Město Ostrava z pohledu SLDB 2011 - ekonomická aktivita

 

V městě Ostravě mělo ke dni sčítání, tedy k 26. březnu 2011, obvyklý pobyt 296 224 osob, z nichž bylo 141 881 ekonomicky aktivních (47,9 %), 137 029 osob (46,3 %) ekonomicky neaktivních a u 17,3 tisíc obyvatel nebyla ekonomická aktivita zjištěna.

Nejvíc obyvatel města Ostravy žije v městské části Ostrava-Jih. Důsledkem toho v této městské části žije i nejvíce ekonomicky aktivních osob (53,7 tisíc) a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel činí 50,2 %. Prvenství v podílu ekonomicky aktivních osob při srovnání všech 23 městských částí má část Michálkovice (51,4 %), v městské části Vítkovice je podíl nejnižší, pouze 43,1 %.

Z celkového počtu 123,6 tisíc zaměstnaných osob žijících v městě Ostravě, jich více než tři čtvrtiny (97,5 tisíc) má své bydliště ve čtyřech největších městských částech (Ostrava-Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava). V městské části Vítkovice mají zaměstnaní nejnižší podíl (77,8 %) na ekonomicky aktivním obyvatelstvu, nejvyšší podíl zaměstnaných je v Nové Bělé (93,6 %).

Tab. 1 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity podle městských částí Ostravy

Podle postavení v zaměstnání je z 123,6 tisíc zaměstnaných osob v městě Ostravě 99,9 tisíc osob v postavení zaměstnanců (80,8 % zaměstnaných), 13,0 tisíc osob jsou podnikatelé bez zaměstnanců (10,5 %) a 3,9 tisíc osob jsou podnikatelé se zaměstnanci (3,1 %). Podnikatelé (bez zaměstnanců i se zaměstnanci) tvoří 13,6 % zaměstnaných. Míra podnikatelské aktivity (počet podnikatelů se zaměstnanci i bez zaměstnanců na 100 zaměstnaných) je nejvyšší v menších ostravských městských částech (Pustkovec, Proskovice, Třebovice, Stará Bělá), kde podnikatelé představují více než pětinu všech zaměstnaných osob, v Pustkovci skoro čtvrtinu. Nejmenší podíl podnikatelů je v Ostravě-Jihu (11,3 %).

Tab. 2 Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání podle městských částí Ostravy

Podle odvětví ekonomické činnosti, v nichž působí zaměstnaní v městě Ostravě, je nejvíce osob zaměstnáno v průmyslu (23,7 %), v obchodu a službách (10,8 %), a třetí nejvyšší je podíl osob pracujících ve vzdělávání (6,9 %). Ve všech 23 městských částech Ostravy je největší podíl osob zaměstnaných v odvětví průmyslu. V 11 městských částech je více osob zaměstnaných ve stavebnictví než v odvětví vzdělávání.

Tab. 3 Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti podle městských částí Ostravy

Z 137,0 tisíc ekonomicky neaktivních osob, jich 47,3 tisíc (34,5%) žije v městské části Ostrava-Jih. Přesně polovinu ekonomicky neaktivních osob tvoří v městě Ostravě nepracující důchodci (50,0 %). Více než polovinu důchodců z neaktivních obyvatel mají v městských částech Poruba (57,7 %), Martinov (53,9 %), Mariánské Hory a Hulváky (53,8 %), Svinov (52,7 %) Třebovice (51,4 %) a Hošťálkovice (50,8 %). Nejnižší podíl nepracujících důchodců je v městské části Nová Ves (42,2 %). Podíl žáků, studentů a učňů je nejvyšší v městské části Plesná (38,5 %) a Proskovice (36,5 %), naopak nejnižší ve Vítkovicích (22,2 %) a Poruba (24,5 %).

Tab. 4 Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo podle městských částí Ostravy

  • Tab. 1 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity podle městských částí Ostravy
  • Tab. 2 Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání podle městských částí Ostravy
  • Tab. 3 Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti podle městských částí Ostravy
  • Tab. 4 Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo podle městských částí Ostravy