Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v roce 2016

 

V průběhu roku 2016 poklesl počet obyvatel Moravskoslezského kraje o 3 432 osob. Na tomto úbytku se z více než dvou třetin podílela migrace obyvatelstva. Meziroční pokles počtu zemřelých a nárůst počtu živě narozených a přistěhovalých napomohly ke zlepšení demografické situace v kraji. Poslední z ukazatelů mající přímý vliv na pohyb obyvatelstva – počet vystěhovalých – se proti stejnému období loňského roku zvýšil, nikoli však výrazně. Výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) však nadále zůstávají nejvyšší v celé České republice, přesto jsou ve srovnání se stejným obdobím minulého roku výrazně nižší. Jako pozitivní demografické jevy lze rovněž označit meziroční nárůst počtu sňatků a pokračující tendenci poklesu počtu rozvodů.

  • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v roce 2016 - komentář
  • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v roce 2016
  • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v roce 2016
  • Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji v letech 2009 až 2016