Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 

Přestože se populace v celé České republice v průběhu roku 2020 rozrostla o více než 7,8 tis. osob, nebylo tomu tak ve všech krajích. Nejvýraznější celkový úbytek obyvatel o 7 705 osob vykázal Moravskoslezský kraj. Na tomto poklesu se z větší části podílela přirozená měna obyvatelstva, když zemřelých obyvatel bylo o 4 137 více než narozených. V kraji zemřelo 15 967 osob, což bylo nejvíce za posledních 30 let. V Moravskoslezském kraji společně s dalšími čtyřmi kraji ubylo obyvatelstvo také stěhováním. Výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) zůstávají v rámci celého Česka největší. V žebříčku krajů podle počtu obyvatel Moravskoslezský kraj nově sestoupil na čtvrtou příčku, zatímco třetím nejlidnatějším krajem Česka se stal Jihomoravský kraj.

K 31. 12. 2020 žilo na území Moravskoslezského kraje 1 192 834 obyvatel, z toho 51,0 % žen. V porovnání s předchozími čtvrtletími nenastala změna v tendenci úbytku obyvatel Moravskoslezského kraje, kdy se stav populace nadále snižuje jak vlivem přirozené měny, tak i migrací. Meziročně se snížil počet obyvatel ve všech okresech kraje. Pouze v pěti krajích Česka byl zaznamenán nárůst počtu obyvatel – největší ve Středočeském kraji a Praze, dále v Jihomoravském, Plzeňském a Pardubickém kraji.

V Moravskoslezském kraji se v roce 2020 živě narodilo 11 830 dětí, což ve srovnání s rokem 2019 bylo o 226 méně. Nejvíce dětí se při přepočtu na 1 000 obyvatel narodilo v okrese Nový Jičín (10,5 ‰), nejméně pak v okrese Bruntál (8,9 ‰). V okresech Bruntál a Frýdek-Místek přišlo na svět více děvčat než chlapců. Celkem 5 518 dětí bylo prvorozených (46,6 % všech živě narozených dětí), 4 367 druhorozených (36,9 %) a 1 945 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (16,4 %). Mimo manželství se v roce 2020 narodilo 6 049 dětí, tedy 51,1 % z živě narozených (v celé České republice to bylo 48,5 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl zaznamenán v okrese Bruntál (66,2 %), což byla třetí nejvyšší hodnota mezi všemi okresy v celé České republice (po okresech Most a Sokolov). Naopak, v okrese Opava činila hodnota tohoto podílu pouze 41,1 %.

V průběhu loňského roku zemřelo podle předběžných výsledků 15 967 osob, což bylo o 2 205 osob více než v roce 2019 a nejvíce za posledních 30 let. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel středního stavu 13,3 osoby. Vyšší úmrtnost byla zaznamenána v okresech Karviná (14,5 ‰), Ostrava-město (13,8 ‰) a Bruntál (13,7 ‰). Nad úrovní republikového průměru 12,1 ‰ se pohybovaly rovněž hodnoty ostatních okresů. V celkovém úhrnu zemřelo 8 431 mužů a 7 536 žen. Více než dvě třetiny zemřelých měly 70 a více let (71,3 %). Hodnoty kojenecké úmrtnosti (2,8 ‰) a novorozenecké úmrtnosti (1,9 ‰) přesahovaly republikové průměry (2,3 ‰) a (1,6 ‰). V kraji zemřelo 23 dětí do 28 dnů po narození a dalších 10 dětí zemřelo ve věku do 1 roku.

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých činil v absolutním vyjádření –4 137 osob, v relativním –3,5 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu. Absolutně je tato hodnota nejvyšší mezi všemi kraji v České republice, v relativním vyjádření je na tom hůře s –4,6 ‰ Karlovarský kraj. V žádném z okresů Moravskoslezského kraje nedosáhl přirozený přírůstek kladných hodnot, nejméně obyvatel přirozenou měnou ubylo v Novém Jičíně (–283 osob).

Do Moravskoslezského kraje se v roce 2020 přistěhovalo 5 983 osob, což bylo o 461 osob méně než za rok 2019. Z ostatních krajů České republiky se přistěhovalo 3 437 osob (57,4 % přistěhovalých) a 2 546 osob ze zahraničí (42,6 % přistěhovalých). Mezi přistěhovalými mírně převažovali muži (53,9 %). Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresu Ostrava-město (4 158 osob), a to i relativně (13,1 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu). Nejmenší relativní přírůstek byl zaznamenán v okrese Opava, do kterého se přistěhovalo 9,3 osoby na 1 000 obyvatel.

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 9 551 osob (o 2 053 více než v roce 2019), což bylo nejvíce za poslední tři desetiletí. Do ostatních krajů České republiky se vystěhovalo 5 670 osob (59,4 % vystěhovalých) a 3 881 osob se odstěhovalo do zahraničí (40,6 % vystěhovalých). Mezi vystěhovalými převažovali muži (63,3 %). Nejvíce osob se vystěhovalo z okresů Ostrava-město a Karviná.

Úbytek stěhováním byl výrazný především v okresech Karviná (–9,1 ‰) a Ostrava-město
(–5,2 ‰).
Pouze dva okresy Moravskoslezského kraje vykázaly kladný přírůstek obyvatel stěhováním, byly jimi Frýdek-Místek (+444 osob, tj. 2,1 ) a Nový Jičín (+104 osob, tj. 0,7 ).

Výsledná záporná salda – migrační a přirozené – zapříčinila, že největší pokles počtu obyvatel mezi všemi kraji České republiky jak v absolutním (–7 705 osob), tak i v relativním vyjádření (–6,4 osoby na 1 000 obyvatel) byl v Moravskoslezském kraji. Nově tak Moravskoslezský kraj sestoupil v žebříčku krajů podle počtu obyvatel na čtvrtou příčku. Více lidnatějšími kraji ke konci roku 2020 byly Středočeský kraj, Praha a poprvé i Jihomoravský kraj.

V roce 2020 bylo uzavřeno 5 396 manželství, tedy o 1 088 méně než o rok dříve a nejméně od roku 2015. V necelých dvou třetinách případů (65,5 %) to byl pro oba snoubence první sňatek. Za stejné období bylo rozvedeno 2 352 manželství, v 1 273 případech (54,1 % z úhrnu rozvedených manželství) to byla manželství s nezletilými dětmi. Návrh na rozvod podávali manželé převážně společně (54,7 % z úhrnu rozvedených manželství), popř. se jednalo o návrh ženy (29,6 % z úhrnu rozvedených manželství).

Potratů bylo během roku 2020 registrováno 3 186, tj. o 310 méně než v roce 2019, přičemž v 1 729 případech se jednalo o umělá přerušení těhotenství (meziroční pokles o 159 případů).

 • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v roce 2020 - komentář
 • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v roce 2020
 • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v roce 2020
 • Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji v letech 2014 až 2020
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz