Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji ve 2. čtvrtletí 2019 a celkově v 1. pololetí roku 2019

 

8. 8. 2019

Ve druhém čtvrtletí roku 2019 se v kraji meziročně zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 1,2 % a počet jejich přenocování o 1,7 %. Oproti statistice z předchozího roku se měsíční návštěvnost zvýšila v dubnu a červnu, pokles byl zaznamenán v květnu. Klientelu ubytovacích zařízení v kraji tvořili ze tří čtvrtin tuzemští návštěvníci, u kterých byl zaznamenán mírný pokles návštěvnosti. Naopak ke zvýšení počtu ubytovaných hostů došlo u zahraniční klientely. Ti tradičně přijeli nejčastěji  z Německa. Ke změně však došlo na druhé pozici, na kterou se díky vyššímu meziročnímu nárůstu dostali Číňané oproti Slovákům. Návštěvníci z jihovýchodní Asie všeobecně vykazují v kraji nejkratší pobyty, naopak nejdéle času zde tráví hosté z Ruska. Návštěvnost za celé první pololetí se ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 zvýšila pouze o 0,7 %, což byl v mezikrajském srovnání nejnižší nárůst. Průměrná délka přenocování hosta ve Středočeském kraji patří v rámci ČR dlouhodobě k nejnižším a dochází k jejímu snižování.

2. čtvrtletí 2019

Podle předběžných údajů přijelo v průběhu 2. čtvrtletí 2019 do hromadných ubytovacích zařízení1 (dále jen HUZ) ve Středočeském kraji celkem 319,7 tis. návštěvníků2. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se ubytovalo o 3,8 tis. hostů více, což znamenalo meziroční nárůst počtu hostů v kraji o 1,2 %. Mezi kraji se jednalo o nejnižší kladný přírůstek, nejvyšší přírůstky byly zaznamenány v Libereckém a Olomouckém kraji (shodně o 12,4 %). Jediným krajem, kde došlo k meziročnímu poklesu návštěvnosti, byla Vysočina (o 1,4 % méně). Na celkovém počtu ubytovaných hostů v ČR se Středočeský kraj podílel z 5,6 %. Nejvíce turistů bylo ubytováno v Praze (podíl na ČR 37,5 %), nejméně v Pardubickém kraji (2,3 %).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ve 2. čtvrtletí 2019

 

Počet hostů v ubytovacích zařízeních se během čtvrtletí měsíčně zvyšoval; v dubnu přijelo přibližně 86 tis. hostů, během května 107 tis. hostů a v červnu 127 tis. hostů. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ve 4. a 6. měsíci tohoto roku k meziročnímu navýšení návštěvnosti (duben o 2,4 %, červen o 4,8 %), v 5. měsíci (květnu) byl naopak zaznamenán meziroční pokles v počtu hostů o 3,6 %.

Měsíční vývoj počtu přenocování hostů HUZ ve Středočeském kraji v letech 2012–2019

Společně s počtem návštěvníků se na hodnotu 670,8 tis. v kraji meziročně zvýšil i celkový počet přenocování, a to o 1,7 %. Meziroční nárůst byl stejně jako u počtu hostů zaznamenán v dubnu (o 4,2 %) a červnu (o 5,5 %), k meziročnímu poklesu došlo v květnu (o 4,5 %).

Průměrná délka pobytu jednoho hosta představovala v kraji 2,10 nocí a v porovnání s celorepublikovým průměrem (2,43) byla kratší. Nižší průměrnou délku pobytu zaznamenal mezi kraji pouze Jihomoravský kraj (1,85). Nejdelší pobyty byly uskutečňovány návštěvníky Karlovarského kraje (4,51).

 

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí ve 2. čtvrtletí 2019

Mezi nejčastější hosty ubytovacích zařízení Středočeského kraje patřili ve druhém čtvrtletí roku 2019 tuzemští návštěvníci, tzv. rezidenti3 (73,8 %), kterých se ubytovalo o téměř 1 tis. (tj. 0,4 %) méně než ve stejném období předchozího roku. Hostů přijíždějících ze zahraničí, tzv. nerezidentů4, naopak přijelo do kraje o 4,8 tis. více než v předchozím roce, což představovalo 6,1% meziroční nárůst. 

Největší skupinu hostů ze zahraničí (podle státního občanství) tvořili již tradičně občané Německa (podíl 23,1 % na zahraničních hostech), následovali hosté z Číny (16 % nerezidentů), Slovenska (11,5 %), Polska (6,2 %) a Rakouska (4,5 %). Kromě Poláků (pokles o 19,3 %) zaznamenali všichni hosté z nejčastějších zemí meziročního růstu v počtu ubytovaných. Nejvíce pak Číňané (o 30,9 %), kteří nahradili Slováky a dostali se na druhou pozici s nejvyšším počtem ubytovaných nerezidentů v kraji podle zemí.

 

Hosté v HUZ podle zemí ve Středočeském kraji ve 2. čtvrtletí 2019

 

Průměrná délka pobytu zahraničních návštěvníků v kraji činila 2,04 nocí, což bylo méně než u tuzemských návštěvníků (2,12). Ze skupiny zemí, jejichž státní příslušníci přijíždějí do Středočeského kraje nejčastěji, byli nejdéle ubytováni návštěvníci z Ruska (průměrně 3,02 nocí). Nejkratší dobu pobytu uskutečňovali hosté z Číny (1,23 nocí) a Jižní Koreje (1,27 nocí).

 

1. pololetí 2019

V průběhu celého 1. pololetí roku 2019 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení na území Středočeského kraje 482 810 návštěvníků, což bylo o 3,3 tis. hostů (tj. o 0,7 %) více než ve stejném období předchozího roku. Nárůst byl zaznamenán pouze u nerezidentů (o 6,1 %), u rezidentů došlo k mírnému poklesu (o 0,4 %). Meziroční zvýšení návštěvnosti zaznamenaly všechny kraje, nejvýrazněji tomu bylo u Olomouckého kraje (o 8,5 %). Naopak nejnižší nárůst byl ve Středočeském kraji (0,7 %).

Celkový počet přenocování dosáhl za 1. pololetí 1 036,7 tis. a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo ke zvýšení o pouhých 0,2 %. Průměrná délka pobytu na jednoho návštěvníka představovala 2,15 nocí, což bylo o 0,39 noci méně než celorepublikový průměr. Průměrná délka přenocování v 1. pololetí se v kraji dlouhodobě snižuje, v roce 2012 činil průměr na ubytovaného v kraji 2,27 nocí.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v 1. pololetí 2019

Další informace naleznete v rychlé informaci ČSÚ, ve Veřejné databázi a v krajských tematických tabulkách.

 

Kontakt:
Bc. Ondřej Junášek
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 1 Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod. 

2 Pojmem „návštěvník (host) v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3 Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

4 Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019
  •   Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2019