Sklizeň zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2015

 

Obdobně jako v celé republice zaznamenali zemědělci ve Středočeském kraji v roce 2015 meziroční pokles v objemu sklizených plodin – obiloviny o 5,1 %, řepka o 12,1 %, cukrovka o 23,9 %
a brambory o 26,2 %. Výjimkou byly luskoviny a vinná réva, kde došlo k  navýšení produkce.

Český statistický úřad zveřejnil na internetu datovou sadu „Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2015“1). Nejvýznamnější skupinou plodin Středočeského kraje byly v roce 2015 obiloviny. Celkem bylo na ploše 274,5 tis. hektarů sklizeno 1,7 mil. tun obilovin a průměrný výnos činil 6,19 tun na hektar. Oproti roku 2014 došlo k poklesu celkové osevní plochy obilovin o 4,3 tis. ha (o 1,5 %), sklizeň zaznamenala pokles o 91,2 tis. tun (o 5,1 %) a průměrný hektarový výnos obilovin se snížil o 0,23 tun na hektar. Meziroční pokles ve sklizni obilovin byl (mimo jiné i v důsledku nepříznivému klimatu) zaznamenán v celé ČR (o 6,8 %) a ve všech krajích – nejvyšší v Karlovarském (o 10,4 %) nejnižší v Olomouckém kraji (o 3,1 %). Oblast středních Čech je v ČR dlouhodobě největším producentem obilovin, na celorepublikové sklizni roku 2015 se kraj podílel přibližně jednou pětinou (20,8 %). 

Meziroční pokles objemu sklizně byl v kraji mezi obilovinami u pšenice celkem (o 2,1 %), žita (o 15,9 %), triticale (o 14,3 %) a nejvýrazněji u kukuřice na zrno (o 50,2 %). Naopak mírné nárůsty byly zaznamenány u ječmene celkem (o 0,8 %) a ovsa (o 4,3 %).

 V pěstování olejnatých plodin dominovala řepka, ale i u této plodiny došlo k meziročnímu poklesu celkové sklizně, a to o 39,6 tis. t (tj. 12,1 %). Pokles v pěstování řepky nastal ve všech krajích, celorepublikový pokles (o 18,3%) byl ještě o 6,2 procentních bodů vyšší než ve Středočeském kraji. Kraj byl s podílem 22,9% na celorepublikové sklizni největším domácím producentem řepky. 

Mezi okopaninami mělo dominantní postavení pěstování cukrovky technické, i zde však došlo k meziročnímu poklesu objemu produkce o 299,5 tis. t, což v porovnání s rokem 2014 představovalo téměř čtvrtinový propad (23,9 %). Nutno poznamenat, že tomu částečně předcházelo snížení osevní plochy (byla o 9,8 % nižší než v předchozím roce). Hektarový výnos cukrovky se v kraji snížil ze 70,93 t/ha v roce 2014 na 59,86 t/ha v roce 2015. Středočeský kraj je v pěstování cukrovky technické dlouhodobě největším tuzemským producentem, na celorepublikové sklizni se podílel z 27,9 %. Meziroční pokles sklizně byl v roce 2015 zaznamenán také u brambor konzumních a průmyslových (o 26,2 %). Na republikové produkci brambor se kraj podílel 22,9 %, vyššího podílu dosáhl už jen Kraj Vysočina (32,6 %). 

         

Třetím rokem po sobě se meziročně zvýšila produkce luskovin, naposledy téměř na dvojnásobek sklizeného objemu (o 91,6 % více než v roce 2014). K nárůstu sklizně přispělo také meziroční navýšení osevní plochy (o 78,0 %). Sklizeň luskovin v roce 2015 (17,9 tis. t) byla v kraji nejvyšší za posledních devatenáct let a druhým rokem po sobě také nejvyšší v celé republice.

Produkci chmele zaznamenaly v  České republice pouze čtyři kraje. Sklizeň Středočeského kraje byla po Ústeckém kraji druhou nejvyšší (podíl Středočeského kraje na ČR 28,0 %), oproti ostatním krajům však zaznamenala nejvyšší meziroční propad (v kraji o 30,2 %, v ČR o 21,9 %).

Meziročně více se v roce 2015 sklidilo vinné révy (o 35,6 %). Podíl kraje na celorepublikové sklizni vinné révy byl však poměrně zanedbatelný (1,5 %), dominantním regionem v pěstování vinné révy byl Jihomoravský kraj (podíl na ČR 94,2 %).

 

 Více informací naleznete v publikaci  Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2015.

  


1) Rozsah statistického šetření vychází z aktualizovaného stavu zemědělského registru. Zjišťování dat u podnikatelských subjektů je výběrové, výsledky jsou dopočteny pomocí matematicko-statistických metod do úrovně NUTS3 - krajů. Výsledná produkce jednotlivých plodin odpovídá vegetačním podmínkám a vychází se z osevních ploch zjištěných při šetření v květnu 2015.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2015