Sklizeň zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2017

 

Obdobně jako v celé republice zaznamenali zemědělci ve Středočeském kraji v roce 2017 meziroční pokles ve sklizeném objemu obilovin a řepky, naopak vzrostla produkce u luskovin, vinné révy a v důsledku nárůstu plochy také u cukrovky a brambor.

 

Český statistický úřad zveřejnil na svých webových stránkách datovou sadu „Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2017“1). Nejvýznamnější skupinou plodin pěstovaných na území Středočeského kraje jsou dlouhodobě obiloviny (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin). Celkem bylo během roku 2017 na ploše 267,1 tis. hektarů sklizeno 1,553 mil. tun obilovin a průměrný výnos činil 5,81 tun na hektar. Oproti předešlému roku došlo k poklesu osevní plochy o 2,3 tis. ha (tj. o 0,9 %) a sklizně o 192,5 tis. tun (tj. o 11 %), čímž došlo ke snížení průměrného hektarového výnosu obilovin o 0,66 tun na hektar. Meziroční pokles sklizeného objemu obilovin nastal v celé republice (o 13,3 %) ve všech krajích, nejvíce pak v Jihomoravském kraji (o 30 %). Oblast středních Čech je v ČR dlouhodobě největším producentem obilovin, na celorepublikové sklizni v roce 2017 se kraj podílel přibližně jednou pětinou (20,8 %).

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2017

 

 

Na meziročním poklesu produkce obilovin se podílela jak pšenice (o 11,8 %), tak ječmen (o 11 %); z odrůd těchto plodin to byla především pšenice ozimá (o 13,2 %), která se na sklizeném objemu obilovin podílela téměř ze dvou třetin (64,1 %). Jarní odrůda pšenice na rozdíl od toho zaznamenala 29,4% nárůst. U ostatních typů obilovin byl většinou zaznamenán meziroční pokles, výjimkou bylo žito (16,6% nárůst).

 

Sklizeň obilovin v krajích v letech 2012–2017

 

V pěstování olejnatých plodin dominovala řepka, u které došlo proti předchozímu roku sice k mírnému navýšení osevní plochy (o 1 %), sklizeno bylo ovšem o 14,6 % objemu méně než v roce 2016. Meziroční pokles ve sklizni řepky nastal ve všech krajích ČR, nejvýrazněji v Jihomoravském kraji (o 29,4 %). Středočeský kraj byl s 21,9% podílem na celorepublikové sklizni největším domácím producentem řepky.

 

 

Mezi okopaninami mělo v kraji dominantní postavení pěstování cukrovky technické, u které došlo k meziročnímu nárůstu objemu produkce o 7,6 %, a to především díky navýšení plochy pro pěstování ve srovnání 2016 o 8,6 %. Hektarový výnos u této plodiny se tak meziročně mírně snížil z 68,24 t/ha na 67,61 t/ha. Středočeský kraj je v pěstování cukrovky technické dlouhodobě největším tuzemským producentem, na celorepublikové sklizni se podílel z 27,4 %. Meziroční nárůst plochy (o 5,3 %) i sklizně (o 4,4 %) zaznamenala další skupina okopanin – brambory konzumní a průmyslové. I u této plodiny došlo k mírnému snížení hektarového výnosu na 29,19 t/ha, který patřil k celorepublikově podprůměrným (30,81). Na republikové produkci brambor se kraj podílel z 22,7 %, což bylo o téměř jeden procentní bod více než v předchozím roce. Vyšší produkci brambor dlouhodobě vykazuje pouze Kraj Vysočina (33,1 % z celorepublikové produkce).

Větší osevní plochy a vyšší produkci než v předchozím roce zaznamenalo také pěstování luskovin (plocha vzrostla o 26,9 %, sklizeň o 29,7 %). Kraj je ve sklizni luskovin již čtvrtým rokem v řadě největším producentem v ČR; podíl na republikové hodnotě (22,4 %) se nadále meziročně zvyšuje, naposledy o 1,9 procentního bodu.

 

 

Ve Středočeském kraji se pěstují i plodiny, které se pro klimatické a geografické podmínky nepěstují ve všech regionech. Chmel je produkován pouze ve čtyřech krajích; sklizeň ve středních Čechách byla po Ústeckém kraji druhá nejvyšší (podíl Středočeského kraje na ČR 30,1 %), sklizeň ovšem v kraji meziročně klesla o 13,5 %. Naopak o 21,3 % objemu více než v roce 2016 bylo sklizeno vinné révy. Podíl kraje na celorepublikové produkci vinné révy byl však zanedbatelný (1,7 %), dominantním regionem v pěstování této plodiny byl Jihomoravský kraj (podíl na ČR 93,4 %).

Více informací naleznete v publikaci  Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2017.

 


1) rozsah statistického šetření vychází z aktualizovaného stavu zemědělského registru. Zjišťování dat u podnikatelských subjektů je výběrové, výsledky jsou dopočteny pomocí matematicko-statistických metod do úrovně NUTS3 – krajů. Výsledná produkce jednotlivých plodin odpovídá vegetačním podmínkám a vychází se z osevních ploch zjištěných při šetření v květnu 2017.

 

  •   Celý text v pdf