Naděje dožití ve Středočeském kraji 2019

 

3. 6. 2020

Střední délka života je dlouhodobě vyšší u žen než u mužů a stále se prodlužuje. V období let 2018–2019 dosáhla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 76,32 let, což bylo o 4,29 roků více než v letech 2001-2002 (72,03 let). V případě žen byl její nárůst nižší, během tohoto období se zvýšila ze 78,40 let na 81,88 roků (tj. o 3,48 roků). Z mezikrajského pohledu byla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů osmá nejvyšší, u žen zaujímal kraj desáté místo. Od roku 2002 byl nárůst naděje dožití mužů i u žen ve Středočeském kraji mezi všemi kraji republiky pátý nejvyšší.

 

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví.

Zatímco v období let 2001–2002 dosáhla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 72,03 let, v období 2018–2019 byla o 4,29 roků vyšší a činila 76,32 let. U žen byl její nárůst nižší, naděje dožití žen se během tohoto období zvýšila o 3,48 roků, a to ze 78,40 na 81,88 let. Ve sledovaném období se tak snížil rozdíl mezi nadějí dožití při narození mužů a žen ze 6,37 na 5,56 roků.

 

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 2002 a 2019

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 2002 a 2019

 

Zatímco pro celou Českou republiku jsou tabulky publikovány za každý rok zvlášť (nejaktuálněji za rok 2019), v případě menších územních celků jsou z důvodu vyloučení nahodilých vlivů zpracovány za delší časové období. V případě krajů se jedná o dvouleté období (nejnověji 2018–2019).

Dynamičtější vývoj naděje dožití ve srovnání s celou republikou byl zaznamenán ve Středočeském kraji u mužů, u nichž docházelo také k rychlejšímu stírání rozdílu mezi krajskou a celorepublikovou hodnotou než v případě žen. Od roku 2010 dokonce krajská hodnota naděje dožití mužů převyšuje hodnotu za celou Českou republiku. Ženy ve Středočeském kraji však stále měly i v období let 2018–2019 nižší naději dožití při narození, než kolik činil celorepublikový průměr.

V následující tabulce je možné nalézt hodnoty naděje dožití ve Středočeském kraji pro jednotky věku. V tabulce je uveden počet let, které má naději prožít osoba právě x-letá při zachování úmrtnostních poměrů z let 2018–2019.

 

Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2018–2019

Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2018–2019

 

mezikrajském srovnání hodnot naděje dožití při narození si stojí středočeští muži lépe než ženy. Na žebříčku krajů zaujímali muži v období let 2018–2019 osmé místo a naděje dožití byla nepatrně vyšší než celorepublikový průměr. V případě naděje dožití žen se jednalo o hodnotu pod republikovým průměrem, v období let 2018–2019 se Středočeský kraj zařadil na desáté místo.

Nejvyššího věku se mají šanci dožít muži v hlavním městě Praze (78,37 let) a v Královéhradeckém kraji (77,16 roků), nejméně pak v Ústeckém (74,38 let) a Moravskoslezském (74,55 roků) kraji. Nejdelší střední délka života žen byla zaznamenána v hl. m. Praze (83,05 let) a Jihomoravském kraji (82,83 roků), na opačné straně se umístily kraje Karlovarský (80,16 let) a Ústecký (80,18 roků).

 

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji a České republice v letech 2001–2019

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji a České republice v letech 2001–2019

 

Graf 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2018–2019

Graf 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2018–2019

Další informace obsahuje publikace:
Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje – 2018–2019

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
vedoucí oddělení
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulky