Mladá generace v Moravskoslezském kraji

 

K 31. 12. 2016 žilo v Moravskoslezském kraji 1 210 tis. obyvatel, z nichž 386 tis. bylo juniorů do 29 let, to představovalo cca 32 % populace kraje. Za posledních 10 let tak počet juniorů doznal pokles o 60 tis. a jejich podíl na celkové populaci kraje poklesl o 3,8 p. b. Výraznější a zejména trvalý byl pokles podílu osob ve věku 15–29 let, přesto zůstal nad průměrem České republiky.

Počty živě narozených dětí klesaly až do roku 2013, v posledních třech letech se jejich počty stabilizovaly na úrovni kolem 12 tis. Zvyšoval se průměrný věk matek (29,8 let v roce 2016) i průměrný věk prvorodiček (28,0 let v roce 2016), podíl matek ve věku do 29 let tak poklesl na 51,6 %. Rostl také podíl dětí narozených mimo manželství, v případě matek do 29 let se ve srovnání s rokem 2007 zvýšil tento ukazatel o 16 p. b. na 62,1 %.

V Moravskoslezském kraji dochází k celkovému úbytku obyvatelstva, a to nejen přirozenou měnou, ale i záporným saldem migrace, na němž se významnou částí podílela mladá generace. V roce 2016 dosáhla záporná bilance stěhování mladých hodnoty –894 osob, čímž se podílela z 38 % na celkovém migračním saldu. Mladí lidé a mladé rodiny s dětmi se stěhují za lepší prací s lepším finančním ohodnocením a lepšími životními podmínkami.

V posledních letech se počet dětí v mateřských školách ustálil na 40 tis. Mezi dětmi narůstal zejména podíl dětí do 3 let, proti roku 2007 o 6 p. b. až na hodnotu 14,5 %. Na základní školy chodilo v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/17 přes 103 tis. žáků, dalších téměř 3,8 tis. žáků plnilo povinnou školní docházku v nižších ročnících středních škol. Nároky na kapacity středních škol se vlivem demografické situace snižovaly, neboť počet středoškoláků během 10 let poklesl o třetinu na 48,5 tis. Propad se týkal všech druhů středního vzdělávání, relativně nejméně zasáhl gymnázia. Na veřejných a soukromých vysokých školách se sídlem v Moravskoslezském kraji v roce 2016 studovalo 27,4 tis. studentů, z nich mělo 25,4 tis. státní občanství ČR. Vysokoškolských studentů s českým státním občanstvím bydlících v Moravskoslezském kraji bylo 33,3 tis. V obou případech se počty vysokoškoláků v posledních 5 letech snižovaly. Ze studentů bydlících v kraji jich 4,2 % studovalo na soukromých vysokých školách, což byl druhý nejnižší podíl mezi všemi kraji.

Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil činil podíl juniorů ve věku 15–29 let 18,6 % z celkového počtu ekonomicky aktivních, což byla nejvyšší hodnota mezi všemi kraji České republiky. Míra ekonomické aktivity stoupá s věkem, v případě mužů je vždy vyšší než u žen.

Z celkového počtu 64 tis. uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji evidovaných na úřadech práce na konci roku 2016 jich bylo 21,5 % (13,7 tis. osob) ve věku do 29 let. Proti roku 2013 se snížil podíl mladých nezaměstnaných o 5,6 p. b.

V Moravskoslezském kraji byl výrazně nadprůměrný podíl pacientů ve věku 15 až 19 let léčených s alergií, sennou rýmou či astmatem. Takto se léčilo přes 44 % obyvatel kraje v tomto věku, což bylo nejvíce po krajích Zlínském, Libereckém a Praze. V kraji byl ve srovnání s republikovým průměrem vyšší podíl dětí a mladistvých hospitalizovaných na psychiatrii pro potíže způsobené alkoholem a psychoaktivními látkami.

Angažovanost mladých se projevuje ve volbách do obecních zastupitelstev. V posledních komunálních volbách v roce 2014 jich kandidovalo 2 826 a tvořili 12,2 % z celkového počtu kandidátů, což byl po Hl. m. Praze druhý nejvyšší podíl. Úspěšnost mladých kandidátů byla nižší než v případě těch starších. Zatímco mezi staršími ve věku 30 a více let získal mandát každý pátý kandidát, u mladších to byl každý patnáctý, takže úspěšnost kandidátů-juniorů dosáhla 6,5 % (po Praze druhá nejnižší). V zastupitelstvech obcí po volbách v roce 2014 zasedlo celkem 4 201 zastupitelů, z nichž 183 (4,4 %) bylo mladších 30 let.