Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 

Přestože se populace v celé České republice v průběhu roku 2019 rozrostla o více než 44 tis. osob, nebylo tomu tak ve všech krajích. Nejvyšší úbytek obyvatel o 2 760 osob vykázal Moravskoslezský kraj. Na tomto poklesu se z větší části podílela přirozená měna obyvatelstva, když zemřelých obyvatel bylo o 1 706 více než narozených. Počet zemřelých v kraji v roce 2019 byl největší od roku 1992. Pouze v Moravskoslezském kraji ubylo obyvatelstvo také stěhováním. Výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) zůstávají v rámci celé České republiky největší.

K 31. 12. 2019 žilo na území Moravskoslezského kraje 1 200 539 obyvatel, z toho 50,9 % žen. V porovnání s předchozími čtvrtletími nenastala změna v tendenci úbytku obyvatel Moravskoslezského kraje, kdy se stav populace nadále snižuje jak vlivem přirozené měny, tak i migrací. Meziročně se nesnížil počet obyvatel pouze v okrese Frýdek-Místek, a to zásluhou kladného migračního přírůstku. Ve všech ostatních okresech se počet obyvatel proti předchozímu roku snížil. Pouze ve 4 krajích České republiky nebyl zaznamenán nárůst počtu obyvatel – kromě Moravskoslezského kraje ještě v Karlovarském, Olomouckém a Zlínském.

V Moravskoslezském kraji se v roce 2019 živě narodilo 12 056 dětí, což ve srovnání s rokem 2018 bylo o 331 méně. Nejvíce dětí se při přepočtu na 1 000 obyvatel narodilo v okresech Nový Jičín (10,9 ‰), nejméně pak v okrese Bruntál (9,1 ‰). Pouze v okrese Bruntál přišlo na svět více děvčat než chlapců. Celkem 5 655 dětí bylo prvorozených (46,9 % všech živě narozených dětí), 4 452 druhorozených (36,9 %) a 1 949 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (16,2 %). Mimo manželství se v roce 2019 narodilo 6 293 dětí, tedy 52,2 % z živě narozených (v celé České republice to bylo 48,2 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl zaznamenán v okrese Bruntál (67,8 %), což byla druhá nejvyšší hodnota mezi všemi okresy v celé České republice. Naopak v okrese Frýdek-Místek činila hodnota tohoto podílu pouze 43,9 %.

V průběhu loňského roku zemřelo podle předběžných výsledků 13 762 osob, což bylo o 113 osob více než v roce 2018 a nejvíce od roku 1992. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel středního stavu 11,5 osoby. Vyšší úmrtnost byla zaznamenána v okresech Bruntál (12,5 ‰), Karviná (11,9 ‰) a Ostrava-město (11,8 ‰). Nad úrovní republikového průměru 10,5 ‰ se pohybovaly rovněž hodnoty ostatních okresů. V celkovém úhrnu zemřelo 7 197 mužů a 6 565 žen. Více než dvě třetiny zemřelých měly 70 a více let. Hodnoty kojenecké úmrtnosti (3,9 ‰) a novorozenecké úmrtnosti (2,3 ‰) přesahovaly republikové průměry (2,6 ‰) a (1,6 ‰). V kraji zemřelo 28 dětí do 28 dnů po narození a dalších 19 dětí zemřelo ve věku do 1 roku.

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých činil v absolutním vyjádření –1 706 osob, v relativním –1,4 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu. Absolutně je tato hodnota nejvyšší mezi všemi kraji v České republice, v relativním vyjádření je na tom hůře s –2,0 ‰ Karlovarský kraj. V žádném z okresů Moravskoslezského kraje nedosáhl přirozený přírůstek kladných hodnot, nejméně obyvatel přirozenou měnou ubylo v Novém Jičíně (–13 osob).

Do Moravskoslezského kraje se v roce 2019 přistěhovalo 6 444 osob, což bylo o 330 osob více než za rok 2018. Z ostatních krajů České republiky se přistěhovalo 3 672 osob (57,0 % přistěhovalých) a 2 772 osob ze zahraničí (43,0 % přistěhovalých). Mezi přistěhovalými převažovali muži (53,5 %). Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresu Ostrava-město (4 901 osob), a to i relativně (15,3 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu). Nejmenší relativní přírůstek byl zaznamenán v okrese Opava, do kterého se přistěhovalo 10,2 osoby na 1 000 obyvatel.

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 7 498 osob (o 59 více než v roce 2018). Do ostatních krajů České republiky se vystěhovalo 6 007 osob (80,1 % vystěhovalých) a 1 491 osob se odstěhovalo do zahraničí (19,9 % vystěhovalých). Mezi vystěhovalými mírně převažovaly ženy (52,2 %). Nejvíce osob se vystěhovalo z okresů Ostrava-město a Karviná, při přepočtu na 1 000 obyvatel se k těmto dvěma okresům blížil okres Bruntál.

Úbytek stěhováním byl výrazný především v okresech Karviná (–3,6 ‰) a Ostrava-město (–2,2 ‰). Pouze dva okresy Moravskoslezského kraje vykázaly kladný přírůstek obyvatel stěhováním, byly jimi Frýdek-Místek (+660 osob, tj. 3,1 ) a Opava (+97 osob, tj. 0,6 ).

Výsledná záporná salda – migrační a přirozené – zapříčinila, že největší pokles počtu obyvatel mezi všemi kraji České republiky jak v absolutním (–2 760 osob), tak i v relativním vyjádření (–2,3 osoby na 1 000 obyvatel) byl v Moravskoslezském kraji.

V roce 2019 bylo uzavřeno 6 484 manželství, tedy o 199 více než o rok dříve a nejvíce od roku 2008. Ve dvou třetinách případů to byl pro oba snoubence první sňatek. Za stejné období bylo rozvedeno 2 694 manželství, v 1 528 případech (56,7 % z úhrnu rozvedených manželství) to byla manželství s nezletilými dětmi. Návrh na rozvod podávali manželé převážně společně (53,3 % z úhrnu rozvedených manželství), popř. se jednalo o návrh ženy (30,7 % z úhrnu rozvedených manželství).

Potratů bylo během roku 2019 registrováno 3 497, přičemž v 1 888 případech se jednalo o umělá přerušení těhotenství.

 • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v roce 2019 - komentář
 • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v roce 2019
 • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v roce 2019
 • Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji v letech 2013 až 2019
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz