Kriminalita v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 

Podle předběžných údajů Policejního prezidia České republiky bylo v Moravskoslezském kraji během roku 2020 spácháno 19 635 registrovaných trestných činů, což bylo o 17,8 % méně než před rokem. Objasněno bylo 10 719 skutků a objasněnost tak dosáhla 54,6 %, připočteme-li 1 997 dodatečně objasněných trestných činů, pak objasněnost činila 64,7 %. Všech 13 vražd spáchaných na území kraje v roce 2020 bylo objasněno, přičemž pět jich bylo spácháno recidivisty a šest pod vlivem alkoholu.

V průběhu roku 2020 byl Policií České republiky registrován na území Moravskoslezského kraje historicky nejnižší počet 19 635 trestných činů, což představovalo 11,9 % všech registrovaných skutků na území Česka. Větší podíl na celkové kriminalitě vykázala pouze Praha (23,0 %), naopak nejmenší podíl na republikové kriminalitě zaznamenali v Karlovarském kraji (2,7 %). Meziročně poklesl počet registrovaných trestných činů ve všech krajích Česka, v Moravskoslezském kraji to bylo o 17,8 %, tj. o 4 250 trestných činů. Na republikové úrovni činil meziroční pokles registrovaných trestných činů 16,9 %. Takto výrazné snížení kriminality bylo pravděpodobně ovlivněno vyhlášenými nouzovými stavy na území Česka v souvislosti s pandemií koronaviru.

Tři čtvrtiny (14 703 trestných činů) z celkového počtu trestných činů spáchaných v kraji připadlo na obecnou kriminalitu, která se v porovnání s rokem 2019 snížila o 17,9 %. Cca 10 % trestných činů (2 007 skutků) bylo klasifikováno jako hospodářská kriminalita, i v tomto případě se počty meziročně snížily o 13,3 %. Z početního hlediska jednotlivých trestných činů byly nejrozšířenějšími krádeže v jiných objektech (1 791 činů), dále krádeže vloupáním do ostatních objektů (1 640 činů) a maření výkonu úředního rozhodnutí (1 435 činů).

Z celkového počtu 14 703 trestných činů řadících se do kategorie obecná kriminalita bylo 9 833 trestných činů (podíl 66,9 %) klasifikováno jako majetková trestná činnost, kdy se z 58 % jednalo o krádeže prosté a z jedné čtvrtiny o krádeže vloupáním. V loňském roce bylo v kraji odcizeno mj. 286 motorových vozidel a 747 jízdních kol. O svoje osobní věci přišli lidé při kapesních krádežích v 471 případech, v porovnání s rokem 2019 se jejich počet snížil o 48,1 %. Vloupáním bylo vykradeno např. 218 bytů a stejný počet rodinných domů, 102 víkendových chat, 146 obchodů či 121 restaurací a hostinců, největší počet 1 640 případů krádeží vloupáním se týkaly ostatních objektů.

Do kategorie násilné kriminality bylo zařazeno 1 715 trestných skutků (podíl 11,7 % z obecné kriminality), jednalo se především o úmyslné ublížení na zdraví (647 činů) a porušování domovní svobody (293 skutků). Dále bylo zaznamenáno 206 loupeží, 165 skutků nebezpečného vyhrožování, 146 vydírání a 13 případů vražd.

Mezi 287 mravnostními trestnými činy (podíl 2,0 %z obecné kriminality) převažovaly zejména případy pohlavního zneužívání a znásilnění.

V oblasti hospodářské kriminality bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2020 evidováno 2 007 trestných činů. K neoprávněnému opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku došlo v 738 případech, ve 295 případech se jednalo o podvod, ve 233 případech o úvěrový podvod a ve 115 případech bylo zjištěno padělání a pozměnění peněz.

V roce 2020 bylo v Moravskoslezském kraji objasněno 10 719 trestných činů. Celková objasněnost (podíl počtu objasněných trestných činů a počtu registrovaných trestných činů v kalendářním roce) tak činila 54,6 %. Krajská objasněnost tak byla sice vyšší než celorepublikový průměr (47,0 %), ale mezi kraji byla pátá nejhorší. Nejvyšší objasněnost 67,6 % vykazoval Zlínský kraj, nejnižší pak Hlavní město Praha s 22,8 %. Pro úplnost dodejme, že dodatečně bylo Policií České republiky objasněno dalších 1 997 trestných činů spáchaných v Moravskoslezském kraji.

Hodnoty objasněnosti obecné a hospodářské kriminality v Moravskoslezském kraji v roce 2020 se lišily jenom nepatrně, neboť dosáhly 50,6 %, resp. 50,1 %. Detailnější pohled na obecnou kriminalitu pak ukazuje, že vyšší objasněnost vykazovaly násilná (70,6 %) a mravnostní kriminalita (67,3 %), zatímco mnohem menší úspěšnost měla Policie ČR v případě majetkové kriminality (38,9 %).

Z 10 719 objasněných skutků v roce 2020 v Moravskoslezském kraji jich bylo 5 981 (tedy 55,8 %) spácháno osobami opakovaně trestanými. Téměř 16 % skutků bylo spácháno „pod vlivem“, z toho dvě třetiny pod vlivem alkoholu. Děti, mladiství a nezletilí se dopouštěli nejčastěji ostatní kriminality (drogové delikty, výtržnictví, sprejerství, ale i maření výkonu úředního rozhodnutí), krádeží, nevyvarovali se však ani násilných trestných činů.

Z hlediska podrobnějšího územního členění bylo nejvíce trestných činů spácháno v okresech Ostrava-město (7 729 skutků, vč. činů spáchaných na železnici) a Karviná (4 425 skutků). V těchto dvou okresech tak bylo spácháno více než 60 % všech trestných činů v Moravskoslezském kraji. Meziročně došlo k poklesu kriminality napříč všemi okresy Moravskoslezského kraje – nejvýrazněji v Ostravě-městě (–24,0 %), nejméně v Karviné (–6,5 %). Nejvyšší objasněnosti trestných činů dosáhla policie v okresech Bruntál (67,3 %) a Nový Jičín (66,1 %), naopak nejnižší byla v okrese Ostrava-město, vč. železnice (47,8 %).

 • Kriminalita v Moravskoslezském kraji v roce 2020 - komentář
 • Tab. 1 Kriminalita podle krajů v roce 2020
 • Tab. 2 Obecná kriminalita podle krajů v roce 2020
 • Tab. 3 Kriminalita podle druhu pachatele v Moravskoslezském kraji v roce 2020
 • Tab. 4 Kriminalita podle okresů v roce 2020

 • Pramen:
 • Kontakt:
  Jan Halva
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 233
  E-mail: jan.halva@czso.cz