Kriminalita v Moravskoslezském kraji v roce 2022

 

Podle předběžných údajů Policejního prezidia České republiky bylo v Moravskoslezském kraji během roku 2022 spácháno 21 884 registrovaných trestných činů, což bylo o 22,5 % více než před rokem. Objasněno bylo 11 390 skutků a objasněnost tak dosáhla 52,0 %, připočteme-li 1 566 dodatečně objasněných trestných činů, pak objasněnost činila 59,2 %. Všech 15 vražd spáchaných na území kraje v roce 2022 bylo objasněno, přičemž čtyři z nich byly spáchány recidivisty a osm pod vlivem alkoholu.

V průběhu roku 2022 řešila Policie České republiky na území Moravskoslezského kraje 21 884 trestných činů, což představovalo 12,0 % všech registrovaných skutků na území Česka. Větší podíl na celkové kriminalitě vykázala pouze Praha (22,4 %), naopak nejmenší podíl na republikové kriminalitě zaznamenali v Karlovarském kraji (2,7 %). Meziročně vzrostl počet registrovaných trestných činů ve všech krajích Česka, v Moravskoslezském kraji to bylo o 22,5 %, tj. o 4 019 trestných činů. Na republikové úrovni činil meziroční nárůst registrovaných trestných činů 18,8 %. Takto výrazné zvýšení kriminality bylo s vysokou mírou pravděpodobnosti ovlivněno ukončením opatření přijatých v souvislosti s pandemií nemoci covid-19.

Tab. 1 Kriminalita podle krajů v roce 2022

Více než čtyři pětiny (18 026 trestných činů) z celkového počtu trestných činů spáchaných v kraji připadlo na obecnou kriminalitu, která se v porovnání s rokem 2021 zvýšila o 28,0 %. Jako hospodářská kriminalita bylo klasifikováno 5,6 % trestných činů (1 219 skutků), v tomto případě se počty meziročně zvýšily o 9,0 %. Z početního hlediska jednotlivých trestných činů byly nejrozšířenějšími krádeže vloupáním do ostatních objektů (2 028 činů), dále krádeže prosté v obchodech (1 782 činů) a maření výkonu úředního rozhodnutí (1 701 činů).

Z celkového počtu 18 026 trestných činů řadících se do kategorie obecná kriminalita bylo 12 565 trestných činů (podíl 69,7 %) klasifikováno jako majetková trestná činnost, kdy se z 35,6 % jednalo o krádeže vloupáním a z 38,0 % o krádeže prosté. V loňském roce bylo v kraji odcizeno 251 jednostopých a dvoustopých motorových vozidel a 611 jízdních kol. O svoje osobní věci přišli lidé při kapesních krádežích v 447 případech, v porovnání s rokem 2021 se jejich počet zvýšil o 19,8 %. Vloupáním bylo vykradeno 209 bytů, 261 rodinných domů, 90 víkendových chat, 261 obchodů či 201 restaurací a hostinců, největší počet 2 028 případů krádeží vloupáním se týkaly ostatních objektů. K meziročnímu nárůstu došlo s výjimkou bytů ve všech ostatních jmenovaných objektech.

Tab. 2 Obecná kriminalita podle krajů v roce 2022

Do kategorie násilné kriminality bylo zařazeno 1 751 trestných skutků (podíl 9,7 % z obecné kriminality), jednalo se především o úmyslné ublížení na zdraví (671 činů) a porušování domovní svobody (304 skutků, v této kategorii jako jedné z mála došlo k meziročnímu poklesu). Dále bylo zaznamenáno 261 loupeží, 184 skutků nebezpečného vyhrožování, 127 vydírání a 15 případů vražd.

Mezi 375 mravnostními trestnými činy (podíl 2,1 % z obecné kriminality), jejichž počet meziročně vzrostl o 68 skutků, převažovaly zejména případy pohlavního zneužití a znásilnění.

V oblasti hospodářské kriminality bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2022 evidováno 1 219 trestných činů, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo nárůst o 101 případů. Ve 302 případech se jednalo o neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému (nárůst o 53,3 %), jako podvod bylo klasifikováno 224 případů, ve 175 případech šlo o úvěrový podvod, v 74 případech o porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, v 60 případech o zpronevěru a v 56 případech o krácení daně.

V roce 2022 bylo v Moravskoslezském kraji objasněno 11 390 trestných činů. Celková objasněnost (podíl počtu objasněných trestných činů a počtu registrovaných trestných činů v kalendářním roce) tak činila 52,0 % a ve srovnání s rokem 2021 byla nižší o 2,9 procentního bodu. Krajská objasněnost dosáhla vyšší úrovně než celorepublikový průměr (44,8 %), mezi kraji se jednalo o šestý nejhorší výsledek. Nejvyšší objasněnost 60,9 % vykazoval Zlínský kraj, nejnižší pak Praha s 25,5 %. Pro úplnost dodejme, že dodatečně bylo v Moravskoslezském kraji Policií České republiky objasněno dalších 1 566 trestných činů spáchaných v dřívějších letech.

Tab. 3 Kriminalita podle druhu pachatele v Moravskoslezském kraji v roce 2022

Podíl objasněnosti v Moravskoslezském kraji v roce 2022 meziročně poklesl v případě obecné kriminality na 49,0 % (pokles o 2,3 procentního bodu) i hospodářské kriminality na 42,6 % (pokles o 3,1 procentního bodu). Detailnější pohled na obecnou kriminalitu pak ukazuje, že vyšší objasněnost vykazovala násilná (63,0 %) a mravnostní kriminalita (64,5 %), zatímco mnohem menší úspěšnost měla Policie ČR v případě majetkové kriminality (39,0 %).

Z 11 390 objasněných skutků v roce 2022 v Moravskoslezském kraji jich bylo 7 020 (tedy 61,6 %) spácháno osobami opakovaně trestanými. Necelých 13 % skutků bylo spácháno „pod vlivem“, z toho téměř tři čtvrtiny pod vlivem alkoholu. Děti, mladiství a nezletilí se dopouštěli nejčastěji ostatní kriminality (drogové delikty, výtržnictví, sprejerství, ale i maření výkonu úředního rozhodnutí), krádeží, nevyvarovali se však ani násilných trestných činů včetně vraždy.

Graf 1 Registrované a objasněné trestné činy v Moravskoslezském kraji

Tab. 4 Kriminalita podle okresů v roce 2022

Z hlediska podrobnějšího územního členění bylo nejvíce trestných činů spácháno v okresech Ostrava-město (9 296 skutků, vč. činů spáchaných na železnici) a Karviná (4 456 skutků). V těchto dvou okresech tak bylo spácháno téměř 63 % všech trestných činů v Moravskoslezském kraji. Meziročně došlo k nárůstu kriminality napříč všemi okresy Moravskoslezského kraje – nejvýrazněji ve Frýdku-Místku (o 28,1 %), nejméně v Karviné (o 17,4 %). Nejvyšší objasněnosti trestných činů dosáhla policie v okresech Nový Jičín (62,9 %) a Bruntál (62,4 %), naopak nejnižší byla v okrese Ostrava-město, vč. železnice (47,6 %).

 • Kriminalita v Moravskoslezském kraji v roce 2022 - komentář
 • Tab. 1 Kriminalita podle krajů v roce 2022
 • Tab. 2 Obecná kriminalita podle krajů v roce 2022
 • Tab. 3 Kriminalita podle druhu pachatele v Moravskoslezském kraji v roce 2022
 • Tab. 4 Kriminalita podle okresů v roce 2022

 • Pramen:
 • Kontakt:
  Jan Halva
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 233
  E-mail: jan.halva@czso.cz