O sčítání...

 

Sčítání lidu, domů a bytů se uskutečnilo v roce 2001 na celém území České republiky, a to podle zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů 2001. Rozhodným okamžikem sčítání byla půlnoc z 28. 2. na 1. 3. 2001 a sčítání podléhaly všechny osoby, které měly k tomuto datu trvalé bydliště nebo dlouhodobý pobyt na území ČR, a dále osoby, které byly v rozhodný okamžik přítomny v ČR dočasně nebo krátkodobě. Předmětem sčítání byly rovněž domy a byty, ať již obydlené nebo neobydlené. Tento census byl osmým od vzniku Československé republiky v roce 1918 a zároveň prvním sčítáním v samostatné České republice. Výsledky sčítání umožnily charakterizovat populaci žijící na našem území a spolu s výsledky minulých sčítání i sledovat vývoj naší společnosti. Sčítání přináší mnoho údajů, které nelze jiným způsobem zjistit, přestože existují různé evidence či průběžné statistiky. Jeho jedinečnost spočívá v získání informací o obyvatelstvu, domovním a bytovém fondu k jednomu datu a v nejpodrobnějším územním členění, takže tříděním takto zjištěných dat se získalo obrovské množství informací, sloužící nejen pro hodnocení dlouhodobého vývoje země, pro mezinárodní srovnání, ale především pro potřeby obcí, orgánů státní správy, vědecké instituce i pro podnikatelskou sféru. Protože důležitou součástí celé akce je ochrana individuálních dat, je garantováno, žev žádném případě nebudou poskytovány údaje za jednotlivé osoby a byty.

Po důkladné územní přípravě, na které se podílely obce, okresní úřady a další orgány státní správy, bylo vytvořeno v tehdejším Ostravském, nyní Moravskoslezském kraji 5 114 sčítacích obvodů. Na práci sčítacích orgánů se v našem kraji podílelo 4 454 sčítacích komisařů, 912 revizorů, 51 hlavních revizorů , dále jim pomáhalo také 13 romských asistentů a 3 pracovníci, kteří zajišťovali sečtení bezdomovců v charitativních zařízeních. Sčítací komisaři dokončili sběr tiskopisů od občanů do 15. 3. 2001, provedli nezbytné sumarizační práce a připravený materiál předali sčítacím revizorům, kteří po jeho revizi, setřídění a další návazné sumarizaci předali materiál za celý revizní obvod Českému statistickému úřadu. V následující etapě bylo nutno správně zařadit do sčítacích obvodů ty sčítací tiskopisy, které občané předávali přímo na obec nebo na ČSÚ, což znamenalo pro pracovníky statistiky více práce při zatřiďování do sčítacích obvodů a doplnění sumarizačních tiskopisů.

V další fázi byly předány vyplněné sčítací tiskopisy za osoby dočasně přítomné těm územním zastoupením ČSÚ, kde měly tyto osoby trvalé bydliště. Celkem bylo nutné zatřídit v Moravskoslezském kraji přes 88 tisíc sčítacích listů osob, z toho přes 25 000 jen v městě Ostravě.

Zpracováním předběžných výsledků za okresy, kraje a republiku, které byly vyhlášeny na tiskové konferenci předsedkyně ČSÚ dne 3. 7. 2001, a vydáním publikací za kraje a okresy byla ukončena jedna etapa zpracovávání výsledků sčítání. Bylo započato s přípravou tiskopisů sčítání pro elektronické zpracování dat. Tým vyškolených pracovníků ve vyznačovacích střediscích kódoval slovní odpovědi sčítaných osob, vztahy mezi osobami v bytových domácnostech, byly prováděny logické kontroly na různé vazby mezi domy a byty. Předáním takto zpracovaných sčítacích tiskopisů za 1 283 271 osob, 173 012 domů a 482 000 bytů do skenovacího střediska ČSÚ v Praze, samozřejmě za přísných bezpečnostních opatření, byla ukončena činnost vyznačovacích středisek a tím i poslední etapa práce se sčítacími tiskopisy na okresech a v kraji. Jednotlivé sčítací tiskopisy byly po ukončení nezbytných kontrol skartovány, na rozdíl od minulých sčítání, kdy byly uloženy v archivech.

Publikováním definitivních výsledků se uzavřela etapa zpracování údajů ze sčítání. Zpracovaná data o obyvatelstvu, jeho věkovém a národnostním složení, náboženském vyznání, vzdělanostní struktuře a ekonomické aktivitě jsou k dispozici pro odbornou i laickou veřejnost v tištěné podobě i na technických nosičích. Dále jsou také přístupné informace o domovním a bytovém fondu včetně charakteristik bytových, hospodařících a cenzových domácností. Ve zpracování se pokračuje na publikacích o podrobných údajích o dojížďce a vyjížďce za prací a do škol a na lexikonu obcí. Ve stadiu rozpracování je také retrospektivní lexikon obcí. Ten bude obsahovat základní údaje za obce a jejich části od roku 1869 dle územního členění ke dni sčítání 2001. Kromě standardních výstupů a třídění podle různých hledisek a územního členění budou podle požadavků objednavatelů prováděny dílčí výstupy, a to vždy v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.