Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Během prvních tří čtvrtletí roku 2019 poklesla populace Moravskoslezského kraje o 2 078 osob. Na tomto úbytku se z větší části podílela přirozená měna obyvatelstva, když zemřelých obyvatel bylo o 1 102 více než narozených. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 zesílily oba proudy migrace. Pouze Moravskoslezský a Olomoucký kraj vykázaly úbytek obyvatelstva stěhováním. Výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) zůstávají v rámci celé České republiky největší.

K 30. 9. 2019 žilo na území Moravskoslezského kraje 1 201 221 obyvatel, z toho 50,9 % žen. V porovnání s předchozími čtvrtletími nenastala změna v tendenci úbytku obyvatel kraje, kdy se stav populace nadále snižuje jak vlivem přirozené měny, tak i migrací. Pouze v okresech Frýdek-Místek a Opava nedošlo k poklesu počtu obyvatel, a to výhradně zásluhou kladného migračního přírůstku. Z ostatních okresů se počet obyvatel snížil nejvíce v okresech Karviná (–1 254 osob) a Ostrava-město (–914 osob). Vedle Moravskoslezského kraje byl zaznamenán úbytek obyvatelstva v dalších 4 krajích ČR – Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém a Zlínském kraji.

 

 V Moravskoslezském kraji se v 1. až 3. čtvrtletí 2019 živě narodilo 9 164 dětí, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 bylo o 352 méně. Nejvíce dětí se při přepočtu na 1 000 obyvatel narodilo v okresech Nový Jičín (11,0 ‰), nejméně pak v okrese Bruntál (9,1 ‰). Pouze v okrese Bruntál přišlo na svět více děvčat než chlapců. Celkem 4 281 dětí bylo prvorozených (46,7 % všech živě narozených dětí), 3 415 druhorozených (37,3 %) a 1 468 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (16,0 %). Mimo manželství se od počátku roku do konce září narodilo 4 797 dětí, tedy 52,3 % z živě narozených (v celé ČR to bylo 48,2 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl již tradičně zaznamenán v okrese Bruntál (67,5 %), což po okrese Most (69,9 %) bylo nejvíce v celé ČR. Naopak v okrese Frýdek-Místek činila hodnota tohoto podílu pouze 44,0 %.

V průběhu prvních devíti měsíců roku zemřelo podle předběžných výsledků 10 266 osob, což bylo o 28 osob méně než ve stejném období roku 2018. V relativním vyjádření zemřelo v kraji z 1 000 obyvatel středního stavu 11,4 osoby. Nejvyšší míra úmrtnosti byla zaznamenána v okrese Bruntál (12,7 ‰), vysokých hodnot dosáhla i v okresech Karviná (11,9 ‰) a Ostrava-město (11,8 ‰). Pouze v okresech Opava a Frýdek-Místek byla míra úmrtnosti nižší než hodnota republikového průměru (10,5 ‰). Z celkového počtu zemřelých bylo 5 360 mužů (53,2 %). Více než dvě třetiny zemřelých měly 70 a více let. Hodnoty kojenecké úmrtnosti (3,7 ‰) a novorozenecké úmrtnosti (2,0 ‰) přesahovaly republikové průměry (2,5 ‰) a (1,5 ‰).

 

 Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých činil v absolutním vyjádření –1 102 osob, v relativním –1,2 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu. Absolutně je tato hodnota nejvyšší mezi všemi kraji v ČR, v relativním vyjádření jsou na tom hůře Karlovarský kraj (–1,8 ‰) a Ústecký kraj (–1,4 ‰) V žádném z okresů Moravskoslezského kraje nedosáhl přirozený přírůstek kladných hodnot.

 Do Moravskoslezského kraje se od počátku roku do konce září přistěhovalo 5 094 osob, což bylo o 448 osob více než za stejné období roku 2018. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 2 943 osob (57,8 % přistěhovalých) a 2 151 osob ze zahraničí (42,2 % přistěhovalých). Mezi přistěhovalými převažovali muži (53,7 %). Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresu Ostrava-město (3 959 osob), a to i relativně (16,5 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu). Nejmenší relativní přírůstek byl zaznamenán v okrese Opava, do kterého se přistěhovalo 11,1 osoby na 1  000 obyvatel.

 Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 6 070 osob (o 311 více než v roce 2018). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 4 743 osob (78,1 % vystěhovalých) a 1 327 osob se odstěhovalo do zahraničí (21,9 % vystěhovalých). Mezi vystěhovalými naopak mírně převažovaly ženy (50,7 %). Nejvíce osob se vystěhovalo z okresů Ostrava-město a Karviná, při přepočtu na 1 000 obyvatel se k těmto dvěma okresům blížil okres Bruntál.

 

 Úbytek stěhováním byl výrazný především v okresech Karviná (–4,3 ‰) a Ostrava-město
(–2,6 ‰).
Jedinými okresy kraje, které vykázaly kladné přírůstky obyvatel stěhováním, byly Frýdek-Místek (+490 osob, tj. 3,1 ) a Opava (+112 osob, tj. 0,8 ).

 Pouze Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj vykázaly záporné migrační saldo (–976 osob, resp. –139 osob). To spolu s vysokou zápornou přirozenou měnou obyvatel mělo za následek největší pokles počtu obyvatelstva Moravskoslezského kraje mezi všemi kraji ČR jak v absolutním (–2 078 osob), tak i v relativním vyjádření (–2,3 osoby na 1 000 obyvatel).

 V prvních třech čtvrtletích roku 2019 bylo uzavřeno 5 407 manželství, tedy o 80 méně než ve stejném období předchozího roku. Za stejné období bylo rozvedeno 1 980 manželství, v 1 135 případech (57,3 % z úhrnu rozvedených manželství) to byla manželství s nezletilými dětmi. Návrh na rozvod podávali manželé převážně společně (53,1 % z úhrnu rozvedených manželství), popř. se jednalo o návrh ženy (31,1 % z úhrnu rozvedených manželství).

 • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 - komentář
 • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz