Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

V prvním čtvrtletí roku 2019 poklesl počet obyvatel Moravskoslezského kraje o 1 464 osob. Na tomto úbytku se z cca 60 % podílela přirozená měna obyvatelstva, když zemřelých obyvatel bylo o 870 více než narozených. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku jsou výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) vyšší a v rámci celé České republiky zůstávají největší.

K 31. 3. 2019 žilo na území Moravskoslezského kraje 1 201 835 obyvatel, z toho 50,9 % žen. V porovnání s předchozími čtvrtletími nenastala změna v tendenci úbytku obyvatel Moravskoslezského kraje, kdy se stav populace nadále snižuje jak vlivem přirozené měny, tak i migrací. Jediným okresem, ve kterém se nesnížil počet obyvatel, je Frýdek-Místek, a to zásluhou kladného migračního přírůstku. Ve všech ostatních okresech se počet obyvatel proti předchozímu čtvrtletí snížil. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v 8 krajích ČR – v Hlavním městě Praze a krajích Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém, Jihomoravském a kraji Vysočina.

V Moravskoslezském kraji se v prvním čtvrtletí roku 2019 živě narodilo 2 800 dětí, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 bylo o 270 méně. Nejvíce dětí se při přepočtu na 1 000 obyvatel narodilo v okresech Nový Jičín (10,4 ‰), nejméně pak v okrese Bruntál (8,2 ‰). Pouze v okrese Bruntál přišlo na svět více děvčat než chlapců. Celkem 1 350 dětí bylo prvorozených (48,2 % všech živě narozených dětí), 1 016 druhorozených (36,3 %) a 434 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (15,5 %). Mimo manželství se v prvním čtvrtletí 2019 narodilo 1 445 dětí, tedy 51,6 % z živě narozených (v celé ČR to bylo 48,4 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl již tradičně zaznamenán v okrese Bruntál (65,4 %), byla to čtvrtá nejvyšší hodnota mezi všemi okresy v celé ČR. Naopak v okrese Frýdek-Místek činila hodnota tohoto podílu pouze 41,4 %.

V průběhu loňského roku zemřelo podle předběžných výsledků 3 670 osob, což bylo o 148 osob méně než ve stejném období roku 2018. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel středního stavu 12,4 osoby. Vyšší úmrtnost byla zaznamenána v okresech Bruntál a Nový Jičín (shodně 13,0 ‰), přes 12 promile zaznamenaly i okresy Ostrava-město a Karviná. Pod republikovým průměrem (11,4 ‰) byl naopak okres Frýdek-Místek (11,0 ‰). V celkovém úhrnu zemřelo 1 887 mužů a 1 783 žen. Více než dvě třetiny zemřelých měly 70 a více let. Hodnota kojenecké úmrtnosti (3,2 ‰) přesahovala republikový průměr (2,9 ‰), na druhou stranu novorozenecká úmrtnost (1,1 ‰) se nacházela pod republikovým průměrem (1,6 ‰). V kraji zemřely 3 dětí do 28 dnů po narození a dalších 6 dětí zemřelo ve věku do 1 roku.

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých činil v absolutním vyjádření –870 osob, v relativním –2,9 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu. Absolutně je tato hodnota nejvyšší mezi všemi kraji v ČR, v relativním vyjádření je na tom hůře Karlovarský kraj (–3,3 ‰). V žádném z okresů Moravskoslezského kraje nedosáhl přirozený přírůstek kladných hodnot.

Do Moravskoslezského kraje se v prvním čtvrtletí roku 2019 přistěhovalo 1 582 osob, což bylo o 130 osob více než za stejné období roku 2018. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 911 osob (57,6 % přistěhovalých) a 671 osob ze zahraničí (42,4 % přistěhovalých). Mezi přistěhovalými mírně převažovali muži (52,6 %). Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresu Ostrava-město (1 344 osob), a to i relativně (17,0 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu). Nejmenší relativní přírůstek byl zaznamenán v okrese Nový Jičín, do kterého se přistěhovalo 10,4 osoby na 1  000 obyvatel.

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 2 176 osob (o 289 více než v roce 2018). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 1 603 osob (73,7 % vystěhovalých) a 573 osob se odstěhovalo do zahraničí (26,3 % vystěhovalých). Rovněž mezi vystěhovalými mírně převažovali muži (51,2 %). Nejvíce osob se vystěhovalo z okresů Ostrava-město a Karviná, při přepočtu na 1 000 obyvatel se k těmto dvěma okresům blížil okres Bruntál.

Úbytek stěhováním byl výrazný především v okresech Karviná (–4,4 ‰) a Ostrava-město (–4,1 ‰). Jedinými okresy kraje, které vykázaly kladné přírůstky obyvatel stěhováním, byly Frýdek-Místek (+89 osob, tj. 1,7 ) a Opava (+9 osob, tj. 0,2 ).

Výsledné záporné migrační saldo i záporná přirozená měna obyvatel způsobily největší pokles počtu obyvatel mezi všemi kraji ČR jak v absolutním (–1 464 osob), tak i v relativním vyjádření (–4,9 osoby na 1 000 obyvatel).

V prvním čtvrtletí roku 2019 bylo uzavřeno 477 manželství, tedy o 23 více než ve stejném období předchozího roku. Za stejné období bylo rozvedeno 676 manželství, ve 383 případech (56,7 % z úhrnu rozvedených manželství) to byla manželství s nezletilými dětmi. Návrh na rozvod podávali manželé převážně společně (53,8 % z úhrnu rozvedených manželství), popř. se jednalo o návrh ženy (30,5 % z úhrnu rozvedených manželství).

 • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2019 - komentář
 • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019
 • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz