Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 

Podle předběžných výsledků bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2020 dokončeno 2 723 bytů, což bylo o 281 bytů více než v roce předešlém. Tradičně největší počet bytů byl dokončen v okrese Frýdek-Místek. Ve sledovaném roce byla zahájena výstavba 2 934 nových bytů, z toho necelé dvě třetiny v rodinných domech.

Zahájené byty

V Moravskoslezském kraji byla v roce 2020 zahájena stavba 2 934 bytů, což představovalo 8,3 % celorepublikové výstavby. V porovnání s rokem 2019 se zahájená výstavba v kraji snížila o 15,7 %, tj. o 548 bytů. K poklesu zahájené bytové výstavby došlo ve většině krajů České republiky mimo krajů Plzeňského, Jihočeského, Ústeckého, Pardubického a Jihomoravského. Nejdynamičtější meziroční pokles zahájených bytů vykázaly Liberecký kraj (–36,6 %), hl. město Praha (–33,2 %) a Karlovarský kraj (–23,3 %).

Zahájená výstavba v rodinných domech činila v Moravskoslezském kraji 1 885 bytů (meziroční pokles o 138 bytů, tj. o 6,8 %). Ke snížení počtu zahájených bytů v rodinných domech došlo rovněž v dalších 4 krajích Česka, nejvíce ve Středočeském kraji (–12,4 %). Rovněž v případě počtu zahájených bytů v bytových domech byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji meziroční pokles, a to z 608 bytů v roce 2019 na 349 bytů v roce 2020 (pokles o 42,6 %). Meziročně se počet zahájených bytů v bytových domech zvýšil pouze ve třech krajích – konkrétně v Plzeňském kraji (+655 bytů), Pardubickém kraji (+105 bytů) a Ústeckém kraji (+83 bytů).

Meziroční nárůst zahájené výstavby bytů byl zaznamenán pouze v okrese Karviná (nárůst o 108 bytů, tj. +25,7 %). Z celkového počtu zahájených bytů v kraji se jich nejvíce nacházelo v okrese Frýdek-Místek (737 bytů, krajský podíl 25,1 %). Výstavba vysokého počtu bytů započala rovněž v okrese Opava (656 bytů, podíl 22,4 %). Na opačné straně se nachází okres Bruntál s 245 zahájenými byty, což představovalo 8,4 % z celkové nové krajské výstavby.

V členění podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (1 885 bytů, tj. 64,2 % z celku), meziročně se zvýšila pouze v okresech Bruntál (+9,6 %) a Opava (+2,1 %). Téměř 30 % z těchto bytů (551 bytů) se nacházelo v okrese Frýdek-Místek. V bytových domech byla v roce 2020 zahájena výstavba 349 bytů, což bylo 11,9 % z celkového počtu bytů, realizována byla především v okresech Ostrava-město a Frýdek-Místek (shodně 111 bytů). V okrese Nový Jičín nebyla zahájena stavba ani jediného bytu v bytovém domě.

Dokončené byty

Počet dokončených bytů v Moravskoslezském kraji v roce 2020 činil podle předběžných údajů 2 723 bytů a oproti stejnému období předchozího roku se zvýšil o 11,5 % (+281 bytů). Jednalo se tak o nejvyšší meziroční nárůst mezi všemi kraji. Ke zvýšení počtu dokončených bytů došlo ještě v kraji Olomouckém (+11,4 %) a Kraji Vysočina (+4,9 %). Ve všech zbývajících krajích byl zaznamenán meziroční pokles dokončených bytů, přičemž k nejvyššímu poklesu došlo v Jihočeském kraji (–25,1 %). To se projevilo v meziročním snížení počtu dokončených bytů v celé České republice, a to o 5,4 % (–1 973 bytů).

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v okrese Frýdek-Místek (905 bytů). Ve srovnání s rokem 2019 se tak jejich počet zvýšil o 258 bytů, tj. o 40,1 %, k nárůstu dále došlo v okresech Bruntál (+23,0 %) a Opava (+21,7 %). V ostatních okresech kraje se počet dokončených bytů meziročně snížil, nejvýrazněji v okrese Nový Jičín (–12,0 %).

Ve struktuře bytů dokončených v Moravskoslezském kraji připadl nejvyšší podíl na byty v rodinných domech (69,8 %). Z celkového počtu 1 902 bytů jich bylo dokončeno nejvíce v okrese Frýdek-Místek (640 bytů), což představovalo 33,6 % krajského počtu. V Moravskoslezském kraji bylo také dokončeno 203 bytů v bytových domech, z nichž více než polovina připadla opět na okres Frýdek-Místek (108 bytů). V okrese Bruntál nebyl v bytových domech dokončen ani jeden byt. Bytů v nebytových budovách v Moravskoslezském kraji bylo v roce 2020 dokončeno 85 (meziroční nárůst 30 bytů), nejvíce v okrese Frýdek-Místek (43 bytů).