Lesnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2015

 

Na konci roku 2015 zabíraly lesní pozemky v Moravskoslezském kraji 194 tisíc hektarů, z tohoto celku představovala porostní půda 97,8 %. Rozloha moravskoslezských lesních pozemků tvořila 7,3 % republikového celku, což byl mezi kraji šestý největší podíl. Nejzalesněnějším je kraj Jihočeský (14,2 %), za kterým se umístil s podílem 11,5 % Středočeský kraj a dále kraje Plzeňský (11,3 %), Vysočina (7,8 %) a Jihomoravský (7,6 %).

Plocha prořezávek, čistek a plecích sečí v mladých nedospělých porostech v Moravskoslezském kraji v loňském roce představovala 3,2 tisíce hektarů. Při probírkách bylo upraveno celkem 3,4 tisíce hektarů plochy a množství dřevní hmoty bez kůry získané z těchto zásahů dosáhlo 147,2 tisíce m3. V loňském roce bylo ošetřeno chemickými a biologickými postřikovými látkami proti hmyzu, houbovým a virovým chorobám, hlodavcům nebo cizorodé vegetaci 2,2 tisíce hektarů pozemků, čímž byla překročena skutečnost předchozího roku o více než polovinu (o 53,5 %).

V roce 2015 bylo zalesněno celkem 1 524 hektarů půdy, což je o 43 hektarů méně než v roce 2014. Jehličnany byly vysazeny na 592 hektarech, z toho na 304 hektarech smrk, na 113 hektarech borovice a na 130 hektarech jedle. Listnaté dřeviny byly vysazeny na 932 hektarech, z tohoto celku tvoří největší část bukový porost (586 ha), dále pak dub (144 ha) a javor (32 ha). V Moravskoslezském kraji byla v roce 2015 evidována přirozená obnova lesa na 278 hektarech půdy, v roce předchozím byla tato plocha větší o 11 hektarů. Přirozenou cestou bylo v České republice v roce 2015 obnoveno 4 749 hektarů lesů, z toho největší rozlohu takto obnoveného lesního porostu vykázal s ohledem na zalesněnost Jihočeský kraj (776 ha).

V průběhu roku 2015 se v Moravskoslezském kraji vytěžilo 1 771,7 tisíce m3 dřeva bez kůry, z toho jehličnany tvořily 94,2 %. Nejvíce se těžil smrk s podílem na celku 92,0 %, dřevo buku tvořilo 3,3 %, dřevo borovice 0,7 % a dřevo dubové 0,5 %.

Listnatých dřevin se v roce 2015 vytěžilo 102,2 tisíce m3, což představuje podíl 6,6 % na celkové těžbě dřeva listnatých stromů České republiky.

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) představoval 1 405,2 tisíce m3 dřeva. Tento podíl je v mezikrajském porovnání druhý nejvyšší po kraji Olomouckém. Z celkového objemu nahodilé těžby dřeva bylo 21,0 % vytěženo z důvodu živelních příčin a 53,3 % kvůli hmyzové kalamitě. Podíl neplánované těžby díky hmyzové kalamitě byl v rámci České republiky nejvyšší – na republikové těžbě se podílel z 32,4 %.

Celková částka ohodnocených škod, které byly v České republice v roce 2015 způsobeny zvěří, dosáhla 33,6 milionů Kč. Nejvyšší škody byly evidovány v hodnotě 4,0 milionů Kč v Ústeckém kraji, Moravskoslezský kraj vyčíslil škody za 2,6 milionů korun.

  • Lesnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2015 - komentář
  • Tab. 1 Lesnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2015