos obilovin 5,82 tun na hektar, což bylo o 0,29 tuny více než v roce 2019. Největšího meziročního nárůstu hektarového výnosu 0,80 tuny dosáhli zemědělci v Jihomoravském kraji.

Ve struktuře sklizňových ploch s obilovinami připadl v Moravskoslezském kraji největší díl (59,3 %) výměry na pšenici ozimou. Jednalo se o 37,8 tis. hektarů (o 3,1 % méně než v roce 2019), což byla mezi kraji po Praze a Zlínském kraji třetí nejmenší výměra. Předním producentem této plodiny byl Středočeský kraj s pětinovým podílem na republikové sklizňové ploše. V Moravskoslezském kraji se při hektarovém výnosu 6,09 tun, který byl mezi kraji druhý nejnižší, v roce 2020 sklidilo téměř 230 tis. tun pšenice ozimé, což bylo o 1,7 % více než v roce předchozím. Moravskoslezští zemědělci v roce 2020 zmenšili rovněž sklizňovou plochu s pšenicí jarní a to o 7,6 % na 1 350 hektarů, ze které bylo sklizeno 5,7 tis. tun zrna. Meziročního nárůstu produkce bylo dosaženo i přes pokles sklizňových ploch vzrůstem průměrného hektarového výnosu o 14,0 % na 4,20 tuny.

Ječmene jarního i ozimého bylo v Moravskoslezském sklizeno o 6,8 % více než v roce 2019. Za nárůstem stálo jednak rozšíření sklizňových ploch o 5,5 %, jednak vyšší hektarový výnos 5,32 tuny. S téměř 90 tis. tun sklizeného zrna se kraj podílel 4,9 % na republikové produkci ječmene.

Ze 172,4 tis. tun žita sklizeného v Česku v roce 2020 se v Moravskoslezském kraji sklidilo 5,2 tis. tun (3,0 %), největší část 18,2 % byla vypěstována na Vysočině. Průměrný republikový výnos dosáhl 5,48 tun na hektar, v Moravskoslezském kraji to bylo o něco méně – 5,32 t/ha.

Větší význam v Moravskoslezském kraji zaujímal oves, jehož sklizeň v roce 2020 dosáhla 8,9 tis. tun. Na republikové produkci se tak kraj podílel 4,8 %, přičemž nejvíce ovsa 40,7 tis. tun (podíl 22,2 %) bylo sklizeno v Jihočeském kraji. V Moravskoslezském kraji v roce 2020 dosáhl výnos ovsa 3,80 t/ha a byl tak ve srovnání s republikovým průměrem o 0,12 t/ha nižší.

Tritikale (česky žitovec, kříženec pšenice a žita využívaný hlavně ke krmení, výjimečně v potravinářství) patří v Moravskoslezském kraji k méně pěstovaným plodinám. Loni se z necelých 1,3 tis. hektarů sklidilo 6,4 tis. tun s výnosem 5,01 t/ha. Na republikové sklizni se kraj podílel 3,0 %. Nejvyšší výnos zaznamenal kraj Ústecký (5,16 t/ha), nejvíce tritikale se sklidilo v Jihočeském kraji 41,9 tis. tun, tj. 19,6 % celorepublikové produkce.

Přestože podnební podmínky v Moravskoslezském kraji nejsou ideální pro pěstování kukuřice na zrno, vzrostly sklizňové plochy o více než pětinu na 2,4 tis. hektarů. Loňská sklizeň se zvýšila o 38,4 % na 23,3 tis. tun (2,8 % sklizně v ČR). Jednoznačně největšími pěstiteli kukuřice na zrno zůstali zemědělci v Jihomoravském kraji, neboť jí sklidili 384,5 tis. tun, což tvořilo 46,6 % republikového celku. Výnos z hektaru v Moravskoslezském kraji činil 9,53 tuny a meziročně tak vzrostl o 0,16 tuny.

V Moravskoslezském kraji se v roce 2020 sklízely luskoviny celkem z plochy 1 257 hektarů, což bylo o cca 27 % více než v roce 2019. Při průměrném hektarovém výnosu 2,04 tuny, který byl nejnižší v celé České republice, se sklidilo přes 2,6 tis. tun luskovin (meziroční nárůst o 30 %). Nejvíce luskovin se sklidilo v krajích Středočeském a Jihomoravském (20,6 tis. tun, resp. 19,4 tis. tun).

Ani v produkci brambor celkem Moravskoslezský kraj nevynikal, Na celkové republikové sklizni přes 696 tis. tun se kraj podílí 3,2 %, což odpovídalo 22 tis. tun. Průměrný výnos 28,18 tuny z hektaru byl pod celorepublikovou hodnotou 29,16 t/ha. Bramborářským krajem zůstala Vysočina, kde se sklidila více než třetina (243,3 tis. tun) všech brambor vypěstovaných v Česku.

Moravskoslezští zemědělci sklidili 383,2 tis. tun cukrovky technické, což bylo o 1,9 % více než v roce 2019. Mezi kraji se jednalo o čtvrtou největší sklizeň s podílem 10,4 % na republikové produkci cukrovky, největším pěstitelem této plodiny pak byl Středočeský kraj s 995,5 tis. tunami (27,1 % z republikového celku). Meziročně vzrostla sklizňová plocha v kraji o 4,2 %, výnos 61,36 tuny z hektaru byl nižší o 1,38 tuny než v roce 2019,

I přes meziroční úbytek sklizňové plochy řepky o více než 3 % byla její sklizeň vyšší o více než 3,5 tis. tuny díky vyššímu výnosu. Ani v této plodině Moravskoslezský kraj nevyniká, sklidilo se jí 63,0 tis. tun, což odpovídalo pouze 5 % republikové úrody. V kraji Středočeském se vloni sklidilo téměř 285 tis. tun, další čtyři kraje sklidily přes 100 tis. tun.

V případě kukuřice na zeleno a siláž se v kraji zvětšila jak sklizňová plocha (o 3,0 %), tak i její hektarový výnos (o 8,1 %). Celková sklizeň tak vzrostla o 11,4 % na 374,6 tis. tun. I přes toto navýšení byl Moravskoslezský kraj v produkci této plodiny až na devátém místě mezi kraji v Česku. Přes milion tun se sklidilo v krajích Středočeském, Jihočeském a především v kraji Vysočina.

Poněkud jiná situace je v případě trvalých travních porostů. V Moravskoslezském kraji se i přes zmenšení ploch o 1,9 % sklidilo přes 277 tis. tun píce v seně, což bylo o 30 tis. tun více ve srovnání s rokem 2019. Průměrný hektarový výnos v Moravskoslezském kraji dosáhl 3,30 tuny. Mezi kraji byla sklizeň čtvrtou nejvyšší a kraj se podílel na celorepublikové sklizni 8,6 %.

Víceméně symbolický byl podíl kraje na sklizni vinné révy, když se v kraji sklidily 4,4 tuny, přičemž celková sklizeň v ČR byla přes 90 tis. tun.

Obdobná situace byla i ve sklizni jablek, kterých se v kraji sklidilo 2,7 tis. tun, což byl 2,3% podíl na celorepublikové sklizni. Nejvíce jablek se sklidilo v krajích Středočeském, Královéhradeckém a Jihomoravském, méně než v Moravskoslezském kraji jich vyprodukovali jen na Vysočině, v Karlovarském kraji a Praze.

 • Sklizeň zemědělských plodin v Moravskoslezském kraji v roce 2020 - komentář
 • Tab. 1 Sklizeň zemědělských plodin v Moravskoslezském kraji v roce 2020
 • Tab. 2 Sklizeň zemědělských plodin podle krajů v roce 2020
 • Tab. 3 Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2020
 • Tab. 4 Hektarové výnosy sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2020

 • Zdroj:
 • Kontakt:
  Jan Halva
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 233
  E-mail: jan.halva@czso.cz