Sklizeň zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2013

 

Český statistický úřad zveřejnil na internetu datovou sadu „Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2013“1. Nejvýznamnější skupinou plodin Středočeského kraje byly v roce 2013 obiloviny. Celkem bylo na ploše 276,6 tis. hektarů sklizeno 1,506 mil. tun obilovin a průměrný výnos činil 5,44 tun na hektar. Oproti předchozímu roku došlo sice k úbytku celkové osevní plochy obilovin o 6,5 tis. ha (o 2,3 %), ve sklizni obilovin byl však zaznamenán meziroční nárůst o 192 tis. tun (o 14,6 %) a průměrný hektarový výnos obilovin se zvýšil o 0,80 tun na hektar. Meziroční nárůst sklizně obilovin byl zaznamenán celé ČR (o 13,9 %) a ve všech krajích, nejvíce pak v Jihomoravském kraji (o 37,7 %). Středočeský kraj byl mezi kraji největším producentem obilovin, na celorepublikové sklizni se region podílel jednou pětinou.Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2013


V rámci obilovin byl zaznamenán meziroční nárůst sklizně především u druhů ozimých plodin (pšenice ozimá o 34,7 % a ječmen ozimý o 22,8 %), dále u žita (o 20,1 %) a triticale (o 16,5 %). Naopak k výrazným propadům v produkci došlo u kukuřice na zrno (o 31,7 %), ovsa (o 27,7 %), pšenice jarní (o 26,3 %) a ječmene jarního (o 8,7 %).


Sklizeň obilovin ve Středočeském kraji v letech 2003 až 2013

V pěstování olejnatých plodin dominovala řepka, u které došlo v porovnání s předchozím rokem k navýšení osevní plochy o 4,5 tis. ha (tj. 5,4 %) a sklizeno bylo o 73,1 tis. t (tj. 30,9 %) více. Na celorepublikové produkci se kraj podílel více než jednou pětinou (21,4 %). U pěstování řepky dochází až na drobné výkyvy dlouhodobě k nárůstu produkce, během desetiletého období vzrostl objem sklizně této plodiny z 91,5 tis. tun za rok 2003 na 309,5 tis. tun za rok 2013.

Sklizeň řepky a cukrovky technické ve Středočeském kraji v letech 2003 až 2013
Mezi okopaninami mělo dominantní postavení pěstování cukrovky technické. Její celková sklizeň byla o 5,1 % nižší než v předchozím roce a to i přesto, že hektarová plocha pro pěstování se mírně zvýšila (o 1,3 %). Tím se meziročně snížil i hektarový výnos, a to z hodnoty 64,66 na hodnotu 60,54 tun na hektar. Středočeský kraj byl největším pěstitelským regionem cukrovky technické v ČR, na celorepublikové sklizni se podílel z 28 %. Také u brambor konzumních a průmyslových došlo k meziročnímu navýšení plochy pro pěstování (o 5,1 %) a zároveň k meziročnímu propadu ve sklizni (17,7 %). Na republikové sklizni brambor konzumních a průmyslových se kraj podílel 22 %. Vyššího podílu dosáhl už jen Kraj Vysočina (33,7 %).


Podíl sklizní vybraných plodin a skupin plodin na celkové sklizni ČR v krajích v roce 2013


Po propadu mezi rokem 2011 a 2012 se opět meziročně zvýšila produkce luskovin, a to o 17,9 % na sklizenou hodnotu 6,2 tis. tun. K nárůstu sklizně přispělo také meziroční navýšení osevní plochy o 12,8 %.

Produkci chmele zaznamenaly v České republice pouze čtyři kraje. Sklizeň Středočeského kraje byla po Ústeckém kraji druhou nejvyšší (podíl na ČR 31,7 %), navíc o 25,8 % vyšší než v předchozím roce. K meziročnímu nárůstu sklizeného objemu došlo také u vinné révy (o 12,5 %). Podíl kraje na celorepublikové sklizni vinné révy byl však poměrně zanedbatelný (1,2 %).

Více informací naleznete v publikaci Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2013.

_____________________________________________________
1 rozsah statistického šetření vychází z aktualizovaného stavu zemědělského registru. Zjišťování dat u podnikatelských subjektů je výběrové, výsledky jsou dopočteny pomocí matematicko-statistických metod do úrovně NUTS3 - krajů. Výsledná produkce jednotlivých plodin odpovídá vegetačním podmínkám a vychází se z osevních ploch zjištěných při šetření v květnu 2013.


  • Sklizeň_2013.xlsx
  • Sklizeň_2013.pdf