Naděje dožití ve Středočeském kraji 2017

 

Střední délka života je dlouhodobě vyšší u žen než u mužů a stále se prodlužuje. V období let 2016–2017* dosáhla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 76,28 let, což bylo
o 8,25 roků více než v letech 1991-1992 (68,03 let). V případě žen byl její nárůst nižší, během tohoto období se zvýšila ze 75,61 let na 81,63 roků (tj. o 6,02 roků). Z mezikrajského pohledu se od roku 2000 naděje dožití mužů ve Středočeském kraji zvýšila nejvíce ze všech krajů, u žen byl tento nárůst devátý nejvyšší.

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví.

Zatímco v období let 1991–1992 dosáhla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 68,03 let, v období 2016–2017* byla o 8,25 roků vyšší a činila 76,28 let. U žen byl její nárůst nižší, naděje dožití žen se během tohoto období zvýšila o 6,02 roků, a to ze 75,61 na 81,63 let. Ve sledovaném období se tak snížil rozdíl mezi nadějí dožití při narození mužů a žen ze 7,59 na 5,36 roků.

Zatímco pro celou Českou republiku jsou tabulky publikovány za každý rok zvlášť (nejaktuálněji za rok 2017*), v případě menších územních celků jsou z důvodu vyloučení nahodilých vlivů zpracovány za delší časové období. V případě krajů se jedná o dvouleté období (nejnověji 2016–2017*).

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji a České republice v letech 1991–2017

 

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 1991 a 2017

Dynamičtější vývoj naděje dožití ve srovnání s celou republikou byl zaznamenán ve Středočeském kraji u mužů, u nichž docházelo také k rychlejšímu stírání rozdílu mezi krajskou a celorepublikovou hodnotou než v případě žen. V posledních osmi letech se dokonce krajská hodnota naděje dožití mužů dostala nad hodnotu za celou Českou republiku. Ženy ve Středočeském kraji však stále měly nižší naději dožití při narození, než kolik činil celorepublikový průměr.

V následující tabulce je možné nalézt hodnoty naděje dožití ve Středočeském kraji pro jednotky věku. V tabulce je uveden počet let, které má naději prožít osoba právě x-letá při zachování úmrtnostních poměrů z let 2016–2017*.

Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2016–2017*

V mezikrajském srovnání hodnot naděje dožití při narození si stojí středočeští muži lépe než ženy. Na žebříčku krajů zaujímali muži v období let 2016–2017* sedmé místo a naděje dožití byla vyšší než průměr republiky. V případě naděje dožití žen se jednalo o hodnotu pod republikovým průměrem, v období let 2016–2017* se Středočeský kraj zařadil na jedenácté místo.

Nejvyššího věku se mají šanci dožít muži i ženy v hlavním městě Praze (78,06 resp. 82,75 let) a v Kraji Vysočina (ženy 82,75 let), naopak nejnižší věk dožití byl patrný u obyvatel Ústeckého kraje (muži 74,10 let, ženy 79,81 let).

 

Graf 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2016–2017*

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
e-mail: infoservisstc@czso.cz
tel.: 274 054 175

 

Zdroj dat:
Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje – 2016–2017

 

Poznámka:
* V případě úmrtnostních tabulek za rok 2017 a roky 2016-2017 došlo ke změně metodiky konstrukce. Podle původní metodiky činila naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 76,55 let (o 0,27 roků více než u nové metodiky) a u žen 81,98 let (o 0,35 roků více než při použití nové metodiky).

 

  •   Celý text v pdf