Jaké je složení domácností v Moravskoslezském kraji?

 

Dlouhodobý vývoj domácností Moravskoslezského kraje je obdobný jako v celé České republice a lze jej popsat jako pokles počtu úplných rodin a růst počtu nejen neúplných rodin, ale především domácností jednotlivců, kteří tvoří téměř třetinu všech hospodařících domácností.

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2011 celkem 507 608 hospodařících domácností. Na celkovém počtu domácností v České republice se kraj podílel 11,6 %. Za posledních čtyřicet let se počet domácností v kraji zvýšil o téměř 120 tis., což vedlo ke snížení průměrného počtu členů 1 domácnosti. Zatímco v roce 1970 tvořilo jednu domácnost v průměru 3,0 osob, v roce 2011 to byly 2,3 osoby. Souvisí to se změnami ve struktuře domácností, neboť ubývá domácností s vyšším průměrným počtem členů.

V Moravskoslezském kraji je podíl úplných rodin na celkovém počtu domácností téměř poloviční (49,6 %). Druhým nejčetnějším typem hospodařící domácnosti jsou domácnosti jednotlivců s 32,1 %, jejichž počet roste nejrychleji. Následují neúplné rodiny (14,0 %), zbývající část domácností tvoří vícečlenné nerodinné domácnosti.

Výraznou většinu úplných rodin tvoří manželské páry (přes 88,6 %); na faktická manželství (neformální soužití druha a družky) připadá 11,2 %, podíl registrovaných či faktických partnerství (osob stejného pohlaví) tvoří 0,2 %. Téměř tři pětiny úplných rodin jsou bez závislých dětí – nejčastěji to jsou rodiny ve starších věkových kategoriích, které žijí bez dětí, anebo s dětmi, ale tyto již nejsou závislé (jsou ekonomicky aktivní). V úplných rodinách žije přes 164 tis. závislých dětí, na jednu rodinu s dětmi připadá průměrně 1,6 závislého dítěte.

Většinu neúplných rodin (tj. jeden z rodičů s alespoň jedním dítětem) tvoří matky s dětmi (82,1 %). V neúplných rodinách žije téměř 51 tis. závislých dětí, tedy 23,7 % všech závislých dětí.

Z více než 163 tis. domácností jednotlivců jich téměř polovinu (49,6 %) tvořily domácnosti důchodců, především žen (nejčastěji ovdovělých). Zatímco téměř dvě třetiny z domácností žen tvořily ženy ve věku 60 a více let, nejvíce domácností jednotlivců mužů je ve věku do 39 let (více než třetina). Převážně jde o muže svobodné (podíl výrazně klesá s věkem).

Podrobné informace o složení hospodařících domácností v kraji z různých pohledů a stupňů třídění jsou k dispozici v publikaci Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Moravskoslezský kraj.

  • Tab. 1 Hospodařící domácnosti v Moravskoslezském kraji
  • Tab. 2 Hospodařící domácnosti v Moravskoslezském kraji podle počtu členů
  • Tab. 3 Hospodařící domácnosti jednotlivců v Moravskoslezském kraji
  • Graf 1 Struktura úplných a neúplných rodin podle počtu závislých dětí v Moravskoslezském kraji
  • Graf 2 Struktura hospodařících domácností tvořených 1 rodinou v Moravskoslezském kraji