Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020

 

V prvním pololetí 2020 poklesl počet obyvatel v Moravskoslezském kraji o dalších cca 3,5 tisíce osob. Na tomto úbytku se z více než 62 % podílela migrace obyvatelstva. Všechny ukazatele mající přímý vliv na pohyb obyvatelstva (počty živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých) vykázaly ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 negativní vývoj. Platí to zejména v případě vystěhovalých, jejichž počet vzrostl na 5,1 tisíce osob. Výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) zůstávají v rámci celé České republiky nejvyšší. Nouzový stav a s ním spojená omezení se odrazil také v nízkém počtu manželství uzavřených v období od března do května.

K 30. 6. 2020 žilo na území Moravskoslezského kraje 1 197 018 obyvatel, z toho 51,0 % žen. V porovnání s předchozími čtvrtletími nenastala změna v tendenci úbytku obyvatel Moravskoslezského kraje, kdy se stav populace nadále snižuje jak vlivem přirozené měny, tak i migrací. Jediným okresem, ve kterém se nesnížil počet obyvatel, je Nový Jičín, a to zásluhou kladného migračního přírůstku. K největšímu úbytku obyvatel došlo v okresech Karviná a Ostrava-město. Vedle Moravskoslezského kraje byl zaznamenán úbytek obyvatelstva v dalších 7 krajích ČR – Ústeckém, Zlínském, Libereckém, Karlovarském, Jihočeském, Olomouckém a Královéhradeckém. V ostatních krajích České republiky naopak počet obyvatel vzrostl, nejvíce ve Středočeském kraji a v hl. městě Praze. Populace celé České republiky v průběhu letošního prvního pololetí nadále rostla, přírůstek obyvatel činil 5 203 osob.

V Moravskoslezském kraji se v prvním pololetí roku 2020 živě narodilo 5 751 dětí, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 bylo o 170 méně. Nejvíce dětí se při přepočtu na 1 000 obyvatel narodilo v okresech Nový Jičín (10,4 ‰), nejméně pak v okrese Karviná (8,6 ‰). Ve všech okresech přišlo na svět více chlapců než děvčat. Celkem 2 714 dětí bylo prvorozených (47,2 % všech živě narozených dětí), 2 133 druhorozených (37,1 %) a 904 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (15,7 %). Mimo manželství se v prvním pololetí 2020 narodilo 2 920 dětí, tedy 50,8 % z živě narozených (v celé ČR to bylo 48,1 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl již tradičně zaznamenán v okrese Bruntál (65,7 %), což byla čtvrtá nejvyšší hodnota mezi všemi okresy v celé České republice. Naopak v okrese Opava činila hodnota tohoto podílu pouze 41,3 %.

V prvním pololetí roku zemřelo v Moravskoslezském kraji podle předběžných výsledků 7 084 osob, což bylo o 65 osob více než ve stejném období roku 2019. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel středního stavu 11,9 osoby. Vyšší hrubá míra úmrtnosti byla zaznamenána v okresech Karviná a Ostrava-město (shodně 12,6 ‰). K hodnotě republikového průměru (10,7 ‰) se nejvíce přiblížil okres Opava (11,0 ‰). V celkovém úhrnu zemřelo 3 661 mužů a 3 423 žen. Více než dvě třetiny zemřelých (70,4 %) měly 70 a více let. Hodnoty kojenecké úmrtnosti (3,1 ‰) a novorozenecké úmrtnosti (2,1 ‰) přesahovaly republikové průměry (2,4 ‰) a (1,6 ‰). V kraji zemřelo 12 dětí do 28 dnů po narození a dalších 6 dětí zemřelo ve věku do 1 roku.

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých činil v absolutním vyjádření –1 333 osob, v relativním –2,2 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu. Absolutně byla tato hodnota nejvyšší mezi všemi kraji v České republice, v relativním vyjádření dopadl hůře s –3,5 ‰ Karlovarský kraj. V žádném z okresů Moravskoslezského kraje nedosáhl přirozený přírůstek kladných hodnot, nejméně obyvatel přirozenou měnou ubylo v okrese Nový Jičín (–56 osob).

Do Moravskoslezského kraje se v prvním pololetí roku 2020 přistěhovalo 2 957 osob, což bylo o 158 osob méně než za stejné období roku 2019. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 1 717 osob (58,1 % přistěhovalých) a 1 240 osob ze zahraničí (41,9 % přistěhovalých). Mezi přistěhovalými převažovali muži (56,0 %). Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresu Ostrava-město (2 005 osob), a to i relativně (12,6 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu). Nejmenší relativní přírůstek byl zaznamenán v okrese Opava, do kterého se přistěhovalo 8,8 osoby na 1 000 obyvatel.

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 5 145 osob (o 1 265 více než v roce 2019). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 2 678 osob (52,1 % vystěhovalých) a 2 467 osob se odstěhovalo do zahraničí (47,9 % vystěhovalých). Rovněž mezi vystěhovalými převažovali muži (66,1 %). Nejvíce osob se vystěhovalo z okresů Ostrava-město a Karviná.

Úbytek stěhováním byl výrazný především v okresech Karviná (–7,8 ‰) a Ostrava-město (–7,1 ‰). Pouze okres Nový Jičín vykázal kladný přírůstek obyvatel stěhováním (+64 osob, tj. 0,8 ). Moravskoslezský kraj nebyl jediným krajem v ČR, který vykázal záporné migrační saldo (–2 188 osob). Týkal se ještě dalších čtyř krajů – Ústeckého, Zlínského, Libereckého a Jihočeského.

Výsledná záporná salda – přirozené a migrační – zapříčinila, že největší pokles počtu obyvatel mezi všemi kraji České republiky jak v absolutním (–3 521 osob), tak i v relativním vyjádření (–5,9 osoby na 1 000 obyvatel) byl v Moravskoslezském kraji.

V prvním pololetí roku 2020 bylo uzavřeno 1 589 manželství, tedy o 997 méně než ve stejném období předchozího roku. K nižšímu počtu sňatků přispěly zejména měsíce březen, duben a květen, v jejichž průběhu byla možnost uzavření manželství omezena epidemiologickými opatřeními. Za stejné období bylo rozvedeno 1 132 manželství, v 599 případech (52,9 % z úhrnu rozvedených manželství) to byla manželství s nezletilými dětmi. Návrh na rozvod podávali manželé převážně společně (52,8 % z úhrnu rozvedených manželství), popř. se jednalo o návrh ženy (31,1 % z úhrnu rozvedených manželství). Rovněž počet rozvodů, které nabyly právní moci do konce června letošního roku, byl meziročně o 269 nižší. V pozadí nižšího počtu rozvodů však pravděpodobně stálo i omezení činnosti soudů v době nouzového stavu.

 • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020 - komentář
 • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz