Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

V 1. čtvrtletí 2020 poklesl počet obyvatel v Moravskoslezském kraji o další cca 2 tisíce, takže poprvé v historii nedosáhla populace kraje hranice 1,2 milionu osob. Na tomto úbytku se v podstatě stejnou měrou podílely přirozená měna obyvatelstva a migrace. Ve srovnání s předcházejícími roky výrazně vzrostl počet vystěhovalých na 2,6 tisíce osob. Výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) zůstávají v rámci celé České republiky největší. Nouzový stav a s ním spojená omezení se odrazil v nízkém počtu manželství uzavřených v březnu.

K 31. 3. 2020 žilo na území Moravskoslezského kraje 1 198 534 obyvatel, z toho 50,9 % žen. Počet obyvatel kraje tak poprvé od jeho vzniku v roce 2000 nepřesáhl hranici 1,2 mil. osob. V porovnání s předchozími čtvrtletími nenastala změna v tendenci úbytku obyvatel Moravskoslezského kraje, kdy se stav populace nadále snižuje jak vlivem přirozené měny, tak i migrací. Pokles počtu obyvatel proti předchozímu čtvrtletí zaznamenaly všechny okresy Moravskoslezského kraje. V polovině ze 14 krajů České republiky vzrostl počet obyvatel, nejvíce ve Středočeském kraji a v Praze. Populace celé České republiky v průběhu letošního prvního čtvrtletí nadále rostla, přírůstek obyvatel však činil pouze 425 osob.

V Moravskoslezském kraji se v prvním čtvrtletí roku 2020 živě narodilo 2 709 dětí, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 bylo o 137 méně. Nejvíce dětí se při přepočtu na 1 000 obyvatel narodilo v okresech Ostrava-město (9,8 ‰), nejméně pak v okresech Karviná (8,4 ‰)Bruntál (8,5 ‰). Celkem 1 296 dětí bylo prvorozených (47,8 % všech živě narozených dětí), 981 druhorozených (36,2 %) a 432 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (15,9 %). Mimo manželství se v prvním čtvrtletí 2020 narodilo 1 389 dětí, tedy 51,3 % z živě narozených (v celé ČR to bylo 48,9 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl již tradičně zaznamenán v okrese Bruntál (65,5 %), což byla pátá nejvyšší hodnota mezi všemi okresy v celé České republice. Naopak v okrese Frýdek-Místek činila hodnota tohoto podílu pouze 41,2 % a v okrese Opava 42,3 %.

V lednu až březnu tohoto roku zemřelo v Moravskoslezském kraji podle předběžných výsledků 3 723 osob, což bylo o 26 osob více než ve stejném období roku 2019. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel středního stavu 12,5 osoby. Vyšší úmrtnost byla zaznamenána v okresech Karviná (13,3 ‰), Ostrava-město (12,9 ‰) a Nový Jičín (12,6 ‰). K hodnotě republikového průměru (11,3 ‰) se nejvíce přiblížil okres Opava (11,5 ‰). V celkovém úhrnu zemřelo 1 908 mužů a 1 815 žen. Více než dvě třetiny zemřelých měly 70 a více let. Hodnoty kojenecké úmrtnosti (4,4 ‰) a novorozenecké úmrtnosti (2,6 ‰) přesahovaly republikové průměry (2,5 ‰) a (1,7 ‰). V kraji zemřelo 7 dětí do 28 dnů po narození a dalších 5 dětí zemřelo ve věku do 1 roku.

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých činil v absolutním vyjádření –1 014 osob, v relativním –3,4 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu. Absolutně byla tato hodnota nejvyšší mezi všemi kraji v České republice, v relativním vyjádření dopadl hůře s –3,8 ‰ Karlovarský kraj. V žádném z okresů Moravskoslezského kraje nedosáhl přirozený přírůstek kladných hodnot, nejméně obyvatel přirozenou měnou ubylo v Bruntálu (–79 osob).

Do Moravskoslezského kraje se v prvním čtvrtletí roku 2020 přistěhovalo 1 623 osob, což bylo o 176 osob více než za stejné období roku 2019. Z ostatních krajů České republiky se přistěhovalo 852 osob (52,5 % přistěhovalých) a 771 osob ze zahraničí (47,5 % přistěhovalých). Mezi přistěhovalými převažovali muži (57,5 %). Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresu Ostrava-město (1 084 osob), a to i relativně (13,6 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu). Nejmenší relativní přírůstek byl zaznamenán v okrese Opava, do kterého se přistěhovalo 8,9 osoby na 1 000 obyvatel.

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 2 614 osob (o 583 více než v 1. čtvrtletí 2019). Do ostatních krajů České republiky se vystěhovalo 1 326 osob (50,7 % vystěhovalých) a 1 288 osob se odstěhovalo do zahraničí (49,3 % vystěhovalých). Rovněž mezi vystěhovalými převažovali s 67,7 % muži. Nejvíce osob se vystěhovalo z okresů Ostrava-město a Karviná, při přepočtu na 1 000 obyvatel se k těmto dvěma okresům blížil okres Frýdek-Místek.

Úbytek stěhováním byl výrazný především v okresech Karviná (–6,9 ‰) a Ostrava (–4,8 ‰). Pouze okres Nový Jičín vykázal kladný přírůstek obyvatel stěhováním (+46 osob, tj. 1,2 ).

Výsledná záporná salda – migrační a přirozené – zapříčinila, že největší pokles počtu obyvatel mezi všemi kraji České republiky jak v absolutním (–2 005 osob), tak i v relativním vyjádření
(–6,7 osoby na 1 000 obyvatel) byl v Moravskoslezském kraji.

V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo uzavřeno 474 manželství, tedy o 45 méně než ve stejném období předchozího roku. K nižšímu počtu sňatků přispěl zejména měsíc březen, v jehož průběhu byla možnost uzavření manželství omezena epidemiologickými opatřeními. Za stejné období bylo rozvedeno 592 manželství, v 299 případech (50,5 % z úhrnu rozvedených manželství) to byla manželství s nezletilými dětmi. Návrh na rozvod podávali manželé převážně společně (48,8 % z úhrnu rozvedených manželství), popř. se jednalo o návrh ženy (34,0 % z úhrnu rozvedených manželství).

 • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2020 - komentář
 • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020
 • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz