Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 

Podle předběžných výsledků bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2019 dokončeno 2 443 bytů, což je o 104 bytů méně než v roce předešlém, což změnilo rostoucí trend pěti předchozích let. Tradičně největší počet bytů byl dokončen v okrese Frýdek-Místek. Ve sledovaném roce byla zahájena výstavba 3 482 nových bytů, z toho více než polovina v rodinných domech.

Zahájené byty

V Moravskoslezském kraji byla v roce 2019 zahájena stavba 3 482 bytů, což představovalo 9,0 % celorepublikové výstavby. V porovnání s rokem 2018 vzrostla zahájená výstavba v kraji o 30,7 %, tj. o 818 bytů. Ke zvýšení zahájené bytové výstavby došlo ve většině krajů České republiky mimo krajů Ústeckého, Královéhradeckého a Plzeňského. Nejdynamičtější meziroční nárůst zahájených bytů vykázaly Liberecký kraj (+103,6 %), Praha (+53,8 %) a Karlovarský kraj (+50,3 %).

Zahájená výstavba v rodinných domech činila v Moravskoslezském kraji 2 023 bytů (meziroční nárůst o 64 bytů, tj. o 3,3 %). K nárůstu počtu zahájených bytů v rodinných domech došlo rovněž v dalších 9 krajích ČR, nejvíce v Královéhradeckém kraji (+15,9 %). Také počet zahájených bytů v bytových domech v Moravskoslezském kraji zaznamenal meziroční nárůst ze 184 bytů v roce 2018 na 608 bytů v roce 2019. Meziročně se snížil počet zahájených bytů v bytových domech ve čtyřech krajích – konkrétně v krajích Ústeckém, Královéhradeckém, Vysočině a Olomouckém.

Meziroční úbytek zahájené výstavby bytů byl zaznamenán pouze v okrese Nový Jičín (pokles o 47 bytů, tj. –9,3 %). Z celkového počtu zahájených bytů v kraji se jich nejvíce nacházelo v okrese Ostrava-město (850 bytů, podíl 24,4 %), až na druhém místě najdeme tradičně „nejvýkonnější“ okres Frýdek-Místek se 773 byty a podílem 22,2 %. Výstavba vysokého počtu bytů započala rovněž v okrese Opava (709 bytů, podíl 20,4 %). Na opačné straně se nachází okres Bruntál s 269 zahájenými byty, což představovalo 7,7 % z nové krajské výstavby.

V členění podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (2 023 bytů, tj. 58,0 % z celku), meziročně se zvýšila v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město. V bytových domech byla v roce 2019 zahájena výstavba 608 bytů, což je 17,5 % z celkového počtu bytů, realizována byla zejména v okresech Ostrava-město a Opava, v menší míře v okresech Bruntál, Frýdek-Místek a Nový Jičín. V okrese Karviná nebyla zahájena stavba ani jediného bytu v bytovém domě.

Dokončené byty (předběžné údaje)

Počet dokončených bytů v Moravskoslezském kraji v roce 2019 činil podle předběžných údajů 2 443 bytů a proti stejnému období předchozího roku se snížil o 4,1 %. V celé České republice se však počet dokončených bytů zvýšil, a to o 7,6 %. Nejvyššího nárůstu počtu dokončených bytů dosáhli v Jihočeském kraji (+30,1 %). Kromě Moravskoslezského kraje byl meziroční pokles bytů zaznamenán ještě v Libereckém (–19,4 %) a Středočeském kraji (–2,9 %).

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v okrese Frýdek-Místek (646 bytů), když se jejich počet ve srovnání s rokem 2018 snížil o 164 (20,2 %). K největšímu meziročnímu nárůstu počtu dokončených bytů došlo v okrese Nový Jičín, , dokončeno jich bylo o 32,4 % (92 bytů) více než v roce 2018. Vzrostl i počet dokončených bytů v okrese Ostrava-město (o 63 bytů, tj. o 14,9 %), v ostatních okresech kraje se počet dokončených bytů meziročně snížil.

Ve struktuře bytů dokončených v Moravskoslezském kraji připadl nejvyšší podíl na byty v rodinných domech (75,1 %). Nejvíce 551 bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Frýdek-Místek, což představovalo 30,0 % krajského počtu. V Moravskoslezském kraji bylo také dokončeno 218 bytů v bytových domech, z nich nejvíce (68,3 %) připadalo na okres Ostrava-město, v ostatních okresech kraje pak byly počty dokončených bytů v bytových domech mezi 6 (okres Karviná) a 24 (okres Frýdek-Místek).

Z dalších dokončených bytů byly nejvýznamnější kategorií byty ve stavebně upravených nebytových prostorách, jichž bylo v roce 2019 dokončeno 113, nejvíce v okrese Opava (49 bytů) a Frýdek-Místek (33 bytů).

V penzionech a domovech pro seniory bylo vloni dokončeno 52 bytů, z toho 43 bytů v okrese Nový Jičín a 9 v okrese Bruntál.