Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji v roce 2018

 

V roce 2018 se meziročně zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 11,1 % a počet jejich přenocování o 10,3 %. Návštěvnost se meziročně zvýšila ve všech měsících, nejvyšší nárůst počtu hostů byl zaznamenán v březnu, v případě přenocování v říjnu. Největší počet hostů a zároveň nejdelší pobyty byly zaznamenány v červenci. Klientelu ubytovacích zařízení v kraji tvořili ze tří čtvrtin tuzemští návštěvníci, vyšší meziroční nárůst však zaznamenali hosté ze zahraničí. Ti nejčastěji přijeli z Německa, následováni Číňany a Slováky. Ve srovnání s předchozím rokem přijelo v roce 2018 téměř dvakrát více hostů z Číny, čímž se dostali na pozici druhé nejčastěji ubytovaných nerezidentů v kraji. Návštěvníci z jihovýchodní Asie dlouhodobě vykazují v kraji nejkratší pobyty, naopak nejdéle času zde tráví hosté z Ruska a Izraele.

Podle předběžných údajů přijelo v roce 2018 do hromadných ubytovacích zařízení[1] (dále jen HUZ) ve Středočeském kraji celkem 1 135 224 návštěvníků[2], což bylo nejvíce od roku 2012. V porovnání se stejným obdobím loňského roku se se ubytovalo o 113,9 tis. hostů více, což znamenalo meziroční nárůst počtu hostů v kraji o 11,1 %. Nárůst v kraji byl o 4,8 procentních bodů vyšší než celorepublikový průměr (6,4 %). Kromě Pardubického kraje (pokles o 1 %) zaznamenaly meziroční vzestup návštěvnosti všechny ostatní kraje ČR, Středočeský kraj dosahoval po Plzeňském kraji (o 11,5 %) druhého nejvyššího růstu. Na celkovém počtu ubytovaných hostů v ČR se Středočeský kraj podílel z 5,3 %, což byl mezi kraji pátý nejvyšší podíl. Nejvíce turistů bylo ubytováno v Praze (37,1 %), nejméně v Pardubickém kraji (2,2 %). Nejvíce návštěvníků přijelo do Středočeského kraje během roku 2018 v červenci (164,5 tis.) a srpnu (158,2 tis.); oba letní měsíce tvořily téměř třetinu celoroční klientely. Nejméně hostů bylo ubytováno začátku roku v lednu (48,8 tis.). Nárůst počtu hostů ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly ubytovací zařízení v kraji ve všech měsících roku 2018, nejvýrazněji pak v březnu (o 17 %).

 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v roce 2018

Společně s počtem návštěvníků se meziročně o 10,3 % zvýšil v kraji na hodnotu 2 675 tis. také celkový počet přenocování. Meziroční nárůst počtu přenocování byl zaznamenán ve všech měsících uplynulého roku, nejvíce v říjnu (o 17,3 %). Nejvyšší počet přenocování zaznamenaly HUZ kraje v červenci (484,1 tis.).

 

Měsíční vývoj počtu přenocování hostů HUZ ve Středočeském kraji v letech 2012–2018

Průměrná délka pobytu jednoho hosta představovala ve Středočeském kraji 2,36 nocí, což byla z celorepublikového pohledu podprůměrná hodnota (2,61). Nižší průměrná délka pobytu byla zaznamenána jen v hlavním městě Praze (2,31), nejnižší hodnotu dlouhodobě vykazuje Jihomoravský kraj (2,00). Nejdelší pobyty trávili návštěvníci tradičně v Karlovarském kraji (4,67). Nejdelší pobyty ve Středočeském kraji byly v průběhu roku zaznamenány v červenci (2,94), naopak nejkratší dobu trávili hosté v ubytování v  červnu (2,05). 

Mezi nejčastější hosty ubytovacích zařízení Středočeského kraje patřili v roce 2018 tuzemští návštěvníci, tzv. rezidenti[3] (75,2 %), kterých se ubytovalo o 76,2 tis. (9,8 %) více než v roce 2017. Hostů přijíždějících ze zahraničí, tzv. nerezidentů[4], přijelo do kraje o 37,7 tis. více, což představovalo 15,5% meziroční nárůst.

 

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí v roce 2018

Největší skupinu hostů ze zahraničí (podle státního občanství) tvořili již tradičně občané Německa (podíl 23 % ze všech zahraničních hostů), následovali hosté z Číny (11,9 %), Slovenska (11,6 %), Polska (6,7 %) a Rakouska (5,1 %). Z deseti zemí, jejichž občané nejčastěji navštívili Středočeský kraj, vzrostl meziročně nejvýrazněji počet hostů z Číny (o 94,0 %) a poklesy nastaly pouze u návštěvníků z Rakouska (o 6,4 %) a Jižní Koreje (o 6,6 %). I přes meziroční nárůst počtu hostů se podíl Němců na ubytovaných nerezidentech celkem  meziročně snížil o více než 2 procentní body, a to především díky expanzi turistů z Číny, jejichž podíl se mezi zahraniční klientelou naopak zvýšil o téměř 5 procentních bodů ve srovnání s předchozím rokem.

Průměrná délka pobytu zahraničních návštěvníků v kraji činila 2,20 nocí, což bylo méně než u tuzemských návštěvníků (2,41). Dlouhodobě tráví nejdelší pobyty v kraji hosté z Ruska (průměrně 4,33) a Izraele (4,16), naopak nejkratší dobu pobytu uskutečňují hosté z východní Asie, tedy z Jižní Koreje (1,33) a Číny (1,38).

 

Hosté v HUZ podle zemí ve Středočeském kraji v letech 2012–2018

V roce 2018 byla v kraji ubytovací zařízení využita pouze z 37,4 % v případě pokojů a z 38,3 % v případě čistého využití lůžek. To bylo hluboko pod celorepublikovým průměrem (využiti pokojů – 50,2 %, čisté využití lůžek – 50,6 %), který značně zvyšovala ubytovací zařízení v Praze a Karlovarském kraji. U ostatních krajů se oba ukazatele pohybovaly pod 50% hranicí. Využití pokojů u středočeských HUZ bylo mezi kraji osmé a čisté využití lůžek jedenácté nejvyšší. Oba ukazatelé využitelnosti se v kraji meziročně zvyšují; v případě využití pokojů o 3 procentní body a v případě využití lůžek o 0,6 procentních bodů oproti roku 2017. 

Lázeňská ubytovací zařízení Středočeského kraje navštívilo v roce 2018 celkem 28 904 hostů, což bylo o 8,3 % více než v předchozím roce. Meziroční nárůst v počtu přenocování lázeňských hostů byl jen 0,6 % a  tak došlo k poklesu průměrného počtu přenocování jednoho hosta z 8,4 nocí za 2017 na 7,8 nocí za rok 2018. 

Další informace naleznete v rychlé informaci ČSÚ a v krajských tematických tabulkách

 

Kontakt:
Bc. Ondřej Junášek
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
oddělení informačních služeb
Tel: 274 054 175
Email: infoservisstc@czso.cz

 [1] Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

[2] Pojmem „návštěvník (host) v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

[3] Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

[4] Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

 

  •   Celý text v pfd
  •   Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2018