Školství ve Středočeském kraji ve školním roce 2021/2022

 

13. 7. 2022

Podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy fungovalo ve školním roce 2021/2022 ve Středočeském kraji celkem 808 mateřských škol, 574 základních škol, 148 středních škol, 16 vyšších odborných škol a 2 vysoké školy. Mateřských a základních škol oproti předchozímu školnímu roku přibylo, středních a vyšších odborných škol naopak ubylo. Počet vysokých škol zůstal stejný. Počty dětí a studentů vzrostly ve všech typech škol. Výraznější relativní nárůst počtu studentů zaznamenaly střední, vyšší odborné a vysoké školy, méně narostl počet dětí ve školách mateřských a základních.

 

Ve Středočeském kraji fungovalo ve školním roce 2021/2022 celkem 808 mateřských škol s 2 402 třídami. Počet mateřských škol již 14. rokem trvale roste, za tuto dobu přibylo v kraji 179 školek, přičemž v posledním roce to bylo 5 zařízení. Počet dětí ve středočeských mateřských školách rovněž postupně narůstal (s výjimkou školního roku 2020/2021) až k maximu 51 834 dětí ve školním roce 2021/2022.

Dětem se ve středočeských mateřských školkách ve školním roce 2021/2022 věnovalo 4 852 učitelů (vyjádřeno v přepočteném počtu na plně zaměstnané), což bylo meziročně o 1,8 % více. Ženy tvořily 99,3 % všech učitelů. Na jednoho učitele připadalo 10,7 dětí, což bylo o 2,1 dětí méně než před deseti lety.

Ve školním roce 2021/2022 bylo podáno 25 650 žádostí o přijetí do mateřských škol v kraji. Nebylo vyhověno 7 205 žádostem. Přijato tak nebylo 28,1 % dětí, které chtěly do mateřské školy nastoupit, což byl nejvyšší podíl za posledních 6 let. 

Mateřské školy ve Středočeském kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mateřské školy ve Středočeském kraji

Ve Středočeském kraji bylo ve školním roce 2021/2022 celkem 574 základních škol s 6 858 třídami. Počet základních škol rostl devět let v řadě, za tuto dobu se zvýšil o 50 zařízení, z toho v posledním roce o 7. Počet dětí ve středočeských základních školách dosáhl v roce 2021/2022 historického maxima 138 970, meziročně vzrostl o 1,7 %. Děti vyučovalo 9 600 učitelů (vyjádřeno v přepočteném počtu na plně zaměstnané), což bylo meziročně o 3,7 % více. Ženy tvořily mezi učiteli 85,9 %. Počet dětí připadajících na jednu třídu a učitele narůstal od školního roku 2011/2012 až do školního roku 2018/2019, rostoucí trend vystřídaly v následujících letech tři poklesy. Ve školním roce 2021/2022 připadalo na jednoho učitele 14,5 žáků a na jednu třídu 20,3 žáků, což bylo o 0,3 resp. o 0,2 žáka méně než v předchozím roce.

Základní školy ve Středočeském kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Základní školy ve Středočeském kraji

Ve Středočeském kraji bylo ve školním roce 2021/2022 celkem 148 středních škol, přičemž v denní formě v nich studovalo 40 588 žáků. Trendy ve vývoji počtu škol a žáků jsou protichůdné. Zatímco počet škol vykazuje klesající trend, před 10 lety bylo v kraji o 6 středních škol více; počet žáků denního studia pětkrát po sobě v posledních letech vzrostl, ve školním roce 2021/2022 meziročně o 4,7 %. Předchozí trend trvalého poklesu počtu žáků ve středních školách se v kraji zastavil ve školním roce 2016/2017.

Děti, žáci a studenti škol ve Středočeském kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Děti, žáci a studenti škol ve Středočeském kraji

Nejvíce středoškolských žáků dlouhodobě studuje střední odbornou školu s maturitou (18 201, tj. 42,7 % všech středoškoláků), druhý nejvyšší podíl zaujímá střední všeobecné vzdělávání s maturitou (13 150 žáků, tj. 30,9 %) a třetí místo patří střednímu vzdělávání s výučním listem (9 204 žáků, tj. 21,6 %). Nástavbové studium navštěvovalo ve školním roce 2021/2022 celkem 1 612 žáků, tj. 3,8 %.

V posledních dvou letech došlo ke snižování podílu všeobecného vzdělávání s maturitní zkouškou a vzdělávání s výučním listem, rostl naopak podíl odborného vzdělávání s maturitou.

Na středních školách ve Středočeském kraji učilo ve školním roce 2021/2022 celkem 3 878 učitelů (vyjádřeno v přepočteném počtu na plně zaměstnané), což bylo o 2,8 % více než v předchozím roce. Ženy tvořily 61,2 % učitelského sboru. Jedna třída měla v průměru 21,6 žáků a na jednoho středoškolského učitele připadalo 11,0 žáků. 

Střední školy ve Středočeském kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Střední školy ve Středočeském kraji

Trendem ve Středočeském kraji je snižování počtu vyšších odborných škol a až do předposledního školního roku také studentů, kteří tyto školy navštěvují. Ve školním roce 2021/2022 fungovalo ve Středočeském kraji 16 vyšších odborných škol, což bylo o čtyři méně než před deseti lety. Tyto školy navštěvovalo 1 317 studentů, což bylo o 52,3 % méně než před 10 lety. Pouze v posledním školním roce došlo po desetiletém poklesu k nárůstu počtu studentů o 7,5 %. U studentů denního studia byl dlouhodobý pokles ještě výraznější – za 10 let o 66,5 %, v posledním školním roce však také došlo k nárůstu (o 18,5 %). Ve školním roce 2021/2022 se účastnilo denní formy vzdělávání na vyšších odborných školách v kraji 532 studentů. Většinu studentů z celku tvořily ženy (84,0 %). 

Vyšší odborné školy ve Středočeském kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vyšší odborné školy ve Středočeském kraji

Na území Středočeského kraje nemá v současné době sídlo žádná státní vysoká škola, pouze dvě soukromé, a to Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. v Kolíně a ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. v Mladé Boleslavi. Veřejné vysoké školství je zastoupeno jednou fakultou pražské vysoké školy (ČVUT) – Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně. Na všech těchto školách studovalo v roce 2021 celkem 2 663 studentů se státním občanstvím ČR. Během posledních deseti let měl počet studentů na středočeských vysokých školách klesající tendenci, v posledních dvou letech však došlo k nárůstu, v roce 2021 výrazněji o 11,4 %.  

Vysoké školy ve Středočeském kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vysoké školy ve Středočeském kraji

Počet studentů státního občanství ČR s bydlištěm v kraji rovněž meziročně vzrostl (o 3,7 %), v roce 2021 bydlelo ve Středočeském kraji 31 957 vysokoškolských studentů se státním občanstvím ČR, z nichž téměř dvě třetiny navštěvovaly bakalářský program a téměř jedna třetina nějakou formu magisterského programu. Doktorandi s bydlištěm ve Středočeském kraji tvořili mezi všemi vysokoškoláky Středočechy přibližně 5 %.

 

Zdroj dat: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Statistická ročenka školství

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 

 

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulky