Pohyb obyvatelstva ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

Středočeský kraj je nejlidnatějším krajem České republiky. V prvním čtvrtletí roku 2018 vzrostl počet obyvatel ve Středočeském kraji podle předběžných výsledků o 3 421 osob na celkových 1 356 216 obyvatel. Celkový přírůstek obyvatel se meziročně nepatrně zvýšil. Za nárůstem počtu obyvatel stál však pouze přírůstek stěhováním (o 3 729 osob), přirozenou měnou ubylo 308 osob. Meziročně se zvýšil počet zemřelých a přírůstek stěhováním, mírně se snížil počet živě narozených dětí a sňatků.

K 31. březnu 2018 žilo ve Středočeském kraji podle předběžné statistické bilance 1 356 216 obyvatel. Během prvních třech měsíců roku 2018 se počet obyvatel kraje zvýšil o 3 421 osob, což bylo o 4,7 % více než v předchozím roce. K nárůstu počtu obyvatel během 1. čtvrtletí letošního roku došlo u šesti krajů republiky. Středočeský kraj zaznamenal největší nárůst jak v absolutním vyjádření, tak v přepočtu na tisíc obyvatel. Následovalo hlavní město Praha (2 316 osob) a kraje Plzeňský (699 obyvatel), Jihomoravský (343 osob), Jihočeský (152 obyvatel) a Pardubický (44 osob). Nejvýrazněji poklesl počet obyvatel v krajích Moravskoslezském (o 1 136 osob), Olomouckém (o 632 obyvatel) a Ústeckém (o 544 osob).

Celkový populační přírůstek Středočeského kraje zajistilo v 1. čtvrtletí roku 2018 pouze stěhování, v důsledku něhož přibylo v kraji 3 729 obyvatel (meziroční nárůst o 14,1 %). Hlavní podíl (74,1 %, 2 764 osob) na přírůstku stěhováním měl přírůstek stěhováním s ostatními regiony České republiky, u něhož došlo k  meziročnímu nárůstu o 9,9 %. Větší nárůst zaznamenal přírůstek stěhování se zahraničím (o 28,3 %), díky němuž získal kraj 965 osob. V prvním čtvrtletí roku 2018 se do kraje celkem přistěhovalo 8 094 osob, což bylo o 6,6 % více než ve stejném období loňského roku. Vystěhovalých osob ze Středočeského kraje bylo 4 365, což bylo meziročně o 0,9 % více.

Tab. 1 Obyvatelstvo Středočeského kraje v 1. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)
Tab. 1 Obyvatelstvo Středočeského kraje v 1. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

 

Přirozenou měnou se v 1. čtvrtletí 2018 počet obyvatel snížil o 308 osob. Na úbytku obyvatel přirozenou měnou měl hlavní podíl meziroční nárůst počtu zemřelých osob (o 4,4 %), během prvních třech měsíců roku 2018 zemřelo celkem 3 831 osob. Počet živě narozených se meziročně snížil o 4,0 % na 3 523 dětí.

Při relativním vyjádření jednotlivých složek pohybu obyvatel (tj. v přepočtu na tisíc obyvatel) se Středočeský kraj zařadil v prvním čtvrtletí roku 2018 na přední pozice mezi kraji republiky. Na tisíc obyvatel vykázal třetí nejvyšší počet živě narozených dětí (po hl. m. Praze a Jihomoravském kraji), druhý nejnižší počet zemřelých (po hl. m. Praze), druhou nejvyšší hodnotu počtu přistěhovalých (po hl. m. Praze) a druhý nejvyšší počet vystěhovalých osob (opět po hl. m. Praze). První místo obsadil Středočeský kraj v prvních třech měsících roku 2018 shodně v hodnotách migračního i celkového přírůstku na tisíc obyvatel. Na druhé pozici se Středočeský kraj umístil v případě přirozené měny (Středočeský kraj vykázal nejnižší hodnotu přirozeného úbytku ze všech krajů republiky, přirozený přírůstek byl zaznamenán pouze v hl. m. Praze).

Graf 1:  Celkový, migrační a přirozený přírůstek ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2002 až 2018
Graf 1:  Celkový, migrační a přirozený přírůstek ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2002 až 2018

 

Graf 2:  Saldo stěhování s ostatními regiony ČR a se zahraničím ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2002 až 2018
Graf 2:  Saldo stěhování s ostatními regiony ČR a se zahraničím ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2002 až 2018

 

Počet sňatků (389) se ve Středočeském kraji snížil za první čtvrtletí roku 2018 oproti stejnému období roku 2017 o 8,5 %, za první tři měsíce roku se v kraji uskuteční však pouze každý patnáctý sňatek (údaje z roku 2017). Počet sňatků v přepočtu na tisíc obyvatel byl čtvrtý nejnižší mezi kraji.

Podíl dětí narozených mimo manželství se meziročně snížil na 46,7 %, stále ale zůstává pod republikovým průměrem (49,6 %). Mezi kraji se jedná o čtvrtou nejnižší hodnotu.

 

Graf. 3:  Sňatky, živě narození a zemřelí ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2002 až 2018
Graf. 3:  Sňatky, živě narození a zemřelí ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2002 až 2018

 

Nejlidnatějším okresem Středočeského kraje byl k 31. březnu 2018 okres Praha-východ se 177 419 obyvateli, kde zároveň došlo k největšímu celkovému přírůstku počtu obyvatel během prvních třech měsíců roku 2018, a to jak absolutně (o 1 216 osob), tak v přepočtu na tisíc obyvatel (27,9 ‰).

Nejméně lidnatým okresem je dlouhodobě okres Rakovník (55 312 obyvatel k 31. březnu 2018), který byl v 1. čtvrtletí roku 2018 zároveň i jediným okresem s celkovým úbytkem obyvatel (o 95 osob) v rámci všech okresů Středočeského kraje.

 

Graf 4:  Celkový, přirozený a migrační přírůstek v okresech Středočeského kraje v 1. čtvrtletí 2018
Graf 4:  Celkový, přirozený a migrační přírůstek v okresech Středočeského kraje v 1. čtvrtletí 2018

Na nárůstu počtu obyvatel Středočeského kraje se v prvních třech měsících roku 2018 podílely především okresy Praha-východ a Praha-západ (nárůst o 1 216, resp. o 762 osob). Jejich podíl na celkovém přírůstku kraje meziročně klesl z 63,0 % na 57,8 %.

Jedná se o okresy v zázemí Prahy, které dlouhodobě zaznamenávají vysoké přírůstky stěhováním. Počet přistěhovalých osob byl výrazně nejvyšší ve srovnání s ostatními okresy (2 286 resp. 1 704 osob). Příznivá věková struktura přistěhovalých osob zde pozitivně ovlivňuje přirozenou měnu obyvatelstva v podobě kladných hodnot přirozeného přírůstku, nejvyšších nejen v rámci kraje, ale i celé republiky. Hodnota počtu narozených na tisíc obyvatel byla v okresech Praha-východ a Praha-západ v rámci kraje první a pátá nejvyšší a počet zemřelých na tisíc obyvatel byl nejnižší nejen v rámci kraje, ale i mezi všemi okresy celé České republiky.

Až na okres Rakovník zaznamenaly všechny okresy Středočeského kraje v prvním čtvrtletí roku 2018 celkový nárůst počtu obyvatel, obdobná byla situace i u kladných hodnot stěhování. Pouze u dvou okresů převážil počet živě narozených dětí nad zemřelými osobami (okresy Praha-východ a Praha-západ).

Nejvyšší počet sňatků (v přepočtu na tisíc obyvatel) byl v 1. čtvrtletí 2018 zaznamenán v okrese Rakovník, nejnižší v okrese Příbram. Nejvíce rozvodů na tisíc obyvatel vykázal okres Kolín, nejméně okres Praha-západ.

Nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství byl zjištěn v okrese Kutná Hora (56,4 %). Naopak nejnižšího podílu bylo dosaženo v okrese Praha-východ (36,0 %), což byla vůbec nejnižší hodnota v rámci celé republiky.

 

Metodická poznámka:

Zdroj dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv; rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR; stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR); Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)

Údaje o potratech za 1. čtvrtletí 2018 nejsou srovnatelné s obdobím 2017 z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními (data jsou sbírána Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR).

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území Středočeského kraje trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území Středočeského kraje a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území Středočeského kraje, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2018 jsou předběžné.

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
e-mail: infoservisstc@czso.cz
tel.: 274 054 175

 

Další informace naleznete v rychlé informaci
Pohyb obyvatelstva – 1. čtvrtletí 2018
a v publikaci
130062-18: Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. čtvrtletí 2018

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulky