Lesnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 

V Moravskoslezském kraji bylo v průběhu roku 2019 zalesněno a uměle obnoveno o 21,1 % více hektarů půdy než v roce předchozím. Objem těžby dřeva se meziročně snížil o 14,3 %. Objem zpracované nahodilé těžby dřeva tvořil 95% podíl z celkového množství vytěženého dřeva.

Lesy Moravskoslezského kraje se k 31. 12. 2019 rozprostíraly na 194,4 tis. ha, tato rozloha se meziročně zvýšila o 0,1 % (+144 ha). Z této plochy představovala porostní půda 97,4 %. Lesní pozemky kraje si svým 7,3% podílem na celkové výměře lesů České republiky dlouhodobě zachovávají šesté nejvyšší místo mezi všemi kraji České republiky.

V porovnání s předchozím obdobím vykázal Moravskoslezský kraj v roce 2019 pětinový nárůst celkové plochy zalesnění a obnovy lesa provedené uměle (+ 21,1 %, +511 ha). Stejně tak zvýšení nastalo i v rámci celé České republiky, a to o 35,0 %. Celkem bylo v kraji zalesněno a uměle obnoveno 2 935 ha půdy. Podíl jehličnatých dřevin na zalesnění se meziročně snížil o 3,1 procentního bodu na 31,4 %. Nejčastěji byl upřednostňován smrk, vysazený na 474 ha půdy. Borovice byla vysazena na 188 ha. Podíl listnatých dřevin na zalesnění se zvýšil na 68,6 %, celkově tak bylo listnatými dřevinami nově osázeno 2 014 ha půdy, z toho bukem 1 333 ha a dubem 231 ha.

Nová generace lesa vytvořená přirozenou obnovou vznikla na 661 ha půdy. Podíl Moravskoslezského kraje na přirozené obnově lesa v České republice v roce 2019 činil 12,6 %, tj. o 6,7 procentního bodu méně oproti předchozímu roku.

Meziročně se v roce 2019 v Moravskoslezském kraji snížil objem těžby dřeva o 14,3 % (o 429,3 tis. m³). Česká republika jako celek zaznamenala nárůst objemu těžby dřeva o 26,8 %. V mezikrajském srovnání vykázal Moravskoslezský kraj šestou nejvyšší těžbu v rámci celé České republiky – vytěžilo se 2 579,3 tis. m³ dřeva bez kůry. Jehličnany tvořily 95,0 % z celkové těžby, nejvíce se těžil smrk (2 265,7 tis. m³). Podíl listnatých dřevin činil 5,0 % s převažující těžbou buku (66,6 tis. m³). Na těžbě dřeva v České republice se kraj podílel 7,9 %.

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) v kraji činil 2 451,5 tis. m³, což znamenalo meziroční pokles o 15,0 % (o 32,2 tis. m³). V celé České republice Naopak došlo k nárůstu nahodilé těžby dřeva o 34,5 %. Podíl Moravskoslezského kraje na množství zpracované nahodilé těžby dřeva v České republice byl pátý nejvyšší – tvořil 7,9 %.

Objem zpracované nahodilé těžby v Moravskoslezském kraji v loňském roce tvořil 95,0% podíl z celkového množství vytěženého dřeva. Ve srovnání s rokem 2018 se tento podíl snížil o 0,8 procentního bodu.

Nejčastěji se v Moravskoslezském kraji získávalo dřevo v rámci nahodilé těžby v důsledku poškození hmyzem, především kůrovcem. Pokles oproti předchozímu období činil 31,9 %, celkem se vytěžilo 1 318,1 tis. m³. Tato těžba se podílela 53,8 % na celkové zpracované nahodilé těžbě kraje. Těžba v důsledku živelních příčin se meziročně zvýšila o 28,0 % na 753,7 tis. m³, na celkové zpracované nahodilé těžbě kraje se podílela 30,7 %.

Prořezávky, čistky a plecí seče v mladých nedospělých porostech se v kraji zrealizovaly na ploše 2 518 ha. Probírky, prováděné jako výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech, se uskutečnily na ploše 948 ha, vytěžilo se při nich 45,5 tis. m³ dřeva bez kůry. Chemicky a biologicky bylo v loňském roce ošetřeno 2 752 ha lesní půdy, to představuje meziroční zvýšení o 18,6 % (+431 ha).

Škody způsobené zvěří v kraji meziročně poklesly o 8,3 % (–252 tis. Kč), celkem byly vyčísleny na 2,8 mil. Kč. Lesníci v Moravskoslezském kraji tak vykázali pátý nejvyšší podíl na zvěří způsobených škodách ze všech krajů České republiky, a to 10,1 %.

 • Lesnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2019 - komentář
 • Tab. 1 Vybrané údaje o lesnictví v Moravskoslezském kraji

 • Zdroj:
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz