Pracovní neschopnost v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2019 hlášeno 205,2 tis. nových případů dočasné pracovní neschopnosti, což znamenalo meziročně nárůst o více než 7 tis. případů. Také se prodloužila průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti o 1,4 dne na hodnotu 48,7 dne. Denně stonalo v průměru 27,4 tis. osob.

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2019 v průměru evidováno celkem 476,2 tis. nemocensky pojištěných osob, což je o 2,4 tis. osob (o 0,5 %) méně než v roce 2018. Tento počet pojištěnců představoval přibližně 10% podíl na republikové hodnotě. Ve srovnání s ostatními kraji to byl 3. nejvyšší podíl za hlavním městem Prahou (26,7 %) a Jihomoravským krajem (10,7 %). Velmi vysoký počet pojištěnců v Praze je zapříčiněn zejména skutečností, že data v krajském třídění jsou zpracována podle sídla zaměstnavatele, resp. jeho mzdové účtárny, a není výjimkou, že velký počet firem má své sídlo v Praze a působí v jiných regionech či dokonce republikově. Svou roli zde bezesporu sehrála i dojížďka Středočechů za prací do hlavního města, o čemž svědčí až čtvrtá příčka Středočeského kraje s 452,4 tis. nemocensky pojištěných osob (podíl 9,6 %). V rámci okresů Moravskoslezského kraje se meziročně zvýšil počet pojištěnců ve Frýdku-Místku a Novém Jičíně.

Celkový počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz vzrostl v Moravskoslezském kraji ze 198,1 tis. v roce 2018 na 205,2 tis. v roce 2019, tj. o 3,5 %. K navýšení nově hlášených případů došlo ve všech krajích České republiky, nejvyšší meziroční nárůst nově hlášených případů (o 6,3 %) zaznamenali ve Zlínském kraji, naopak nejmenší navýšení vykázali v Karlovarském (o 0,6 %) a Plzeňském kraji (o 0,8 %). V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 182,6 tis. případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (89,0 % všech případů pracovní neschopnosti), 4,4 tis. případů pro pracovní úraz (2,2 %) a 18,1 tis. případů ostatních úrazů (8,8 %). Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc meziročně vzrostl v Moravskoslezském kraji o 6,6 tis., tj. o 3,8  %. Ve všech okresech Moravskoslezského kraje došlo ve srovnání s rokem 2018 ke zvýšení počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, přičemž nejvyšší nárůst o 6,1 % zaznamenali v okrese Opava.

V Moravskoslezském kraji v roce 2019 připadlo na 100 pojištěnců 43,08 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, zatímco v roce 2018 to bylo 41,39 nově hlášených případů. Z pohledu územního členění bylo v roce 2019 nejvíce případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců hlášeno v Libereckém kraji (49,79) a Plzeňském kraji (46,44). Nejméně případů pak bylo hlášeno v Praze (33,46), Jihomoravském kraji (38,87) a Olomouckém kraji (39,53). V roce 2019 činil rozdíl mezi kraji s nejvyšším a nejnižším počtem případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců 16 případů. Hodnoty tohoto ukazatele v roce 2019 meziročně vzrostly ve všech krajích. Stejná situace nastala i ve všech okresech Moravskoslezského kraje, přičemž nejvyšší nárůst vykázal okres Opava (o 2,50 případu). Nejméně případů bylo v roce 2019 hlášeno v okrese Bruntál (40,83) a nejvíce v okrese Karviná (49,06). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Karviná (43,91 případu na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Bruntál (1,43 případu na 100 pojištěnců) a ostatních úrazů v okrese Frýdek-Místek (4,36 případu na 100 pojištěnců).

Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v kalendářních dnech v kraji meziročně vzrostla o 1,4 dne na 48,7 dne. Nejkratší průměrná doba dočasné pracovní neschopnosti byla shodně v Libereckém kraji a v Praze (38,8 dne), nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci ve Zlínském kraji (49,5 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v Moravskoslezském kraji byla v mezikrajském srovnání druhá nejdelší. V okresech Moravskoslezského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu od 45,9 dne v Bruntálu do 52,5 dne v okrese Frýdek-Místek.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Moravskoslezském kraji meziročně zvýšilo z 5,360 % v roce 2018 na 5,750 % v roce 2019. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). V porovnání s ostatními kraji bylo průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Moravskoslezském kraji v roce 2019 nejvyšší. Nejnižší hodnotu si udržuje Praha s hodnotou 3,560 %. V okresech kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 5,139 % v okrese Bruntál do 6,631 % v okrese Karviná.

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2019 denně v průměru 27 382 práceneschopných osob (o 1 726 osob více než v roce 2018), z toho 23 528 osob pro nemoc, 852 osob pro pracovní úraz a 3 002 osob pro ostatní úrazy.

Poznámka: Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.

Rozdíly výskytu dočasné pracovní neschopnosti dle územního členění jsou značně ovlivněny strukturou zaměstnanosti, charakterem převažující ekonomické činnosti a mírou nezaměstnanosti v daném regionu. Je nutno zohlednit též metodiku zpracování dat, kdy rozlišení dle krajů a okresů vychází z údaje o sídle útvaru, který vede evidenci mezd u zaměstnavatele osoby, která je v pracovní neschopnosti.