Sklizeň zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2014

 

Český statistický úřad zveřejnil na internetu datovou sadu „Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2014“[1]. Nejvýznamnější skupinou plodin Středočeského kraje byly v roce 2014 obiloviny. Celkem bylo na ploše 278,8 tis. hektarů sklizeno 1,792 mil. tun obilovin a průměrný výnos činil 6,43 tun na hektar. Oproti předchozímu roku došlo k mírnému navýšení celkové osevní plochy obilovin o 2,1 tis. ha (o 0,8 %), sklizeň zaznamenala poměrně velký meziroční nárůst o 285,7 tis. tun (o 19 %) a průměrný hektarový výnos obilovin se zvýšil o 0,98 tun na hektar. Meziroční nárůst ve sklizni obilovin byl zaznamenán v celé ČR

(o 16,9 %) a ve všech krajích, nejvíce pak v Plzeňském kraji (o 21,4 %). Středočeský kraj byl mezi kraji největším producentem obilovin, na celorepublikové sklizni se region podílel téměř jednou pětinou (20,4 %).

 

 

Objem sklizně se meziročně zvýšil téměř u všech druhů obilovin (pšenice celkem o 17,4 %, ječmen celkem o 24,8 %, oves o 16 %, triticale o 20,5 % a u kukuřice na zrno o 32,4 %). Výjimkou bylo žito, které v návaznosti na 41,5% pokles osevní plochy zaznamenalo ve sklizni meziroční propad o 33,4 %.

 

V pěstování olejnatých plodin dominovala řepka, u které v porovnání s předchozím rokem došlo sice ke snížení osevní plochy o 6,8 tis. ha (tj. 7,7 %), přesto bylo celkově sklizeno o 17,4 tis. t (tj. 5,6 %) řepky více.  Na celorepublikové produkci se kraj podílel více než jednou pětinou (21,1 %). U pěstování řepky dochází až na občasné výkyvy (např. v roce 2005 a 2010) dlouhodobě k nárůstu produkce, během desetiletého období vzrostl objem sklizně této plodiny z 191,2 tis. tun za rok 2004 na 326,8 tis. tun za rok 2014.

 

Mezi okopaninami mělo dominantní postavení pěstování cukrovky technické, jejíž produkce se navíc meziročně zvýšila o 19,5 % a hektarový výnos o 17,2 % na hodnotu 70,93 tun na hektar. Středočeský kraj byl největším pěstitelským regionem cukrovky technické v ČR, na celorepublikové sklizni se podílel z 28,3 %. Nárůst sklizně byl zaznamenán také u brambor konzumních a průmyslových, kde se meziročně zvýšil objem produkce o 32,4 %, byť došlo k poklesu plochy o 2,1 %. Na republikové sklizni brambor se kraj podílel
22,4 %. Vyššího podílu dosáhl už jen Kraj Vysočina (35 %).

 

 

 

Druhým rokem po sobě se meziročně zvýšila produkce luskovin, naposledy dokonce o více než polovinu (50,9 %) na sklizenou hodnotu 9,3 tis. tun, čímž se kraj stal největším producentem luskovin (17,4 % na ČR). K nárůstu sklizně přispělo také meziroční navýšení osevní plochy o 16,6 %.

 

Produkci chmele zaznamenaly v  České republice pouze čtyři kraje. Sklizeň Středočeského kraje byla po Ústeckém kraji druhou nejvyšší (podíl Středočeského na ČR 31,3 %), navíc byla sklizeň o 14,9 % vyšší než v předchozím roce. Obdobný nárůst sklizeného objemu proběhl také u vinné révy (o 14,2 %). Podíl kraje na celorepublikové sklizni vinné révy byl však poměrně zanedbatelný (1,6 %).

 

Více informací naleznete v publikaci  Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2014.

__________________________

[1] rozsah statistického šetření vychází z aktualizovaného stavu zemědělského registru. Zjišťování dat u podnikatelských subjektů je výběrové, výsledky jsou dopočteny pomocí matematicko-statistických metod do úrovně NUTS3 - krajů. Výsledná produkce jednotlivých plodin odpovídá vegetačním podmínkám a vychází se z osevních ploch zjištěných při šetření v květnu 2014.

 

  • Celý text
  • Tabulky