Naděje dožití ve Středočeském kraji 2018

 

10. 6. 2019

Střední délka života je dlouhodobě vyšší u žen než u mužů a stále se prodlužuje. V období let 2017–2018 dosáhla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 76,14 let, což bylo o 4,11 roků více než v letech 2001-2002 (72,03 let). V případě žen byl její nárůst nižší, během tohoto období se zvýšila ze 78,40 let na 81,63 roků (tj. o 3,23 roků). Z mezikrajského pohledu byl od roku 2002 nárůst naděje dožití mužů ve Středočeském kraji čtvrtý nejvyšší, v případě žen byl kraj na osmé pozici.

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví.

Zatímco v období let 20012002 dosáhla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 72,03 let, v období 2017–2018 byla o 4,11 roků vyšší a činila 76,14 let. U žen byl její nárůst nižší, naděje dožití žen se během tohoto období zvýšila o 3,23 roků, a to ze 78,40 na 81,63 let. Ve sledovaném období se tak snížil rozdíl mezi nadějí dožití při narození mužů a žen ze 6,37 na 5,49 roků.

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 2000 a 2018

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 2000 a 2018

Zatímco pro celou Českou republiku jsou tabulky publikovány za každý rok zvlášť (nejaktuálněji za rok 2018), v případě menších územních celků jsou z důvodu vyloučení nahodilých vlivů zpracovány za delší časové období. V případě krajů se jedná o dvouleté období (nejnověji 2017–2018).

Dynamičtější vývoj naděje dožití ve srovnání s celou republikou byl zaznamenán ve Středočeském kraji u mužů, u nichž docházelo také k rychlejšímu stírání rozdílu mezi krajskou a celorepublikovou hodnotou než v případě žen. V posledních devíti letech (s výjimkou roku 2009–2010) se dokonce krajská hodnota naděje dožití mužů dostala nad hodnotu za celou Českou republiku. Ženy ve Středočeském kraji však stále měly nižší naději dožití při narození, než kolik činil celorepublikový průměr.

V následující tabulce je možné nalézt hodnoty naděje dožití ve Středočeském kraji pro jednotky věku. V tabulce je uveden počet let, které má naději prožít osoba právě x-letá při zachování úmrtnostních poměrů z let 2017–2018.

Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2017–2018

Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2017–2018

mezikrajském srovnání hodnot naděje dožití při narození si stojí středočeští muži lépe než ženy. Na žebříčku krajů zaujímali muži v období let 2017–2018 osmé místo a naděje dožití byla nepatrně vyšší než průměr republiky. V případě naděje dožití žen se jednalo o hodnotu pod republikovým průměrem, v období let 2017–2018 se Středočeský kraj zařadil na desáté místo.

Nejvyššího věku se mají šanci dožít muži v hlavním městě Praze (78,25 let) a v Královéhradeckém kraji (77,23 roků), nejméně pak v Ústeckém (74,19 let) a Karlovarském (74,45 roků) kraji. Nejdelší střední délka života žen byla zaznamenána v Kraji Vysočina (82,96 let) a hl. m. Praze (82,95 roků), na opačné straně se umístily kraje Karlovarský (79,86 let) a Ústecký (79,99 roků), které jako jediné nepřekročily hranici 80 let.

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji a České republice v letech 2002–2018

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji a České republice v letech 2002–2018

 

Graf 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2017–2018

Graf 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2017–2018

Další informace obsahuje publikace:

Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje – 2017–2018

 

Kontakt:

Ing. Mgr. Pavel Hájek

vedoucí oddělení

oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj

T 274 054 175

infoservisstc@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf