Územní změny a změny hranic Středočeského kraje k 1. 1. 2016

 

K poslednímu dni roku 2015 byl na území Středočeského kraje zrušen vojenský újezd Brdy. Z pohledu samosprávního členění byl oficiálně zrušen Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy a zároveň tak přestal v číselnících existovat správní obvod VÚ Brdy (na úrovni správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem). Území bývalého vojenského újezdu, které leželo do té doby celé na území Středočeského kraje, bylo rozděleno mezi několik obcí Středočeského a Plzeňského kraje. Došlo tak ke změně hranic kraje, některých správních obvodů a obcí. Rozloha Středočeského kraje se snížila o 87,9 km2. 

Na základě § 1 zákona č. 15/2015 Sb. ze dne 14. ledna 2015 bylo rozhodnuto o zrušení vojenského újezdu Brdy („VÚ“) a Újezdního úřadu vojenského újezdu Brdy se sídlem v obci Jince ke dni 31. prosince 2015. Následujícím dnem, tj. 1. 1. 2016 se 27 předpřipravených katastrálních území[1] vojenského újezdu o celkové rozloze 260,1 km2 rozdělilo mezi 17 obcí Středočeského kraje (dvě třetiny území) a 10 obcí Plzeňského kraje (jedna třetina území). Vojenský újezd Brdy ležel do konce roku 2015 celý na území Středočeského kraje. Díky tomuto rozdělení se změnily hranice obou krajů a rozloha Plzeňského kraje se zvýšila o 87,9 km(z toho 76,2 km2 lesních pozemků) na úkor Středočeského kraje. 

Katastrální území bývalého vojenského újezdu Brdy (260,1 km2) byla začleněna do 27 obcí. Největší katastr o velikosti 46 km2 (17,7 %) získala obec Obecnice (okres Příbram). Výměra této obce se tak během jednoho dne zvětšila více než devětkrát (nejvíce ze všech dotčených obcí) a rozlohou se stala sedmou největší obcí Středočeského kraje.

 

 

Kromě hranic kraje a obcí se změnily také hranice dalších územních jednotek Středočeského kraje – okresů, správních obvodů obce s rozšířenou působností („SO ORP“) a správních obvodů pověřeného obecního úřadu („SO POÚ“). Území vojenského újezdu leželo do konce roku 2015 celé na území okresu Příbram, SO ORP Příbram a tvořilo SO POÚ VÚ Brdy (ten zrušením újezdního úřadu a vojenského újezdu zanikl). 

Území okresu Příbram a SO ORP Příbram se zmenšilo o 129,7 km2, naopak se zvětšila plocha okresu Beroun resp. SO ORP Hořovice o 41,8 km2. V porovnání velikosti správních obvodů ORP kraje přišel SO ORP Příbram díky zmenšení území o post největšího obvodu kraje a s novou výměrou 795,6 km2 se posunul až za SO ORP Rakovník a Mladou Boleslav. Okres Příbram je územím s rozlohou 1 562,9 km2 i nadále územně největším okresem Středočeského kraje, okres Beroun se s novou rozlohou 703,7 km2 posunul z 11. na 10. pozici před okres Mělník. 

V současnosti již žádné území Středočeského kraje nespravují újezdní úřady vojenských újezdů, kraj je tak k 1. 1. 2016 samosprávně rozdělen na 1 144 obcí, 55 SO POÚ a 26 SO ORP. 


 [1] v přípravě pro zrušení vojenského újezdu Brdy bylo z předchozích 5 katastrálních území vytvořeno 27 katastrů jmenovitě odpovídajících obci, ke které se od 1. 1. 2016 připojí.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabuky
  •   Změna území zánikem vojenského újezdu Brdy