Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. pololetí 2017

 

Počet obyvatel Moravskoslezského kraje se za prvních 6 měsíců roku 2017 snížil o 2 528 osob. Na tomto úbytku se výraznější měrou (cca 54 %) podílela migrace obyvatelstva. Velmi vysoký počet zemřelých v prvním pololetí roku 2017 (7 057 osob) a jen mírný nárůst počtu živě narozených dětí (5 897 osob) mělo za následek zvýšení meziročního salda přirozené měny obyvatelstva. V absolutním vyjádření (–1 160 osob) to bylo nejvíce mezi všemi kraji ČR, ale při přepočtu na 1 000 obyvatel vykázal horší hodnoty Karlovarský kraj. Stejná situace je v případě migračního salda – to bylo mezi všemi kraji absolutně největší (–1 368 osob), v relativním vyjádření (–2,3 osoby na 1 000 obyvatel) na tom byl hůře Karlovarský kraj (–2,5 ‰). Počet sňatků se ve srovnání s obdobím leden až červen 2016 v podstatě nezměnil.

  • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. pololetí 2017 - komentář
  • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2017
  • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2017