Produkce komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji v roce 2018

 

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2018 vyprodukováno 11,6 % veškerého komunálních odpadů České republiky, což v přepočtu na jednoho obyvatele kraje činilo průměrně 360 kg odpadu. Podíl odděleně sbíraných složek na celkové produkci komunálního odpadu činil v kraji 15,7 %, ve srovnání s celorepublikovým průměrem byla tato hodnota o 0,4 procentního bodu nižší.

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2018 vyprodukováno celkem 433,7 tis. tun komunálních odpadů, což představovalo 11,6 % republikové produkce. Proti roku 2017 vzrostlo množství vyprodukovaného komunálního odpadu v kraji o 11,7 tis. tun, v porovnání s dostupnými údaji z roku 2007 činil nárůst 93,9 tis. tun.

V přepočtu na jednoho obyvatele patřila Moravskoslezskému kraji šestá nejvyšší příčka v rámci mezikrajského srovnání, kdy na jednoho obyvatele kraje bylo vyprodukováno 360 kg komunálního odpadu. Oproti roku 2017 to znamenalo o 10 kg komunálního odpadu více, a proti roku 2007 dokonce o 88 kg více.

Odděleně sbírané složky (tříděný odpad) tvořily 15,7 % komunálního odpadu kraje a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byla tato hodnota o 0,4 procentního bodu nižší. S touto hodnotou se Moravskoslezský kraj umístil ve středu pomyslného žebříčku, přičemž nižších podílů vytříděného odpadu dosáhli v krajích Středočeském, Ústeckém, Olomouckém, Karlovarském, Jihomoravském a Pardubickém.

Na jednoho obyvatele Moravskoslezského kraje připadlo průměrně 56 kg vytříděného komunálního odpadu. Tato hodnota se téměř shodovala s celorepublikovým průměrem. Méně než v našem kraji v přepočtu na jednoho obyvatele se třídilo v sedmi krajích (Karlovarském, Jihomoravském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém, Olomouckém a Středočeském). Naopak nejvíce třídili obyvatelé ve Zlínském kraji (69 kg) a v Kraji Vysočina (66 kg).

V České republice bylo v roce 2018 vyprodukováno celkem 3 732 tis. tun komunálního odpadu. V přepočtu na jednoho obyvatele činila v loňském roce produkce komunálního odpadu 351 kg, což bylo o 7 kg více než v předchozím roce. V jednotlivých krajích se produkce odpadu na jednoho obyvatele značně lišila. Rozdíl mezi krajem Středočeským (402 kg), kde byl objem komunálního odpadu na obyvatele nejvyšší, a krajem Libereckým (308 kg), kde byla produkce na obyvatele naopak nejnižší, činil 94 kg. Meziročně se produkce odpadu na obyvatele zvýšila s různou intenzitou v jedenácti krajích, nejvíce pak v Libereckém kraji, a to o 25 kg. K nejmenšímu zvýšení došlo v Karlovarském kraji (o 0,1 kg). Ve třech krajích (v Praze, Olomouckém a Pardubickém kraji) došlo ke snížení produkce komunálního odpadu na obyvatele, přičemž nejvyššího snížení bylo dosaženo v Pardubickém kraji o 4 kg.