Lesnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 

V Moravskoslezském kraji bylo v průběhu roku 2020 zalesněno a uměle obnoveno o 5,7 % méně hektarů půdy než v roce předchozím. Objem těžby dřeva se meziročně snížil o 36,2 %. Objem zpracované nahodilé těžby dřeva tvořil přibližně 88% podíl z celkového množství vytěženého dřeva.

Lesní pozemky na území Moravskoslezského kraje se k 31. 12. 2020 rozprostíraly na 194,5 tis. ha, tato rozloha se meziročně mírně zvýšila o 66 ha. Z této plochy představovala porostní půda 97,4 %. Lesní pozemky kraje si svým 7,3% podílem na celkové výměře lesů České republiky dlouhodobě zachovávají šesté nejvyšší místo mezi všemi kraji.

V porovnání s předchozím obdobím vykázal Moravskoslezský kraj v roce 2020 pokles celkové plochy zalesňování a obnovy lesa provedené uměle (–5,7 %, –167 ha). Oproti tomu v celém Česku došlo ke zvýšení zalesňované plochy o 17,4 % (+5 001 ha). Celkem bylo v kraji nově zalesněno a uměle obnoveno 2 768 ha půdy. Podíl jehličnatých dřevin na zalesňování se meziročně zvýšil o 4,2 procentního bodu na 35,6 %. Celkově tak byly lesnaté dřeviny vysazeny na 985 ha plochy, nejčastěji byl upřednostňován smrk vysazený na 570 ha půdy. Borovice byla vysazena na 162 ha. Podíl listnatých dřevin na zalesňování se snížil na 64,4 %, celkově tak bylo listnatými dřevinami nově osázeno 1 784 ha půdy, z toho bukem 1 216 ha a dubem 200 ha.

Nová generace lesa vytvořená přirozenou obnovou vznikla na 2 168 ha půdy, jednalo se tak o meziroční nárůst o více než trojnásobek. Podíl Moravskoslezského kraje na přirozené obnově lesa v České republice v roce 2020 činil 32,8 %, tj. o 20,1 procentního bodu více oproti předchozímu roku.

V mezikrajském srovnání vykázal Moravskoslezský kraj s 1 646,3 tis. m³ dřeva bez kůry sedmý nejvyšší objem těžby dřeva v rámci celé České republiky. Z toho jehličnany tvořily 92,6 %, přičemž nejvíce se těžil smrk (1 420,9 tis. m³ bez kůry). Podíl listnatých dřevin na těžbě v kraji se meziročně zvýšil o 2,4 procentního bodu na 7,4 % s převažující těžbou buku (64,6 tis. m³ bez kůry). Na těžbě dřeva v České republice se kraj podílel 4,6 %. Meziročně se v roce 2020 v Moravskoslezském kraji snížil objem těžby dřeva o 36,2 % (o 933,0 tis. m³ bez kůry). Jednalo se tak o největší pokles mezi kraji, přičemž úbytek zaznamenaly ještě Olomoucký a Zlínský kraj. Česko jako celek zaznamenalo naopak nárůst objemu těžby dřeva o 9,7 %, z krajů vykázaly největší meziroční nárůst Ústecký kraj (o 62,1 %), Liberecký kraj (o 46,8 %) a Středočeský kraj společně s Prahou (o 45,2 %).

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) v kraji činil 1 455,1 tis. m³, což znamenalo ve srovnání s ostatními kraji nejvyšší meziroční pokles o 40,6 % (o 996,5 tis. m³). V celé České republice naopak došlo k nárůstu nahodilé těžby dřeva o 9,6 %. Podíl Moravskoslezského kraje na množství zpracované nahodilé těžby dřeva v České republice tvořil 4,3 % a byl až osmý nejvyšší.

Objem zpracované nahodilé těžby v Moravskoslezském kraji v loňském roce tvořil 88,4% podíl z celkového množství vytěženého dřeva. Ve srovnání s rokem 2019 se tento podíl snížil o 6,7 procentního bodu.

V Moravskoslezském kraji se nejčastěji získávalo dřevo v rámci nahodilé těžby v důsledku poškození hmyzem, především kůrovcem. Pokles oproti předchozímu období činil více než polovinu (50,5 %), celkově se takto zasaženého dřeva vytěžilo 652,5 tis. m³ bez kůry. Tato těžba se podílela 44,8 % na celkové zpracované nahodilé těžbě kraje. Těžba v důsledku živelních příčin se meziročně snížila o 38,3 % na 464,7 tis. m³ bez kůry, na celkové zpracované nahodilé těžbě kraje se podílela 31,9 %.

Prořezávky, čistky a plecí seče v mladých nedospělých porostech se v kraji zrealizovaly na ploše 3 124 ha. Probírky, prováděné jako výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech, se uskutečnily na ploše 1 434 ha a vytěžilo se při nich 68,6 tis. m³ dřeva bez kůry. Chemicky a biologicky bylo v loňském roce ošetřeno 2 829 ha lesní půdy, to představuje meziroční zvýšení o 2,8 % (o 77 ha).

Škody způsobené zvěří v kraji meziročně vzrostly o 2,7 % (o 76 tis. Kč) a celkově byly vyčísleny na 2,9 mil. Kč. Lesníci v Moravskoslezském kraji tak vykázali sedmý nejvyšší podíl (8,6 %) na zvěří způsobených škodách ze všech krajů Česka.

 • Lesnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2020 - komentář
 • Tab. 1 Vybrané údaje o lesnictví v Moravskoslezském kraji

 • Zdroj:
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz