Sklizeň zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2016

 

Obdobně jako v celé republice zaznamenali zemědělci ve Středočeském kraji v roce 2016 meziroční nárůst ve sklizeném objemu obilovin celkem, řepky, cukrovky, brambor, pícnin a chmele. K poklesu produkce došlo u luskovin a vinné révy. 

Český statistický úřad zveřejnil na internetu datovou sadu „Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2016“1). Nejvýznamnější skupinou plodin Středočeského kraje jsou dlouhodobě obiloviny (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin). Celkem bylo během roku 2016 na ploše 269,5 tis. hektarů sklizeno 1,7 mil. tun obilovin a průměrný výnos činil 6,48 tun na hektar. Oproti předešlému roku došlo k poklesu osevní plochy o 5 tis. ha (o 1,8 %), přesto sklizeň zaznamenala nárůst o 44,5 tis. tun (o 2,6 %) a průměrný hektarový výnos se zvýšil o 0,28 tun na hektar. Meziroční nárůst sklizeného objemu obilovin nastal v celé republice (o 5 %), nejvíce v Jihomoravském kraji (o 16,9 %). Výjimkou byl Liberecký kraj s mírným poklesem (o 0,1 %). Oblast středních Čech je v ČR dlouhodobě největším producentem obilovin, na celorepublikové sklizni v roce 2016 se kraj podílel přibližně jednou pětinou (20,3 %).

 

K meziročnímu nárůstu objemu sklizně v kraji došlo mezi obilovinami u ozimů (pšenice ozimá o 37,4 tis. t, ječmen ozimý o 15,7 tis. t) a u kukuřice na zrno (o 57,4 tis. t); u těchto obilovin se zvýšila také osevní plocha. Jarní a ostatní obiloviny zaznamenaly meziroční pokles v osevní ploše i ve sklizeném objemu.

 

V pěstování olejnatých plodin dominovala řepka, u které se v porovnání s předchozím rokem mírně navýšila jak osevní plocha o 1,4 tis. ha (1,7 %), tak sklizený objem o 6,5 tis. t (2,3 %). Meziroční nárůst ve sklizni řepky nastal v celé republice (o 8,2 %), výjimkou byly poklesy v Královéhradeckém a Plzeňském kraji (o 5 % resp. 2,4 %). Středočeský kraj byl s podílem 21,6 % na celorepublikové sklizni největším domácím producentem řepky, přesto tento podíl meziročně klesl o 1,3 procentního bodu.

 

 

Mezi okopaninami mělo v kraji dominantní postavení pěstování cukrovky technické, u které došlo k meziročnímu nárůstu objemu produkce o 168,4 tis. t (o 17,7 %). Hektarový výnos cukrovky se meziročně zvýšil z 59,86 t/ha na 68,24 t/ha. Středočeský kraj je v pěstování cukrovky technické dlouhodobě největším tuzemským producentem, na celorepublikové sklizni se podílel z 27,2 %. Meziroční nárůst sklizně, a to téměř třetinový (o 32,8 %), byl zaznamenán také u brambor konzumních a průmyslových; přesto šlo o něco nižší nárůst než v celé republice (o 39,6 %). Na republikové produkci brambor se kraj podílel 21,8 %, dlouhodobě vyšší produkci vykazuje jen Kraj Vysočina (34 %). Hektarový výnos z brambor (29,43 t/ha) byl v rámci kraje nejvyšší za posledních 25 let.

 

 

Osevní plocha luskovin se opět meziročně navýšila (o 17,5 %), přesto došlo oproti předchozímu roku k poklesu sklizeného objemu o 3 % (celorepublikově o 11,8 %). Kraj je ve sklizni luskovin již třetím rokem v řadě největším producentem v ČR; podíl na republikové hodnotě (20,5 %) se nadále zvyšuje, naposledy meziročně o 1,8 procentního bodu.

Středočeský kraj je také producentem plodin, které pro klimatické a geografické podmínky nepěstují všechny kraje. Chmel produkují pouze čtyři kraje; sklizeň ve středních Čechách byla po Ústeckém kraji druhou nejvyšší (podíl Středočeského kraje na ČR 30,7 %) a oproti ostatním krajům navíc zaznamenala nejvyšší meziroční nárůst (v kraji o 74,3 %, v ČR o 59,2 %). Naopak meziročně méně se sklidilo vinné révy (o 18,6 %). Podíl kraje na celorepublikové sklizni vinné révy byl však zanedbatelný (1,5 %), dominantním regionem v pěstování této plodiny byl Jihomoravský kraj (podíl na ČR 94,1 %). 

Více informací naleznete v publikaci  Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2016.

 


1) Rozsah statistického šetření vychází z aktualizovaného stavu zemědělského registru. Zjišťování dat u podnikatelských subjektů je výběrové, výsledky jsou dopočteny pomocí matematicko-statistických metod do úrovně NUTS3 - krajů. Výsledná produkce jednotlivých plodin odpovídá vegetačním podmínkám a vychází se z osevních ploch zjištěných při šetření v květnu 2016.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2016