Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. pololetí 2019

 

V první polovině roku 2019 poklesl počet obyvatel Moravskoslezského kraje o 1 868 osob. Na tomto úbytku se z více než 60 % podílela přirozená měna obyvatelstva, když zemřelých obyvatel bylo o 1 147 více než narozených. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2018 zesílily oba proudy migrace. Kraj jako jediný v České republice vykázal úbytek obyvatel stěhováním. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku jsou výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) vyšší a v rámci celé České republiky zůstávají největší.

K 30. 6. 2019 žilo na území Moravskoslezského kraje 1 201 431 obyvatel, z toho 50,9 % žen. V porovnání s předchozími čtvrtletími nenastala změna v tendenci úbytku obyvatel Moravskoslezského kraje, kdy se stav populace nadále snižuje jak vlivem přirozené měny, tak i migrací. Jediným okresem, ve kterém se nesnížil počet obyvatel, je Frýdek-Místek, a to zásluhou kladného migračního přírůstku. Ve všech ostatních okresech se počet obyvatel proti předchozímu čtvrtletí snížil, nejvíce v okresech Karviná a Ostrava-město. Vedle Moravskoslezského kraje byl zaznamenán úbytek obyvatelstva v dalších 4 krajích ČR – Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém a Zlínském kraji.

V Moravskoslezském kraji se v prvním pololetí roku 2019 živě narodilo 5 839 dětí, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 bylo o 375 méně. Nejvíce dětí se při přepočtu na 1 000 obyvatel narodilo v okresech Nový Jičín (10,6 ‰), nejméně pak v okrese Bruntál (8,8 ‰). Pouze v okrese Bruntál přišlo na svět více děvčat než chlapců. Celkem 2 706 dětí bylo prvorozených (46,3 % všech živě narozených dětí), 2 199 druhorozených (37,7 %) a 934 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (16,0 %). Mimo manželství se v prvním pololetí 2019 narodilo 3 062 dětí, tedy 52,4 % z živě narozených (v celé ČR to bylo 48,2 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl již tradičně zaznamenán v okrese Bruntál (66,7 %)%), což po okrese Most (68,5 %) bylo nejvíce v celé ČR. Naopak v okrese Frýdek-Místek činila hodnota tohoto podílu pouze 42,7 %.

V prvním pololetí roku zemřelo podle předběžných výsledků 6 986 osob, což bylo o 64 osob méně než ve stejném období roku 2018. V relativním vyjádření zemřelo v kraji z 1 000 obyvatel středního stavu 11,7 osoby. Vyšší úmrtnost byla zaznamenána v okresech Bruntál (13,1 ‰), přes 12 promile zaznamenaly i okresy Ostrava-město a Karviná. Pouze na republikový průměr (10,8 ‰) dosáhly okresy s nejnižší úmrtností v kraji – Frýdek-Místek a Opava. V celkovém úhrnu zemřelo 3 613 mužů a 3 373 žen. Více než dvě třetiny zemřelých měly 70 a více let. Hodnota kojenecké úmrtnosti (3,4 ‰) přesahovala republikový průměr (2,8 ‰), na druhou stranu novorozenecká úmrtnost (1,5 ‰) se nacházela pod republikovým průměrem (1,7 ‰). V kraji zemřely 9 dětí do 28 dnů po narození a dalších 11 dětí zemřelo ve věku do 1 roku.

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých činil v absolutním vyjádření –1 147 osob, v relativním –1,9 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu. Absolutně je tato hodnota nejvyšší mezi všemi kraji v ČR, v relativním vyjádření je na tom stejně Ústecký kraj (–1,9 ‰), ještě hůře Karlovarský kraj (–2,3 ‰). V žádném z okresů Moravskoslezského kraje nedosáhl přirozený přírůstek kladných hodnot.

Do Moravskoslezského kraje se v prvním pololetí roku 2019 přistěhovalo 3 274 osob, což bylo o 274 osob více než za stejné období roku 2018. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 1 840 osob (56,2 % přistěhovalých) a 1 434 osob ze zahraničí (43,8 % přistěhovalých). Mezi přistěhovalými mírně převažovali muži (54,6 %). Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresu Ostrava-město (2 607 osob), a to i relativně (16,4 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu). Nejmenší relativní přírůstek byl zaznamenán v okrese Opava, do kterého se přistěhovalo 10,7 osoby na 1  000 obyvatel.

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 3 995 osob (o 291 více než v roce 2018). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 3 118 osob (78,0 % vystěhovalých) a 877 osob se odstěhovalo do zahraničí (22,0 % vystěhovalých). Rovněž mezi vystěhovalými mírně převažovali muži (50,3 %). Nejvíce osob se vystěhovalo z okresů Ostrava-město a Karviná, při přepočtu na 1 000 obyvatel se k těmto dvěma okresům blížil okres Bruntál.

Úbytek stěhováním byl výrazný především v okresech Karviná (–3,7 ‰) a Ostrava-město (–2,7 ‰). Jedinými okresy kraje, které vykázaly kladné přírůstky obyvatel stěhováním, byly Frýdek-Místek (+293 osob, tj. 2,8 ‰) a Opava (+37 osob, tj. 0,4 ‰).

Moravskoslezský kraj byl jediným krajem v ČR, který vykázal záporné migrační saldo (–721 osob). To spolu s vysokou zápornou přirozenou měnou obyvatel mělo za následek největší pokles počtu obyvatel mezi všemi kraji ČR jak v absolutním (–1 868 osob), tak i v relativním vyjádření (–3,1 osoby na 1 000 obyvatel).

V prvním pololetí roku 2019 bylo uzavřeno 2 521 manželství, tedy o 113 více než ve stejném období předchozího roku. Za stejné období bylo rozvedeno 1 401 manželství, v 778 případech (55,5 % z úhrnu rozvedených manželství) to byla manželství s nezletilými dětmi. Návrh na rozvod podávali manželé převážně společně (52,9 % z úhrnu rozvedených manželství), popř. se jednalo o návrh ženy (30,5 % z úhrnu rozvedených manželství).

 • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. pololetí 2019 - komentář
 • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019
 • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz