Výzkum, vývoj a informační technologie ve Středočeském kraji v roce 2018

 

Největším regionálním centrem v oblasti výzkumu a vývoje v České republice bylo hlavní město Praha, které se podílelo více než třetinou jak na celorepublikovém počtu zaměstnaných, tak na výši výdajů na výzkum a vývoj. Dalšími významnými regiony v této oblasti lidské činnosti byly Jihomoravský kraj a na třetím místě kraj Středočeský. Do Středočeského kraje se soustředila více než šestina celorepublikových výdajů a pracovala zde desetina všech zaměstnaných ve výzkumu a vývoji.

Internet zůstává fenoménem doby, podíl uživatelů a význam služeb na něm poskytovaných nadále roste ve všech krajích. Nejvyšší podíl připojených domácností dlouhodobě vykazují centrální regiony – hlavní město Praha a Středočeský kraj. Ve Středočeském kraji mělo k dispozici internet 82,4 % domácností. Výrazně se zvyšuje počet jednotlivců užívajících internet v mobilních přístrojích. Ve Středočeském kraji se jednalo o nárůst z desetiny uživatelů v roce 2011 na 61,9 % uživatelů v roce 2018.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se ve Středočeském kraji v roce 2018 zabývalo 7 880 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu rostl ve všech krajích, ve Středočeském kraji se od roku 2008 jednalo o 52,6% nárůst (podobně jako v celé ČR, v porovnání s rokem 2008 se jednalo o nárůst o 47,6 %). Téměř dvě třetiny (64,6 %) celorepublikového počtu zaměstnanců VaV byly soustředěny pouze do tří krajů – více než třetina (35,7 %) do hl. m. Prahy, téměř pětina (18,4 %) do kraje Jihomoravského a desetina (10,5 %) do kraje Středočeského. Z ostatních krajů dosáhl výraznějšího podílu na počtu zaměstnanců VaV České republiky už jen kraj Moravskoslezský (6,6 %). Ve zbývajících krajích se jednalo o podíly nižší než 5 %.

 

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj ve Středočeském kraji v letech 2008–2018
Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj ve Středočeském kraji v letech 2008–2018

 

V roce 2018 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj ve Středočeském kraji 16,343 miliard korun. Během posledních deseti let se výdaje na VaV neustále zvyšovaly, oproti roku 2008 vzrostly 2,9krát. To byl třetí nejvyšší nárůst mezi všemi kraji (po kraji Karlovarském se 4,54násobným nárůstem, jehož podíl na celorepublikové hodnotě výdajů byl však nepatrný, a Olomouckém kraji s 2,91násobným vzestupem) a absolutně se jednalo po hl. m. Praze o druhý nejvyšší nárůst (o 10,713 mld. Kč). Největší nárůsty výdajů na VaV byly zaznamenány mezi lety 2016 a 2017 (o 3,182 mld. Kč), roku 2013 (o 3,041 mld. Kč) a v posledním roce 2018 (o 1,986 mld. Kč).

V případě výdajů na výzkum a vývoj platilo stejně jako u zaměstnaných, že dvě třetiny (67,8 %) celorepublikové hodnoty byly v roce 2018 soustředěny pouze do tří krajů – hl. m. Prahy (35,9 %), Jihomoravského (16,0 %) a Středočeského kraje (15,9 %). Šestinový podíl Středočeského kraje na celorepublikové hodnotě výdajů byl větší než desetinový podíl v případě zaměstnaných. Podíl kraje na celorepublikových výdajích se dlouho pohyboval kolem hodnoty 11 %, až v posledních třech letech došlo dvakrát za sebou k citelnému nárůstu na výsledných 15,9 %. 

Podíl výdajů na výzkum a vývoj na krajské hodnotě hrubého domácího produktu (HDP) se během posledních deseti let postupně zvyšoval, až dosáhl v roce 2018 hodnoty 2,65 %. Opět se jednalo o třetí nejvyšší hodnotu po Jihomoravském kraji (2,86 %) a hl. m. Praze (2,68 %). Celorepublikový průměr činil 1,93 %.

 

Graf 2 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2018
Graf 2 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2018

 

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo ve Středočeském kraji v roce 2018 financováno z podnikatelských zdrojů. Šlo o 12,072 mld. Kč, což představovalo 73,9 % z celkové hodnoty výdajů. Z domácích veřejných zdrojů pocházelo 3,078 mld. Kč, tj. 18,8 % výdajů. Nárůst zaznamenal ve Středočeském kraji objem prostředků plynoucích z veřejných zdrojů ze zahraničí, v roce 2018 pocházelo z těchto zdrojů 1,13 mld. Kč, tj. 6,9 % výdajů. Do roku 2015 byly dominantními příjemci prostředků ze zahraničí hl. m. Praha a Jihomoravský kraj, v letech 2016 a 2017 se ale před ně na první místo dostal Středočeský kraj, přičemž roku 2018 se Středočeský kraj nacházel na druhém místě za Prahou.

 

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se ve Středočeském kraji v roce 2018 zabývalo 27,1 tis. zaměstnanců (fyzické osoby). Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze (55,5 tis. osob), v Jihomoravském (28,8 tis.), Středočeském (27,1 tis.) a Moravskoslezském (23,4 tis.) kraji.

 

Graf 3 Domácnosti vybavené osobním počítačem podle krajů
Graf 3 Domácnosti vybavené osobním počítačem podle krajů

 

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2018 dosáhl v republikovém průměru 79,6 %, nejvíce to bylo v hl. m. Praze (83,6 %) a Středočeském kraji (82,4 %), hranici 80 % překročily ještě kraje Zlínský (81,4 %), Jihomoravský (80,6 %), Plzeňský a Moravskoslezský (oba 80,4 %). Nejméně byly domácnosti vybavené připojením k internetu v Ústeckém kraji (73,9 %).

Roste také podíl osob, které užívají internet v mobilním telefonu. V roce 2018 překročil podíl těchto uživatelů ve Středočeském kraji poprvé 60% hranici (z počtu obyvatel ve věku 16 a více let používalo ve Středočeském kraji internet v mobilu 61,9 % osob). Celorepublikový průměr činil 57,8 %. Středočeský kraj obsadil po hl. m. Praze (66,3 %) a Plzeňském kraji (63,2 %) třetí místo. Poslední místo mezikrajského žebříčku obsadily kraje Liberecký (50,8 %) a Olomoucký (51,8 %).

 

Graf 4 Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů
Graf 4 Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů

 

Zdroje:

Výzkum a vývoj ve Veřejné databázi

Informační technologie ve Veřejné databázi

 

Věda, výzkum na krajských internetových stránkách

Informační technologie na krajských internetových stránkách

 

Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání

ICT v mezikrajském srovnání

 

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
vedoucí oddělení
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf