Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

Během prvních tří čtvrtletí letošního roku poklesl počet obyvatel v Moravskoslezském kraji o dalších cca 5,1 tisíce osob. Na tomto úbytku se z téměř 70 % podílela migrace obyvatelstva. Všechny ukazatele mající přímý vliv na pohyb obyvatelstva (počty živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých) vykázaly ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 negativní vývoj. Platí to zejména v případě vystěhovalých, jejichž počet vzrostl na 8,3 tisíce osob. Výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) zůstávají v rámci celé České republiky nejvyšší. Pandemie COVID-19 provázená karanténními opatřeními se odrazila v nízkém počtu manželství, jichž bylo proti roku 2019 uzavřeno o 1,1 tisíce méně.

K 30. 9. 2020 žilo na území Moravskoslezského kraje 1 195 433 obyvatel, z toho 51,0 % žen. V porovnání s předchozími čtvrtletími nenastala změna v tendenci úbytku obyvatel Moravskoslezského kraje, kdy se stav populace nadále snižuje jak vlivem přirozené měny, tak i migrací. K největšímu úbytku obyvatel došlo v okresech Karviná (–2 084 osob) a Ostrava-město (–1 577 osob). Meziročně se nesnížil počet obyvatel v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín, a to zásluhou kladného migračního přírůstku. Vedle Moravskoslezského kraje byl zaznamenán úbytek obyvatelstva v dalších 6 krajích ČR – Ústeckém, Zlínském, Karlovarském, Libereckém, Olomouckém a Královéhradeckém. V ostatních krajích České republiky naopak počet obyvatel vzrostl, nejvíce ve Středočeském kraji (+10 829 osob) a v hl. městě Praze (+7 187 osob). Populace celé České republiky v průběhu letošních devíti měsíců nadále rostla, přírůstek obyvatel činil 13 900 osob.

V Moravskoslezském kraji se v 1. až 3. čtvrtletí 2020 živě narodilo 8 955 dětí, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 bylo o 281 méně. Nejvíce dětí se při přepočtu na 1 000 obyvatel narodilo v okresech Nový Jičín (10,8 ‰), nejméně pak v okresech Bruntál (9,0 ‰) a Karviná (9,1 ‰). Pouze v okrese Frýdek-Místek přišlo na svět více děvčat než chlapců. Celkem 4 187 dětí bylo prvorozených (46,8 % ze všech živě narozených dětí), 3 322 druhorozených (37,1 %) a 1 446 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (16,1 %). Mimo manželství se od počátku roku do konce září narodilo 4 526 dětí, tedy 50,5 % z živě narozených (v celé ČR to bylo 48,4 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl již tradičně zaznamenán v okrese Bruntál (64,2 %), což byla čtvrtá nejvyšší hodnota mezi všemi okresy v celém Česku. Naopak v okrese Opava činila hodnota tohoto podílu pouze 40,4 %.

V průběhu prvních devíti měsíců roku zemřelo v Moravskoslezském kraji podle předběžných výsledků 10 548 osob, což bylo o 252 osob více než ve stejném období roku 2019. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel středního stavu 11,8 osoby. Vyšší hrubá míra úmrtnosti byla zaznamenána v okresech Karviná (12,7 ‰), Ostrava-město (12,3 ‰) a Bruntál (12,0 ‰). K hodnotě republikového průměru (10,6 ‰) se nejvíce přiblížil okres Opava (10,9 ‰). V celkovém úhrnu zemřelo 5 539 mužů a 5 009 žen. Více než dvě třetiny zemřelých (69,4 %) měly 70 a více let. Hodnoty kojenecké úmrtnosti (3,0 ‰) a novorozenecké úmrtnosti (2,0 ‰) přesahovaly republikové průměry (2,3 ‰, resp. 1,6 ‰). V kraji zemřelo 18 dětí do 28 dnů po narození a dalších 9 dětí zemřelo ve věku do 1 roku.

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých činil v absolutním vyjádření –1 593 osob, v relativním –1,8 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu. Absolutně byla tato hodnota nejvyšší mezi všemi kraji v České republice, v relativním vyjádření dopadl hůře s –2,8 ‰ Karlovarský kraj. V žádném z okresů Moravskoslezského kraje nedosáhl přirozený přírůstek kladných hodnot, nejméně obyvatel přirozenou měnou ubylo v okresech Nový Jičín (–29 osob) a Opava (–91 osob).

Do Moravskoslezského kraje se v prvních devíti měsících roku 2020 přistěhovalo 4 770 osob, což bylo o 219 osob méně než za stejné období roku 2019. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 2 735 osob (57,3 % přistěhovalých) a 2 035 osob ze zahraničí (42,7 % přistěhovalých). Mezi přistěhovalými převažovali muži (54,2 %). Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresu Ostrava-město (3 252 osob), a to i relativně (13,6 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu). Nejmenší relativní přírůstek byl zaznamenán v okrese Opava, do kterého se přistěhovalo 10,2 osoby na 1 000 obyvatel.

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 8 283 osob (o 2 323 více než v roce 2019). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 4 512 osob (54,5 % vystěhovalých) a 3 771 osob se odstěhovalo do zahraničí (45,5 % vystěhovalých). Rovněž mezi vystěhovalými převažovali muži (65,0 %). Nejvíce osob se vystěhovalo z okresů Ostrava-město a Karviná.

Úbytek obyvatelstva stěhováním byl výrazný především v okresech Karviná (–11,4 ‰) a Ostrava-město (–6,6 ‰). Kladný přírůstek obyvatel stěhováním vykázaly okresy Frýdek-Místek (+204 osob, tj. 1,3 ), Nový Jičín (+82 osob) a Opava (+1 osoba). Moravskoslezský kraj nebyl jediným krajem v ČR, který vykázal záporné migrační saldo (–3 513 osob). Týkal se ještě dalších pěti krajů – Ústeckého, Zlínského, Libereckého, Karlovarského a Olomouckého.

Výsledná záporná salda – přirozené a migrační – zapříčinila, že největší pokles počtu obyvatel mezi všemi kraji České republiky jak v absolutním (–5 106 osob), tak i v relativním vyjádření (–5,7 osoby na 1 000 obyvatel) byl v Moravskoslezském kraji.

V prvních třech čtvrtletích roku 2020 bylo uzavřeno 4 362 manželství, tedy o 1 139 méně než ve stejném období předchozího roku. K nižšímu počtu sňatků přispěly zejména měsíce březen, duben a květen, v jejichž průběhu byla možnost uzavření manželství omezena epidemickými opatřeními. Za stejné období bylo rozvedeno 1 751 manželství, v 923 případech (52,7 % z úhrnu rozvedených manželství) to byla manželství s nezletilými dětmi. Návrh na rozvod podávali manželé převážně společně (54,1 % z úhrnu rozvedených manželství), popř. se jednalo o návrh ženy (30,1 %). Rovněž počet rozvodů, které nabyly právní moci do konce září letošního roku, byl meziročně o 230 nižší. V pozadí nižšího počtu rozvodů však pravděpodobně stálo i omezení činnosti soudů v době nouzového stavu.

 • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 - komentář
 • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz