Pohyb obyvatel ve Středočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2014

 

Středočeský kraj je nejlidnatějším krajem České republiky. V prvních třech čtvrtletích roku 2014 narostl počet obyvatel v kraji o 10 145 osob na celkových 1 312 481 obyvatel. Přírůstek obyvatel byl nejvyšší mezi všemi kraji, navíc došlo k jeho meziročnímu zvýšení. Za nárůstem počtu obyvatel ve Středočeském kraji stál především přírůstek stěhováním (o 8 217 osob). Kladnou hodnotu vykázal rovněž přirozený přírůstek (o 1 928 osob). Meziročně přibylo sňatků, ubylo potratů. Počet rozvodů zůstal na stejné úrovni jako v prvních třech čtvrtletích loňského roku.

 

K 30. září 2014 žilo ve Středočeském kraji podle předběžné statistické bilance 1 312 481 obyvatel. Během prvních devíti měsíců roku 2014 se počet obyvatel kraje zvýšil o 10 145 osob, což byl o 22 % vyšší přírůstek než ve stejném období roku 2013 a nejvyšší přírůstek počtu obyvatel mezi kraji. Z celkového počtu čtrnácti krajů zaznamenala nárůst počtu obyvatel polovina, u Středočeského kraje a Prahy však dosahuje celkový přírůstek počtu obyvatel řádově vyšších hodnot než v ostatních částech republiky.

Celkový populační přírůstek Středočeského kraje v 1. – 3. čtvrtletí roku 2014 byl tvořen z 81 % přírůstkem stěhováním, díky němuž získal kraj 8 217 nových obyvatel. Přírůstek stěhováním se po třech letech poklesů meziročně zvýšil (o 12 %). Hlavní podíl (79 %, 6 502 osob) na přírůstku stěhováním mělo vnitřní stěhování (přírůstek stěhováním s ostatními regiony České republiky), tento podíl však meziročně poklesl ve prospěch stěhování zahraničního. Zahraničním stěhováním získal kraj v prvních třech čtvrtletích roku 2014 celkem 1 715 osob, což bylo nejvíce po roce 2009. Na přírůstku stěhováním se tak zahraniční migrace v tomto období podílela jednou pětinou oproti téměř nulové hodnotě v předchozím roce.

Kladný byl i přirozený přírůstek obyvatelstva (19% podíl na celkovém přírůstku), který dosáhl v 1. – 3. čtvrtletí roku 2014 výše 1 928 osob, což představovalo téměř zdvojnásobení oproti stejnému období loňského roku.

V prvních devíti měsících roku 2014 se do kraje přistěhovalo 19 977 osob, meziročně se jednalo o 3,7% zvýšení. Živě narozených bylo 11 001, přičemž meziroční kladná změna byla tříprocentní. Naopak 11 760 osob se z kraje vystěhovalo (meziroční pokles o 1,5 %) a 9 073 zemřelo, což představovalo 6,3% pokles oproti stejnému období roku 2013.

  

  

Při relativním vyjádření (přepočet na tisíc obyvatel) jednotlivých složek pohybu obyvatel se Středočeský kraj dlouhodobě řadí na přední příčky republikového žebříčku. V 1. - 3. čtvrtletí roku 2014 vykázal nejnižší míru úmrtnosti mezi kraji, druhou nejvyšší hodnotu porodnosti a počtu přistěhovalých (po Hl. m. Praze) a třetí nejvyšší hodnotu počtu vystěhovalých (po Hl. městě Praze a Karlovarském kraji). První místo obsadil Středočeský kraj v prvních devíti měsících roku 2014 v hodnotách přírůstku stěhováním a celkového přírůstku, druhého místa dosáhl v hodnotě přírůstku přirozeného (po Hlavním městě Praze).

  

Obr. 1:  Celkový, migrační a přirozený přírůstek ve Středočeském kraji v 1. – 3. čtvrtletí 2002 až 2014

  

Obr. 2:  Saldo vnitřního a zahraničního stěhování ve Středočeském kraji v 1. – 3. čtvrtletí 2002 až 2014

 

Počet sňatků (4 652) vzrostl ve Středočeském kraji v 1. – 3. čtvrtletí roku 2014 o 2,9 % oproti stejnému období roku 2013. Sňatečnost byla třetí nejnižší mezi kraji. Počet rozvodů (2 900) zůstal téměř stejný jako v prvních třech čtvrtletích loňského roku, přičemž Středočeský kraj vykázal v rámci republiky nejvyšší hodnotu v přepočtu na tisíc obyvatel. Počet potratů (3 633) se oproti stejnému období loňského roku snížil o 3,6 %, v přepočtu na tisíc obyvatel se jednalo o 4. nejvyšší hodnotu mezi kraji.

Podíl dětí narozených mimo manželství se meziročně zvýšil o 2,2 procentního bodu na 44,3 %, ale zůstává pod republikovým průměrem (46,5 %). Mezi kraji se jedná o pátou nejnižší hodnotu.

  

Obr. 3:  Sňatky, rozvody, potraty, živě narození a zemřelí ve Středočeském kraji v 1. – 3. čtvrtletí 2002 až 2014

 

Nejlidnatějším okresem Středočeského kraje se již na konci prvního čtvrtletí letošního roku stal nově okres Praha-východ, na konci září zde žilo 163 068 obyvatel, a odsunul na druhé místo do té doby počtem obyvatel největší okres Kladno (161 429). Nejméně lidnatým okresem je dlouhodobě okres Rakovník, kde na konci třetího čtvrtletí roku 2014 žilo 55 398 osob.

 

Obr. 4:  Přirozený, migrační a celkový přírůstek v okresech Středočeského kraje v 1. – 3. čtvrtletí 2014

 

Na nárůstu počtu obyvatel Středočeského kraje se v prvních devíti měsících roku 2014 podílely především okresy Praha-východ a Praha-západ (nárůst o 3 303, resp. o 2 410 osob), přičemž jejich podíl na celkovém přírůstku kraje činil 56 %.  

Jedná se o okresy v zázemí Prahy, které dlouhodobě zaznamenávají vysoké přírůstky stěhováním. Počet přistěhovalých osob je výrazně nejvyšší ve srovnání s ostatními okresy. Příznivá věková struktura přistěhovalých osob zde pozitivně ovlivňuje přirozenou měnu obyvatelstva v podobě vysokých kladných hodnot přirozeného přírůstku (převaha narozených nad zemřelými). Okresy Praha-východ a Praha-západ vykázaly v prvních třech čtvrtletích roku 2014 nejvyšší hodnoty porodnosti a nejnižší úroveň úmrtnosti dokonce v rámci celé republiky. Rovněž souhrnné hodnoty přirozeného, migračního a celkového přírůstku byly v prvních devíti měsících roku 2014 v těchto dvou okresech celorepublikově nejvyšší.

Okres Kutná Hora je jediný okres Středočeského kraje, kde došlo v prvních třech čtvrtletích roku 2014 k poklesu počtu obyvatel (o 11 osob). Důvodem byl především úbytek obyvatel přirozenou měnou, kdy počet zemřelých převýšil o 37 osob počet živě narozených. Zároveň zde byl přírůstek stěhováním nejnižší mezi všemi okresy kraje. Nejnižších hodnot přirozeného, migračního a celkového přírůstku dosáhly dále okresy Rakovník a Příbram (v absolutním i relativním vyjádření).

Počet sňatků (v přepočtu na tisíc obyvatel) byl nejvyšší v okrese Nymburk, nejnižší v okrese Benešov (nejnižší hodnota mezi všemi okresy ČR). Nejvíce rozvodů na tisíc obyvatel vykázal okres Praha-západ (nejvyšší hodnota mezi okresy ČR), nejméně okres Kutná Hora. Nejvíce potratů připadalo na tisíc obyvatel v okrese Kladno (5. nejvyšší hodnota v ČR), nejméně v okrese Mladá Boleslav.

Nadpoloviční podíl dětí narozených mimo manželství byl zjištěn v okrese Rakovník (50,8 %). Naopak nejnižšího podílu bylo dosaženo v okrese Praha-západ - 36,3 %, což byla 2. nejnižší hodnota v rámci celé republiky. 

 

 

 

 

Metodická poznámka:

 Zdroj dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv; rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR; stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR); Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie); potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území Středočeského kraje trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004,
v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území Středočeského kraje a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území Středočeského kraje, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2014 jsou předběžné.

 

Další informace obsahuje:

datová sada

130062-14: Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. - 3. čtvrtletí 2014)

rychlá informace

Pohyb obyvatelstva – 1. až 3. čtvrtletí 2014

 

 

 

 

  • obyv3Q_2014.xlsx
  • obyv_3Q_2014.pdf