Sklizeň zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2018

 

Rok 2018 nepřál středočeským zemědělcům v pěstování obilovin tolik jako předchozí rok, sklizený objem meziročně klesl o 12 %. To bylo více než v ČR, čímž se zároveň snížil podíl kraje na celorepublikové produkci obilovin. K poklesům sklizně došlo také u okopanin, pícnin a luskovin. Obdobně jako v celé republice vzrostla sklizeň řepky, ve středních Čechách to bylo o více než pětinu.

Český statistický úřad zveřejnil na svých webových stránkách datovou sadu „Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 20181). Nejvýznamnější skupinou plodin pěstovaných na území Středočeského kraje jsou dlouhodobě obiloviny (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin). Během roku 2018 bylo na ploše 258,6 tis. hektarů sklizeno celkem 1,366 mil. tun obilovin a průměrný výnos činil 5,28 t/ha. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení osevní plochy o 8,5 tis. ha (tj. o 3,2 %) a poklesu sklizně o 187 tis. t (tj. o 12 %), čímž došlo ke snížení průměrného hektarového výnosu obilovin o 0,53 t/ha. Meziroční pokles sklizeného objemu obilovin nastal v celé republice (o 6,5 %) a celkem v jedenácti krajích; 12% snížení ve Středočeském kraji bylo čtvrté nejvyšší (po hlavním městě Praze, Královéhradeckém kraji a Ústeckém kraji). Nárůst v rozmezí 0,1–1,1 % zaznamenaly tři kraje v jižní části republiky (Jihočeský, Vysočina a Jihomoravský). Oblast středních Čech je v ČR dlouhodobě největším producentem obilovin, na celorepublikové sklizni se v roce 2018 podílel kraj necelou pětinou (19,3 %). Podíl na republikové sklizni se po pěti letech dostal pod úroveň 20 %, nižší podíl Středočeský kraj zaznamenal naposledy v roce 2002.

 

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2018

efinitivní údaje o sklizni zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2018

 

Na meziročním poklesu produkce obilovin se podílela jak pšenice (o 11,3 %), tak i ječmen (o 9,2 %); z odrůd těchto plodin to byla především pšenice ozimá (o 12,1 %), která se na sklizeném objemu obilovin podílela téměř ze dvou třetin (64,1 %). Jarní odrůda pšenice na rozdíl od toho zaznamenala mírný nárůst (o 3,2 %). U ostatních typů obilovin s výjimkou žita a ovsa byl většinou zaznamenán meziroční pokles sklizně.

 

Sklizeň obilovin ve Středočeském kraji v letech 2008–2018

Sklizeň obilovin ve Středočeském kraji v letech 2008–2018

 

V pěstování olejnatých plodin dominovala řepka, u které došlo proti předchozímu roku k pětinovému navýšení sklizeného objemu (o 20,5 %). Produkce řepky v celé ČR zaznamenala v roce 2018 výrazný nárůst (o 23,1 %) a meziroční zvýšení produkce proběhlo ve všech krajích. Středočeský kraj byl s 21,5% podílem na celorepublikové sklizni největším domácím producentem řepky.

 

Sklizeň řepky a cukrovky technické ve Středočeském kraji v letech 2008–2018

Sklizeň řepky a cukrovky technické ve Středočeském kraji v letech 2008–2018

 

Mezi okopaninami mělo v kraji dominantní postavení pěstování cukrovky technické, u které došlo k meziročnímu poklesu objemu produkce o 15,1 %, a to i přesto, že nedošlo k výrazné změně pěstební plochy. Výsledkem bylo snížení hektarového výnosu této plodiny o více než 10 t/ha na hodnotu 57,3 t/ha. Úbytek produkce zaznamenaly téměř všechny kraje, kde se cukrovka pěstuje, výjimkou bylo hlavní město, kde je ovšem díky velikosti území produkce velmi nízká. Středočeský kraj je v pěstování cukrovky technické dlouhodobě největším tuzemským producentem, na celorepublikové sklizni se podílel z 27,5 %. Obdobný pokles sklizeného objemu oproti předchozímu roku vykázala v roce 2018 i další skupina okopanin, a to brambory mimo raných a sadbových (o 15,4 %). I u této plodiny došlo ke značnému snížení hektarového výnosu o více než 4 t/ha na 25 t/ha. Na republikové produkci brambor se kraj podílel z 23,2 %, vyšší produkci v rámci ČR dlouhodobě vykazuje pouze Kraj Vysočina (29,8 %).

Oproti vývoji v předchozích letech došlo ve Středočeském kraji ke značnému propadu v pěstování luskovin. Ve srovnání s rokem 2017, kdy byl ve středních Čechách sklizen rekordní objem luskovin, došlo k poklesu jak osevní plochy (o 21,1 %), tak samotné produkce (o 29,8 %). V pěstování luskovin je Středočeský kraj již pátým rokem v řadě největším producentem v ČR; podíl na republikové hodnotě (19,9 %) se ovšem meziročně snížil o 2,5 procentních bodů.

 

Podíl sklizní vybraných plodin a skupin plodin na celkové sklizni ČR v krajích v roce 2018

Podíl sklizní vybraných plodin a skupin plodin na celkové sklizni ČR v krajích v roce 2018

Ve Středočeském kraji se pěstují i plodiny, které se pro klimatické a geografické podmínky nepěstují ve všech regionech. Chmel je produkován v rámci republiky pouze ve čtyřech krajích. Sklizeň ve středních Čechách (30,8 % na celorepublikové produkci) byla druhou nejvyšší po Ústeckém kraji (57,4 %). V pěstování chmele patřil rok 2018 mezi méně úspěšné a ve srovnání s předchozím rokem došlo v celé ČR ke čtvrtinovému propadu produkce (o 24,6 %); ve středních Čechách byl pokles 23 %. Opačně tomu bylo v pěstování vinné révy. V ČR došlo oproti roku 2017 k nárůstu produkce vinné révy o 30 %, přičemž ve Středočeském kraji byl meziroční nárůst obdobný (29,8 %). Podíl kraje na celorepublikové produkci vinné révy byl však zanedbatelný (1,7 %), dominantním regionem v pěstování révy byl Jihomoravský kraj (93,4 %).

 

Více informací naleznete v publikaci  Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2018 a na regionálních stránkách.

 

Kontakt:

Bc. Ondřej Junášek
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
oddělení informačních služeb
Tel: 274 054 175
Email: infoservisstc@czso.cz

 1) rozsah statistického šetření vychází z aktualizovaného stavu zemědělského registru. Zjišťování dat u podnikatelských subjektů je výběrové, výsledky jsou dopočteny pomocí matematicko-statistických metod do úrovně NUTS3 – krajů. Výsledná produkce jednotlivých plodin odpovídá vegetačním podmínkám a vychází se z osevních ploch zjištěných při šetření v květnu 2018.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2018